Miljöansvar

Sustainable Travel Finland -leima
Helsingfors Hamn har åtagit sig att följa principerna för hållbar turism.

Finland är beroende av utrikeshandeln, varav den största delen sker sjövägen. Helsingfors Hamn är en viktig trafikknutpunkt för vårt land i gränsområdet mellan havsmiljön och staden. Ansvaret för en miljömässigt hållbar hamnverksamhet är kärnan i vår dagliga verksamhet.

Vi förbättrar ständigt energieffektiviteten i vår egen verksamhet, men vi har också förbundit oss till att starkt inverka på minskningen av miljökonsekvenserna från hela vår bransch. Vi bär ansvar även för vår verksamhetsmiljö. 

PERS sertifikaatti logo.
Helsingfors Hamn fick Port Environmental Review System (PERS) certifieringen år 2022.

Södra hamnen, Västra hamnen och Nordsjö hamn har miljötillstånd som styr verksamheten i enlighet med miljöskyddslagen. Genom tillstånden regleras hamnområdenas buller- och utsläppsnivåer samt avfallshanteringen. Utan miljötillstånd kan hamnen inte bedriva verksamhet och tillståndsvillkoren ska följas av alla som verkar i hamnområdet. 

Miljötillstånden sätter en miniminivå för verksamheten, men målen är betydligt högre.

Helsingfors Hamn rapporterar om uppnåendet av sina mål för hållbar utveckling och ansvarsfullhet som en del av sin årsrapportering.

Se Helsingfors Hamns årsberättelse 2022 (på finska)

Green Office -merkki
Helsingfors Hamnens hufvudkontoret är en Green Office certifierad av WWF.

Koldioxidneutral Hamn

Helsingfors Hamn har tillsammans med sin ägare Helsingfors stad förbundit sig till att förverkliga ett Koldioxidneutralt Helsingfors.

Hamnens mål för att vara koldioxidneutral i korthet

  • Fartygsutsläppen minskas med 25 procent senast 2030.
  • Utsläppen från den tunga trafiken minskas med 60 procent senast 2030.
  • Utsläppen från arbetsmaskinerna i hamnområdena minskas med 60 procent senast 2030.
  • Helsingfors Hamn är fullständigt koldioxidneutral när det gäller sina egna utsläpp senast 2025.

Bekanta dig närmare med Helsingfors Hamns manifest Koldioxidneutral Hamn.

Åtgärdsprogrammet på konkret nivå omfattar ett tiotal olika åtgärder för att främja koldioxidneutralitet. Det målmedvetna genomförandet av programmet är en gemensam ansträngning inom hela Helsingfors Hamn.

Teknologiska forskningscentralen VTT Ab granskade Helsingfors Hamns åtgärdsplan för en Koldioxidneutral Hamn 2035 våren 2020, och bedömde helheten som motiverad, sanningsenlig och genomförbar. Ernst&Young bedömde det praktiska genomförandet av programmet 2021, och enligt dem är verksamheten till stor del organiserad på ett ändamålsenligt sätt.
 

2
Fartyg som anlöper och avgår från hamnen står för cirka 80 procent av hamnområdets totala årliga utsläpp.
Hamnens mål är att avsevärt minska sin egen energiförbrukning och att den återstående energin som förbrukas skaffas från kolfria energikällor.