Vuosaaren meriväylä syvennetään konttiliikenteen kuljetusvaatimusten mukaiseksi

13.12.2019
Liikenneyhteydet

Väylä ja Helsingin Satama Oy parantavat Vuosaaren sataman kilpailukykyä käynnistämällä hankkeen satamaan johtavan meriväylän ja osan satama-alueesta syventämiseksi. Hanke rakennetaan vuosien 2020 ja 2021 aikana.

Kartta Vuosaaren meriväylän sijainnista
Vuosaaren väylän ja satama-altaan syvyyttä kasvatetaan 13 metrin kulkusyvyyden vaatimusten mukaiseksi.

Väylä ja Helsingin Satama Oy ovat käynnistäneet hankkeen Vuosaaren meriväylän syventämiseksi.  Hankkeessa nykyinen Vuosaaren meriväylä ja osa satama-alueesta syvennetään 11 metristä 13 metriin. Hankkeessa merenpohjasta ruopataan noin miljoona kuutiota maamassoja ja louhitaan vedenalaista kalliota noin 0,3 miljoonaa kuutiota. Hyötykäyttöön kelpaamattomat ruoppausmassat kuljetetaan ulkomerellä sijaitsevalle Vuosaaren meriläjitysalueelle. Vedenalaisessa louhinnassa syntyvä louhe kuljetetaan proomuilla hyödynnettäväksi Helsingin kaupungin aluerakentamisen meritäyttötöissä Hernesaaressa, Länsisatamassa sekä Vuosaaren merikeskuksessa. 

Hankkeessa väylän ja satama-altaan syvyyttä kasvatetaan 13 metrin kulkusyvyyden vaatimusten mukaiseksi. Hankkeen tavoitteena on parantaa erityisesti konttiliikenteen kuljetustaloutta ja kehittää sataman kilpailukykyä. Väylän syventämisen myötä osalla rahtialuksista lastikapasiteetti voidaan lähes kaksinkertaistaa, mikä tuo merkittäviä kuljetuskustannussäästöjä ja pienentää alusliikenteen haitallisia ympäristövaikutuksia. Rakentamiseen kelpaavien louhemassojen kuljetus meritse katuverkon sijaan tuo kaupungin aluerakentamiskohteissa merkittäviä kustannussäästöjä ja vähentää kuljetusten aiheuttamaa ympäristökuormitusta.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 33,6 miljoonaa euroa, josta meriväylän syventämisen osuus on 25 miljoonaa euroa ja sataman osuus 8,6 miljoonaa euroa. 20 % hankkeen kustannuksista katetaan Euroopan unionin CEF (Connecting Europe Facility) -tuella. Lisäksi Helsingin kaupunki osallistuu 4,2 miljoonalla eurolla kaupungin meritäyttökohteisiin kuljetettavan louheen kuljetuskustannuksiin.

Hankkeen toteuttamiseksi on olemassa vaadittavat vesilain mukaiset luvat. Hanke on suunniteltu toteutettavaksi kahtena avovesikautena. Toteutuksesta vastaavat rakennusurakoitsijat valitaan alkuvuodesta 2020 ja rakentaminen alkaa toukokuussa 2020. Uusi syvempi väylä otetaan käyttöön vuoden 2021 lopussa.

Lisätietoa hankkeesta: www.vayla.fi/vuosaaren-merivayla

Osittain EU:n rahoittama hanke, logo