Ansvarsfullhet i Helsingfors Hamn

Ett viktigt mål i Helsingfors Hamns ansvarsfulla verksamhet är att vara en föregångare inom hållbar hamnverksamhet. Målet är högt satt och eftersträvas på ett systematiskt sätt. 

De viktigaste delområdena av Hamnens ansvarsledningsmodell är ekonomiskt och socialt ansvar samt miljöansvar.

De viktigaste delområdena av Hamnens ansvarsledningsmodell är ekonomiskt och socialt ansvar samt miljöansvar. Dagliga beslut av ledningen beaktas både ur en ekonomisk, samhällelig och etisk synvinkel, med hänsyn till företagets intressenter. 

Hamnen har ett team för hållbar utveckling som utvecklar och genomför ansvarsfull hamnverksamhet tillsammans med övriga avdelningar, samt ett certifierat verksamhetssystem som uppfyller kraven i standarderna ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.

Helsingfors Hamn rapporterar om uppnåendet av sina mål för hållbar utveckling och ansvarsfullhet som en del av sin årsrapportering.

Manifestet Koldioxidneutral Helsingfors Hamn 

Helsingfors Hamn har tillsammans med sin ägare Helsingfors stad förbundit sig till att förverkliga ett Koldioxidneutralt Helsingfors.

Mål och åtgärder:

Fartygsutsläppen minskas med 25 procent senast 2030.
› Flera landströmberedskap till kajplatser
› Möjliggöra tillgång till alternativa bränslen i Helsingfors hamnar
› Fortsättning av utvecklingen av ett miljörabattprogram för fartygen

Utsläppen från den tunga trafiken minskas med 60 procent senast 2030.
› Minimering av tiden transportfordonen använder i hamnen
› Ibruktagande av incitament för bilar med låga utsläpp

Utsläppen från arbetsmaskinerna i hamnområdena minskas med 60 procent senast 2030.
› Möjliggörande av elektronisk infrastruktur för arbetsmaskinerna
› Uppmuntrande till användningen av biobränslen 

Helsingfors Hamn är koldioxidneutral i egna utsläpp senast 2025.
› Minimering av hamnens energiförbrukning genom att modernisera uppvärmningen, LED-belysning samt öka användningen av solenergi
› Anskaffande av den nödvändiga energin från kolfria källor
› Inverkan på underleverantörers minskning av koldioxidavtrycket genom upphandlingar

Helsingfors Hamn - för ansvarsfullhet