VTT: sataman hiilineutraaliuteen tähtäävä toimenpideohjelma luotettava

05.06.2020
Uutiset

Valtion tieteellinen tutkimuslaitos VTT auditoi Helsingin Sataman Hiilineutraali satama 2035 -toimenpideohjelman ja arvioi kokonaisuuden perustelluksi, totuudenmukaiseksi ja toteutettavissa olevaksi. Vahvuuksiksi mainittiin ohjelman yksityiskohtaisuus, läpinäkyvyys ja päivitettävyys. 

Helsingin Satamalla on tavoite, että sen oma toiminta on 100 % hiilineutraalia vuoteen 2035 mennessä. Avainasemassa ovat energiatehokkuus ja uusiutuvan energian käyttö. Hiilineutraali Satama 2035 -toimenpideohjelman toimenpiteillä satama-alueen päästöjen arvioidaan laskevan 32% verrattuna vuoteen 2015, ja Helsingin Satama Oy:n saavuttavan 100 % hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä.

Saadakseen riippumattoman mielipiteen toimenpideohjelmasta ja siinä käytetyistä oletuksista ja mahdollisista lopputuloksista, satama arvioitti ohjelman puolueettomalla taholla. Auditoinnin suorittajaksi valittiin VTT, jonka asiantuntijat arvioivat ohjelman tutkimuskirjallisuudessa esiintyvien referenssikohteiden ja vertailukelpoisen yleisen kehityksen valossa. Toimenpideohjelman arvioitavuus ja luotettavuus käytiin läpi laadullisella asteikolla. 

Auditoinnin mukaan toimenpideohjelman kokonaisuus on totuudenmukainen ja toteutettavissa. 

–   VTT:n auditointi vahvisti omaa käsitystämme investointien tarpeellisuudesta ja niiden hyödyistä, kertoo Andreas Slotte, Helsingin Sataman kestävän kehityksen päällikkö. 
–   Seuraavaksi päivitämme ohjelmaa auditoinnin tulosten perusteella: esimerkiksi avaamme CO2 rajausta yksityiskohtaisemmin ja tuomme paremmin esille säätilan vaikutukset lämmitykseen ja sähkönkulutukseen. Päivitetyllä ohjelmalla on hyvä jatkaa koko satama-alueen toimijoiden yhteisiä ponnisteluja hiilineutraaliuden eteen.

Lisätietoja:
Helsingin Satama Oy
sähköposti: mediadesk(at)portofhelsinki.fi 
mediapuhelin: 040 5065280