Helsingin Sataman väliraportti skenaarioista vuoteen 2040

17.12.2019
Uutiset

Helsingin Satama antoi pormestari Jan Vapaavuorelle väliraportin selvitystyöstään eri skenaarioista vuoteen 2040 satamatoimintojen järjestämiseksi sekä niiden edellyttämistä investointitarpeista ja liikenneratkaisuista.

Helsingin Sataman selvityksen tarkoituksena on luoda kokonaisnäkemys satamatoimintojen järjestämisen eri vaihtoehdoista ja toimintojen pitkän aikavälin kehittämisestä kestävällä ja yhtiön omistaja-arvon kasvua tukevalla tavalla. Tavoitteena on luoda näkemys eri vaihtoehtojen edellyttämistä liikenneratkaisuista, kustannuksista ja muista suorista ja kerrannaisvaikutuksista Helsingin Satama Oy:lle ja Helsingin kaupungille.

Helsingin Sataman selvitystyö perustuu pormestari Jan Vapaavuoren 15.11.2019 Helsingin Satama Oy:n hallitukselle antamaan toimiohjeeseen. Skenaariotarkastelu ulottuu vuoteen 2040 ja sisältää pormestarin ohjeistuksesta nykymallin sekä mallit, joissa keskustan satamanosien toiminnot siirretään joko osittain tai kokonaan Vuosaareen. Helsingin Satama antoi selvityksestä väliraportin 15.12.2019. Koko selvityksen on määrä valmistua kesäkuun 2020 loppuun mennessä. 

– Pidimme skenaarioselvityksen lähtökohtana Helsingin Sataman oman skenaariotyön tuloksia kesältä 2019. Helsingin Sataman työllistävä vaikutus on tällä hetkellä 25 000 henkilöä ja taloudellinen kokonaisvaikutus 4,1 miljardia euroa vuodessa. Skenaariotyöllä varmistetaan, että pääkaupungin satama palvelee koko Suomea viennin ja tuonnin pääsatamana mahdollistaen suomalaisen korkean osaamisen viennin ulkomaille jatkossakin, Helsingin Sataman toimitusjohtaja Ville Haapasaari kertoo.

Väliraportissa tunnistettiin useita jatkoselvitystarpeita

Selvitystyön ensimmäinen väliraportti sisältää yhteenvedot kolmesta tarkasteltavasta skenaariovaihtoehdosta ja tarvittavista lisäselvitystarpeista.

Ensimmäinen tarkasteltu skenaario perustuu nykymalliin, jossa liikenne jatkuisi nykyisistä satamanosista ja jokaista satamanosaa on kehitetty omilla investoinneilla osana yhtiön pitkän aikavälin investointiohjelmaa. Toisessa tarkastellaan Länsisataman, Katajanokan ja Eteläsataman matkustaja-autolauttaliikenteen keskittämistä kahteen satamanosaan ja Länsisataman liikenteen sujuvoittamista erillisellä liikenneratkaisulla. Kolmas skenaario perustuu Vuosaaren laajentamiseen matkustaja-autolauttaliikenteen satamaksi Tallinnan liikenteelle.

Helsingin Satama korostaa väliraportissaan skenaarioselvityksen jatkoa varten tehtäviä lisäselvityksiä, joilla on selvitettävä skenaarioiden vaikutukset matkustaja- ja rahtiliikenteen määriin sekä kerrannaisvaikutukset logistiikkatoimialalle, matkailulle, keskustan elinvoimaisuudelle ja kaksoiskaupunki-konseptille. Myös ympäristövaikutukset on huomioitava suhteessa Helsingin kaupungin ja Helsingin Satama Oy:n hiilineutraaliustavoitteisiin. Lisäksi on syytä tarkentaa eri skenaarioiden talousvaikutukset yhtiölle, kaupungille ja pääkaupunkiseudun talousalueelle.

Lisätiedot:
Ville Haapasaari
Toimitusjohtaja, Helsingin Satama Oy
+358 40 7098798
ville.haapasaari(at)portofhelsinki.fi