Helsingin Satamalla huomattavat positiiviset vaikutukset talouteen ja työllisyyteen

06.03.2017
Uutiset
Helsingin Sataman vaikuttavuus 2016

Vastavalmistuneen selvityksen mukaan Helsingin Satama vaikuttaa erittäin positiivisesti pääkaupunkiseudun kuntien ja kehyskuntien aluetalouteen ja työllisyyteen. Helsingin Satamaan liittyvien liiketoimintojen yhteenlaskettu arvo vuonna 2015 oli 1,6 miljardia euroa ja satamaan liittyvät toiminnot työllistävät 15 000 henkilöä. Alueellisten vaikutusten lisäksi vaikutukset ulottuvat käytännössä koko maahan.

Helsingin Sataman teettämässä ja Turun yliopiston Brahea-keskuksen toteuttamassa vaikuttavuustutkimuksessa selvitettiin Helsingin Sataman kautta kulkevan liikenteen ja sitä palvelevan toiminnan aluetaloudelliset vaikutukset pääkaupunkiseudulla ja kehyskunnissa. Tarkastelussa oli mukana 20 Helsingin Sataman kautta kulkevaan henkilö- ja tavaraliikenteeseen liittyvää toimialaa. Tulokset perustuvat sekä tilastoaineistoihin vuodelta 2015 että yrityshaastatteluihin.

Taloudellinen kokonaisvaikutus 2,6 miljardia euroa vuodessa

Satamaan liittyvien liiketoiminnan arvo ja muut Sataman toiminnan aiheuttamat tulovaikutukset yhdessä muodostavat taloudellisten kokonaisvaikutusten arvoksi 2,6 miljardia euroa vuodessa. Satamaan liittyvät toiminnot työllistivät 15 000 henkilöä.

Työllisyysvaikutusten osalta varastointi ja liikennettä palveleva toiminta on ylivoimaisesti suurin toimiala. Matkustajaliikenne, meriliikenteen henkilökuljetukset, työllistää toiseksi eniten.

Matkustajaliikenteen vaikutukset merkittävät useille toimialoille

Helsingin osuus Manner-Suomen ja ulkomaiden välisestä laivamatkustajaliikenteestä on noin 80 prosenttia.

Helsingin Sataman kautta kulkeneiden matkustajien tuomat tulot pääkaupunkiseudulle vuonna 2015 olivat yhteensä 805 miljoonaa euroa.

Matkustajaliikenteen suorat ja epäsuorat vaikutukset ovat erittäin merkittävät myös monille muille toimialoille kuin tässä tutkimuksessa kohderyhmänä olleille. Suuren matkailijamäärän vuoksi esimerkiksi pääkaupunkiseudun hotelli- ja ravintola-alan sekä vähittäiskaupan yritykset saavat osansa meritse matkaan lähtevien ja siltä palaavien matkustajien ostojen ansiosta.

Helsingin kautta kulkee puolet Suomen merikuljetusten tonnimäärästä ja yksiköistä

Helsingin Sataman osuus oli Brahea -keskuksen tutkimuksen mukaan koko Suomen satamien kappaletavaraliikenteen tonnimäärästä noin puolet, mikä kuvastaa sataman vaikutusta koko maahan. Tieto perustuu Liikenneviraston tilastoihin ja lastityyppiluokitteluun. Tunnusomaista Helsingille on yksikkökuljetusten suuri osuus ja merkitys.

Kumipyöräliikenteen eli kuorma-autojen ja irtoperävaunujen kuljetuksista Helsingin osuus on 54 prosenttia yksiköiden lukumäärästä. Konttikuljetuksista Helsingin Sataman kautta tapahtuu 31 prosenttia TEU-yksikköinä (twenty-foot equivalent unit) laskettuna.

Helsingin Sataman kautta kulkee keskimääräistä arvokkaampaa tavaraa johtuen suuryksikköliikenteen suuresta osuudesta. Tavaraliikenne koostuu enimmäkseen puolivalmisteista tai lopputuotteista, jotka ovat keskimääräisesti arvokkaampia kuin ulkomaantavaraliikenteen muu tavara. Helsingin Sataman kautta kuljetetun tavaran arvon osuuden arvioidaan Brahea-keskuksen tekemän tutkimuksen perusteella vuonna 2015 olleen noin 50 prosenttia koko Suomen merikuljetusten arvosta (88,4 mrd euroa) eli noin 45 miljardia euroa.

Tutkimuksessa selvitettyjen alueellisten vaikutusten lisäksi Helsingin Sataman kautta kulkevan tavara- ja matkustajaliikenteen vaikutukset ulottuvat käytännössä koko maahan. Helsingin Sataman kautta tuotavia tavaroita päätyy Pohjois-Suomen kauppoihin saakka ja vastaavasti vientituotteita ympäri Suomea lähtee sen kautta maailmalle.

Vaikutukset rakentamiseen eivät tutkimuksessa mukana

Helsingin Satama Oy tekee vuosittain suuria investointeja satamainfrastruktuurin kehittämiseen. Viimeisen kymmenen vuoden vuosittainen keskiarvo on ollut noin 55 miljoonaa euroa. Investoinneilla on suoria ja epäsuoria vaikutuksia moniin toimialoihin, kuten rakentamisen moniin eri alatoimialoihin, jotka eivät ole olleet tämän tutkimuksen taloudellisessa tarkastelussa mukana.

Helsingin Satama Oy:n oma liikevaihto vuonna 2015 oli 90 miljoonaa euroa, investoinnit 55 Meur ja yritys työllisti 160 henkilöä.

Helsingin Sataman vaikuttavuustutkimuksen taulukko

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Kimmo Mäki, Helsingin Satama Oy
puh. (09) 310 33500
kimmo.maki(at)portofhelsinki.fi