Presentation


Helsingfors hamn är Finlands huvudhamn. Den erbjuder enhetstrafiktjänster för företag inom Finlands utrikeshandel. Till Helsingfors hamns styrkor hör tät linjetrafik, stabil import och export samt specialisering på trafik med stora enheter. Helsingfors hamn skapar förutsättningar för verksamheten, och våra samarbetspartners erbjuder ett utmärkt slutresultat. Helsingfors hamns servicelöfte är att vara effektiv, välfungerande och säker.

Helsingfors Hamn som ett företag främjar på ett mångsidigt sätt Helsingforsregionens näringsliv och välfärd. Som en aktiv utvecklare av affärsverksamhetsmiljön skapar Helsingfors Hamn förutsättningar för hamnverksamheten och koordinerar den. Helsingfors Hamns värderingar är kundorientering, resultatrikhet, tillförlitlighet, strävan efter utveckling och miljöansvar.

Certifierad verksamhet

Miljö certifikat ISO 14001 (pdf, 795,79 kB)
Kvalitetscertifikat ISO 9001 (pdf, 800,64 kB)
Arbetarskyddscertifikat OHSAS 18001 (pdf, 1,06 MB)

Största passagerarhamn

Helsingfors är Finlands största passagerarhamn, med omfattande passagerartrafik till Tallinn, Stockholm, Travemünde, Rostock och St Petersburg. Under den livliga sommarsäsongen erbjuds 17 avresor till Tallinn dagligen.

Helsingfors besöks av nästan 300 kryssningsfartyg under sommaren med ungefär 360 000 turister.

Huvudhamn för utrikeshandeln

Värdet av Helsingfors hamns godstrafik är cirka en tredjedel av värdet av Finlands totala utrikeshandel och två femtedelar av värdet av den utrikeshandel som transporteras till sjöss i Finland.

Godstrafiken i Helsingfors hamn består huvudsakligen av import och export inom Finlands utrikeshandel. Godstrafiken utgörs av varor som transporteras i containrar, långtradare, trailrar och motsvarande enheter.

Till Helsingfors godshamnar importeras främst kapitalvaror och livsmedel samt råmaterial för industrin och halvfabrikat. Största delen av exportgodset utgörs av skogs- och metallindustrins produkter samt livsmedels-, textil- och glasindustrins produkter.

Nordsjö hamn betjänar container- och rorotrafiken. Södra hamnen och Västra hamnen betjänar den rorotrafik som använder sig av passagerarfartyg.

Fartygförbindelserna

Helsingfors hamns linjetrafiknät är Finlands största och mångsidigaste. Hamnen har täta reguljära förbindelser till hamnar vid Östersjön, Nordsjön och Atlanten. Till närliggande hamnar såsom Tallinn och Stockholm finns flera förbindelser dagligen och till Travemünde, Hamburg, Bremerhaven samt Rotterdam finns dagliga förbindelser.

Linjetrafikens fartyg har cirka130 avgångar per vecka.De veckovisa förbindelserna till bestämmelsehamnarna är betydligt flera då fartygens rutter går via flera bestämmelsehamnar. Enbart fartygen som transporterar gods till Tallinn har nästan 90 avgångar per vecka.

Historia

Sveriges konung Gustav Vasa grundade Helsingfors år 1550 till en hamnstad som skulle konkurrera om sjötransporterna på Östersjön. Helsingfors växte kring hamnen.
Den regelbundna passagerartrafi ken året om startade år 1972. Den regelbundna linje trafi ken sommartid började i Helsingfors redan år 1837, då ångbåten Storfursten förde passagerare till S:t Petersburg, Tallinn och Stockholm.

Medlemskap