Matkustajaterminaalien hygienia- ja väljyyssuunnitelma

1. Johdanto

Tartuntatautilakiin on sisällytetty väliaikaiset, 22.2. - 30.6.2021 voimassa olevat, säännökset koronavirustartuntojen leviämisen estämiseksi liikenteessä. Säännökset ja niiden sisältämät velvoitteet koskevat kaikkia henkilöliikenteen toimijoita ja asemien, terminaalien sekä vastaavien tilojen haltijoita Suomessa. Tartuntatautilaki edellyttää, että tilojen hallinnasta vastaavan tahon ja kuljetus- tai liikennepalvelun tarjoajan on yhteistyössä laadittava kirjallinen suunnitelma siitä, miten he toteuttavat matkustajavirtojen ohjausta hallitsemissaan sekä käyttämissään tiloissa. 

Helsingin Satama Oy omistaa laivamatkustamiseen tarkoitetut matkustajaterminaalit Helsingissä ja vastaa niiden toiminnasta. Tämä suunnitelma kuvaa, miten matkustajavirtojen ohjaus on toteutettu kaikissa matkustajaterminaaleissa niin, että matkustajilla on mahdollisuus ylläpitää riittävät turvavälit.  Lisäksi suunnitelmassa kuvataan Helsingin sataman hallinnoimilla alueilla ja matkustajaterminaaleissa tehdyt muut terveysturvallisuuteen liittyvät toimenpiteet ja miten voimassa olevat käytännöt toteutetaan. 

2. Yleistä

Helsingin satamassa on tehty paljon tehostettuja toimia jo Covid-19 pandemian alkaessa alku-vuodesta 2020 aina tähän päivään asti jotta voidaan varmistaaterminaalissa asioivien matkustajien sekä siellä työskentelevän henkilöstön turvallisuus. Satama on noudattanut tarkasti terveysviranomaisten ohjeita ja määräyksiä sekä kansallista ja kansainvälistä lainsäädäntöä. 

Helsingin Satama, varustamot, viranomaiset sekä muut satamassa toimivat sidosryhmät ovat tehneet aktiivisesti yhteistyötä mahdollisimman turvallisen matkustamisen varmistamiseksi koko pandemian ajan. 

Satama on laatinut erillisen pandemiasuunnitelman, jossa on annettu satamassa toimiville yrityksille toimintaohjeita epidemian leviämisen estämiseksi. Suunnitelmaa päivitetään jatkuvasti ja yrirtyksille annettavia toimintaohjeita tarkennetaan pandemiatilanteen kehittymisen mukaan.

3. Hygienia 

Satama on epidemian alusta asti tehostanut siivousta terminaalien tiloissa. Siivousta on mukautettu valitsevan epidemian tilanteen mukaan ja palveluntuottajat ovat seuranneet aktiivisesti eri terveysviranomaisten (THL, TTL, ECDC, WHO) ohjeistusta hygieniaan ja siivoukseen liittyen. Siivouksen laadunvalvonta on jatkuvaa. 

Terminaalitilojen siivousmääriä on lisätty, saniteettitilojen pintojen puhdistamista ja käsittelyä on tehostettu, ja terminaaleissa on otettu käyttöön erilaisia desinfiointimenetelmiä. Hissien, liukukäytävien, infonäyttöjen ja lähtöselvitysautomaattien kosketuspintoja puhdistetaan säännöllisesti.

Terminaaleihin on tuotu useaan pisteeseen desinfiointiautomaatteja varmistamaan riittävä käsihygienia. WC-tilat ovat selvästi merkitty ja niissä kaikissa on käsienpesumahdollisuus. Puhallusilmalla toimivat kuivauslaitteet on poistettu käytöstä ja niiden tilalle on tuotu paperisia käsipyyhkeitä, jotka voi hävittää heti käytön jälkeen.

Satama, siivouksesta vastaavat yritykset sekä satamassa toimiva terveystoimen henkilökunta ovat toimittaneet terminaaleihin erilliset pisteet mahdollisen infektoituneen jätteen ja terminaalissa suoritettavan covid-19 testauksen tuloksena tulevan jätteen keräämiselle.

Matkustajaterminaalien tilojen ilmanvaihtoa on parannettu. Tiloja tuuletetaan tasaisin väliajoin esimerkiksi silloin kun laivaliikenteessä on taukoja ja terminaalissa ei ole matkustajia.

Siivouksesta vastaavat palveluntuottajat on lisäksi velvoitettu tekemään omat varautumissuunnitelmansa covid-19 pandemian osalta.

4. Väljyys

Kaikessa terminaalien matkustajareitteihin liittyvässä suunnittelussa on otettu huomioon se, että matkustajien väliset etäisyydet pysyvät riittävinä ja terminaaleissa toimivan henkilöstön ja matkustajien fyysiset kohtaamiset jäisivät minimiin.

Satama on ohjeistanut kaikkia tiloissa toimivia tai asioivia henkilöitä pitämään vähintään 2 metrin etäisyyden muihin. Etäisyyden toteutumista valvontaan terminaalissa toimivien yritysten toimesta ja siitä on erillistä ohjeistusta koko matkustajapolun varrella niin tarroin, julistein kuin digitaalisilla infonäytöillä. 


4.1 Matkustajapolku ja terveysturvallisuus

Satama on ohjeistanut matkustajia erilaisin ohjeistuksin kuten roll-upein, etäisyysopastein, turvavälitarroin sekä fyysisillä ohjausnauhoilla, joilla mahdollistetaan riittävien turvavälien ylläpitäminen. Lisäksi sataman digitaalisiin infonäyttöihin on ajastettu niin ajantasaista viranomaisinformaatiota kuin sataman omaa ohjeistusta liittyen terveysturvallisuuteen. 

Terminaalien palveluhenkilöstö ohjeistaa ja neuvoo asiakkaita tarpeen mukaan. Terminaalinen info- ja kutsupisteiltä saa tarvittaessa neuvoa ja tietoa koronaepidemiaan liittyen, lisäohjeistusta sekä viranomaisohjeita paperiversioina.

Satama tiedottaa terveysturvallisuuteen liittyvistä toimenpiteistä lisäksi erillisillä kuulutuksilla. Kuulutuksia annetaan aina määräajoin mutta niiden painopiste on laivaan nousun ja laivasta poistuminen yhteydessä, jolloin varmistetaan se, että suurin osa matkustajista tavoitetaan. 

Niin kuulutukset kuin ohjeetkin ovat suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja viroksi.

4.2 Lähtöselvitys ja turvatarkastus

Terminaaleista operoivat varustamot vastaavat lähtöselvitystoimista. Varustamot ovat ohjeistaneet matkustajia suorittamaan lähtöselvityksen mahdollisuuksien mukaan etukäteen. Lähtöselvitystiskien luona on lisätty informaatiota ja tiskien eteen on sijoitettu pleksilasit terveysturvallisuuden parantamiseksi asiakaspalvelutilanteissa. Lähtöselvitysautomaattien sekä check-in-linjaston läheisyydessä on erillisiä käsidesiautomaatteja.

Myös turvatarkastustilojen läheisyydessä on erillisiä käsidesiautomaatteja. Turvatarkastuksessa käytettäviä laitteita puhdistetaan ja tilaa siivotaan ja desinfioidaan tarpeen mukaan.

Varustamot kehottavat matkanvarauksen yhteydessä lähteviä matkustajia tutustumaan THL:n matkustajille suunnattuihin ohjeisiin. Sekä varustamot että satama kehottavat matkustajia välttämään terminaalin tulemista tai matkustamista ylipäätään, mikäli henkilöllä on Covid-19 virukseen viittavia oireita.

4.3. Laivaan nousu

Laivaan nousu tapahtuu terminaalien 2.krs. lähtöhalleista. Varustamot vastaavat laivaan noususta. Myös lähtöhalleissa on huomioitu asiakkaiden ja työntekijöiden terveysturvallisuus lisäämällä ohjeistusta ja merkintöjä, joilla muistutetaan turvavälien pitämisestä. Vuosaaressa laivaan nousu tapahtuu kuljettamalla matkustajat erillisellä kuljetuksella laivan vieressä olevaan torniin, jonka kautta matkustajat siirtyvät laivaan joko hissillä tai portaita.

Matkustajat siirtyvät tarkastuspisteiltä matkustajaputken kautta laivaan. Ennen tarkastuspisteitä on ohjausnauhoja, tarroja sekä erillisiä käsidesiautomaatteja. Lisäksi varustamojen ja palveluntuottajien henkilöstö ohjaa ja neuvoo tarpeen mukaan matkustajia turvavälien ja kasvomaskin pitämisestä. 

Tarvittaessa matkustajien laivaan nousua porrastetaan niin, että lähtevien matkustajien turvavälit säilyvät riittävinä. Varustamot ovat lisäksi rajoittaneet laivamatkalle otettavien matkustajien määriä aina kulloisenkin epidemiatilanteen mukaan.

4.4. Laivasta poistuminen

Voimassa olevan lainsäädännön nojalla kaikki maahan saapuvat matkustajat (pl. laivan miehistö, logistikkahenkilöstö) on ohjattava terveystarkastukseen. Kaikissa terminaaleissa on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen ylläpitämät terveysneuvontapisteet, johin saapuvat matkustajat ohjataan, ennen kuin he voivat siirtyä rajavartiolaitoksen rajatarkastuspisteelle, jossa heidän maahantulon edellytyksensä tarkistetaan. Matkustajat voivat hakeutua terveysneuvontapisteille myös siinä tapauksessa, mikäli he tuntevat olonsa oireiseksi tai haluavat tietoa koronaepidemiaan liittyvistä asioista.

Laivasta poistuminen tapahtuu matkustajaputkea pitkin terminaaleihin. Matkustajat ohjataan erillistä reittiä terminaalin terveysneuvontapisteille, joissa suoritetaan terveystarkastukset, tarkastetaan negatiiviset covid-19 testitodistukset tai todistukset sairastetusta covid-19 taudista sekä tarvittaessa ohjataan matkustaja erilliseen covid-19 testiin. Tämän jälkeen matkustajat ohjataan Tullin ja rajatarkastuksen kautta ulos terminaaleista. Poikkeuksena on Vuosaari, jossa tietyissä tapauksissa matkustajat poistuvat laivan vieressä olevan tornin kautta alas. Sieltä heidät kuljetetaan edelleen erillisellä kuljetuksella matkustajaterminaaliin, josta heidät ohjataan terveysneuvon-taan ja rajatarkastukseen.

Satamalla on erilliset toimintaohjeet saapuvien matkustajien ohjaamiseen ulos terminaalista riip-puen matkustajamäärästä. Kunkin laivan saapumisen kohdalla arvioidaan, mitä erityistoimia on tehtävä turvavälien ylläpitämiseksi ja ruuhkien välttämiseksi. Tällaisia toimia ovat esimerkiksi matkustajien porrastaminen terveystarkastukseen ja rajatarkastukseen, liukukäytävien kytkeminen pois päältä tai hissien käytön estäminen. Toimenpiteiden osalta taataan kuitenkin aina liikkumisrajoitteisten matkustajien oikeus turvalliseen ja esteettömään poistumiseen kaikissa tilanteissa.

Satama on korostanut omassa ohjeistukseen matkustajia välttämään julkisen liikenteen käyttöä saavuttuaan Suomeen. Matkustajat ohjataan käyttämään ensisijaisesti kevyen liikenteen väyliä, takseja tai omaa autoa poistumiseen sataman alueelta.


5. Muut terveysturvallisuuteen liittyvät toimet


Terminaaleissa työskentelevältä henkilökunnalta ja matkustajilta edellytetään maskin käyttöä terminaalien tiloissa. Mikäli henkilö ei terveydellisistä syistä voi käyttää maskia, visiirin käyttö on myös mahdollista.

Myös varustamot ovat antaneet matkustajilleen vahvan maskisuosituksen laivamatkan ajaksi.

6.Tiedottaminen ja viestintä

Satama ja varustamot ovat lisänneet viestintää terveysturvallisuuteen liittyen koko pandemian ajan. Toimijoiden internetsivuilta ja muilta digitaalisen viestinnän kanavista löytyy jatkuvasti päivitettyä ja ajantaista informaatiota liittyen koronavirukseen, sen vaikutuksiin sataman toimintaan sekä varustamojen aikatauluihin. 

Termiaalien informaatiota ja viestintää päivitetään jatkuvasti terveysviranomaisten ohjeiden mukaan. Näkyvä viestintä tapahtuu eri puolilla terminaalia ikkunoilla, seinillä, infopisteillä ja lattioilla.

Lisätietoa: koronavirusohjeistus matkustajille 


Helsingissä 25.3.2021
Helsingin Satama Oy