Matkustajaterminaalien hygienia- ja väljyyssuunnitelma

1 Johdanto

Tartuntatautilakiin on sisällytetty väliaikaiset säännökset koronavirustartuntojen leviämisen estämiseksi liikenteessä. Väliaikaiset säädökset ovat voimassa 30.6.2022 saakka. Säännökset ja niiden sisältämät velvoitteet koskevat kaikkia henkilöliikenteen toimijoita ja asemien, terminaalien sekä vastaavien tilojen haltijoita Suomessa. Tartuntatautilaki edellyttää, että tilojen hallinnasta vastaavan tahon ja kuljetus- tai liikennepalvelun tarjoajan on yhteistyössä laadittava kirjallinen suunnitelma siitä, miten he toteuttavat matkustajavirtojen ohjausta hallitsemissaan sekä käyttämissään tiloissa.

Helsingin Satama Oy omistaa laivamatkustamiseen tarkoitetut matkustajaterminaalit Helsingissä ja vastaa niiden toiminnasta. Tämä suunnitelma kuvaa, miten matkustajavirtojen ohjaus on toteutettu kaikissa matkustajaterminaaleissa terveysturvallisesti. Lisäksi suunnitelmassa kuvataan Helsingin sataman hallinnoimilla alueilla ja matkustajaterminaaleissa tehdyt muut terveysturvallisuuteen liittyvät toimenpiteet ja miten voimassa olevat käytännöt toteutetaan.

2 Yleistä

Helsingin satamassa on tehty paljon tehostettuja toimia jo Covid-19 pandemian alkaessa alkuvuodesta 2020 aina tähän päivään asti jotta voidaan varmistaa terminaalissa asioivien matkustajien sekä siellä työskentelevän henkilöstön turvallisuus. Satama on noudattanut tarkasti terveysviranomaisten ohjeita ja määräyksiä sekä kansallista ja kansainvälistä lainsäädäntöä.

Helsingin Satama, varustamot, viranomaiset sekä muut satamassa toimivat sidosryhmät ovat tehneet aktiivisesti yhteistyötä mahdollisimman turvallisen matkustamisen varmistamiseksi koko pandemian ajan.

Satama on laatinut erillisen pandemiasuunnitelman, jossa on annettu satamassa toimiville yrityksille toimintaohjeita epidemian leviämisen estämiseksi. Suunnitelmaa päivitetään jatkuvasti ja yrirtyksille annettavia toimintaohjeita tarkennetaan pandemiatilanteen kehittymisen mukaan.

3 Hygienia

Satama on epidemian alusta asti tehostanut siivousta terminaalien tiloissa. Siivousta on mukautettu valitsevan epidemian tilanteen mukaan ja palveluntuottajat ovat seuranneet aktiivisesti eri terveysviranomaisten (THL, TTL, ECDC, WHO) ohjeistusta hygieniaan ja siivoukseen liittyen. Siivouksen laadunvalvonta on jatkuvaa.

Terminaalitilojen siivousmääriä on lisätty, saniteettitilojen pintojen puhdistamista ja käsittelyä on tehostettu, ja terminaaleissa on otettu käyttöön erilaisia desinfiointimenetelmiä. Hissien, liukukäytävien, infonäyttöjen ja lähtöselvitysautomaattien kosketuspintoja puhdistetaan säännöllisesti.

Terminaaleihin on tuotu useaan pisteeseen desinfiointiautomaatteja varmistamaan riittävä käsihygienia. WC-tilat ovat selvästi merkitty ja niissä kaikissa on käsienpesumahdollisuus. Puhallusilmalla toimivat kuivauslaitteet on poistettu käytöstä ja niiden tilalle on tuotu paperisia käsipyyhkeitä, jotka voi hävittää heti käytön jälkeen. 

Matkustajaterminaalien tilojen ilmanvaihtoa on parannettu. Tiloja tuuletetaan tasaisin väliajoin esimerkiksi silloin kun laivaliikenteessä terminaalissa ei ole matkustajia.
Siivouksesta vastaavat palveluntuottajat on lisäksi velvoitettu tekemään omat varautumissuunnitelmansa covid-19 pandemian osalta.

4 Väljyys

Kaikessa terminaalien matkustajareitteihin liittyvässä suunnittelussa on otettu huomioon se, että matkustajien väliset etäisyydet pysyvät riittävinä ja terminaaleissa toimivan henkilöstön ja matkustajien fyysiset kohtaamiset jäisivät minimiin.

Etäisyyden toteutumista valvotaan terminaalissa toimivien yritysten toimesta ja siitä on erillistä ohjeistusta koko matkustajapolun varrella.

4.1 Matkustajapolku ja terveysturvallisuus

Satama on ohjeistanut matkustajia erilaisin ohjeistuksin sekä fyysisillä ohjausnauhoilla. Lisäksi sataman digitaalisiin infonäyttöihin on ajastettu niin ajantasaista viranomaisinformaatiota kuin sataman omaa ohjeistusta liittyen terveysturvallisuuteen.

Terminaalien palveluhenkilöstö ohjeistaa ja neuvoo asiakkaita tarpeen mukaan. Terminaalinen info- ja kutsupisteiltä saa tarvittaessa neuvoa ja tietoa koronaepidemiaan liittyen, lisäohjeistusta sekä viranomaisohjeita paperiversioina. Satama voi tarvittaessa tiedottaa terveysturvallisuuteen liittyvistä toimenpiteistä lisäksi erillisillä kuulutuksilla. Kuulutuksia voidaan antaa määräajoin mutta niiden painopiste on laivaan nousun ja laivasta poistuminen yhteydessä, jolloin varmistetaan se, että suurin osa matkustajista tavoitetaan.

Niin kuulutukset kuin ohjeetkin ovat suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja viroksi.

4.2 Lähtöselvitys ja turvatarkastus

Terminaaleista operoivat varustamot vastaavat lähtöselvitystoimista. Varustamot ovat ohjeistaneet matkustajia suorittamaan lähtöselvityksen mahdollisuuksien mukaan etukäteen. Lähtöselvitystiskien luona on lisätty informaatiota ja tiskien eteen on sijoitettu pleksilasit terveysturvallisuuden parantamiseksi asiakaspalvelutilanteissa. Lähtöselvitysautomaattien sekä check-in-linjaston läheisyydessä on erillisiä käsidesiautomaatteja.

Myös turvatarkastustilojen läheisyydessä on erillisiä käsidesiautomaatteja. Turvatarkastuksessa käytettäviä laitteita puhdistetaan ja tilaa siivotaan ja desinfioidaan tarpeen mukaan. Varustamot kehottavat matkanvarauksen yhteydessä lähteviä matkustajia tutustumaan THL:n matkustajille suunnattuihin ohjeisiin. Sekä varustamot että satama kehottavat matkustajia välttämään terminaalin tulemista tai matkustamista ylipäätään, mikäli henkilöllä on Covid-19 virukseen viittavia oireita.

4.3 Laivaan nousu

Laivaan nousu tapahtuu terminaalien 2.krs. lähtöhalleista. Varustamot vastaavat laivaan noususta. Myös lähtöhalleissa on huomioitu asiakkaiden ja työntekijöiden terveysturvallisuus lisäämällä ohjeistusta. Vuosaaressa laivaan nousu tapahtuu kuljettamalla matkustajat erillisellä kuljetuksella laivan vieressä olevaan torniin, jonka kautta matkustajat siirtyvät laivaan joko hissillä tai portaita. 

Matkustajat siirtyvät tarkastuspisteiltä matkustajaputken kautta laivaan. Ennen tarkastuspisteitä on ohjausnauhoja sekä erillisiä käsidesiautomaatteja. Lisäksi varustamojen ja palveluntuottajien henkilöstö ohjaa ja neuvoo tarpeen mukaan matkustajia terveysturvallisuuteen liittyvissä asioissa. 

Tarvittaessa matkustajien laivaan nousua porrastetaan niin, että lähtevien matkustajien siirtyminen laivaan on mahdollisimman sujuvaa. Varustamot ovat lisäksi rajoittaneet laivamatkalle otettavien matkustajien määriä aina kulloisenkin epidemiatilanteen mukaan.

4.4 Laivasta poistuminen

Kaikissa terminaaleissa on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen ylläpitämät terveysneuvontapisteet, johin saapuvat matkustajat ohjataan. Matkustajat voivat hakeutua terveysneuvontapisteille myös siinä tapauksessa, mikäli he tuntevat olonsa oireiseksi tai haluavat tietoa koronaepidemiaan liittyvistä asioista.

Laivasta poistuminen tapahtuu matkustajaputkea pitkin terminaaleihin. Terveysneuvontapisteet sijaitsevat purkureitin varrella ja matkustajia ohjataan tarvittaessa terveystarkastukseen, jossa matkustajan terveysturvallisuuteen liittyvät asiakirjat tarkastetaan. 

Satamalla on tarvittaessa erilliset toimintaohjeet saapuvien matkustajien ohjaamiseen ulos terminaalista, mikäli on oletettavaa että matkustajien suuri määrä aiheuttaa erillisen riksin terveysturvallisuuden näkökulmasta. Kunkin laivan saapumisen kohdalla voidaan tarvittaessa arvioida, mitä erityistoimia on tehtävä ruuhkien välttämiseksi. Tällaisia toimia ovat esimerkiksi liukukäytävien kytkeminen pois päältä tai hissien käytön estäminen. Toimenpiteiden osalta taataan kuitenkin aina liikkumisrajoitteisten matkustajien oikeus turvalliseen ja esteettömään poistumiseen kaikissa tilanteissa.

5 Tiedottaminen ja viestintä

Satama ja varustamot ovat lisänneet viestintää terveysturvallisuuteen liittyen koko pandemian ajan. Toimijoiden internetsivuilta ja muilta digitaalisen viestinnän kanavista löytyy jatkuvasti päivitettyä ja ajantaista informaatiota liittyen koronavirukseen, sen vaikutuksiin sataman toimintaan sekä varustamojen aikatauluihin.

Lisätietoa: https://www.portofhelsinki.fi/helsinginsatama/ajankohtaista/uutiset/koronavirusohjeistus-matkustajille

Helsingissä 14.4.2022
Helsingin Satama Oy