Frakttrafiken via Helsingfors Hamn blev mer betydelsefull för Finland

17.01.2022
Nyheter
Kaksi laivan perää Vuosaaren sataman laiturissa sekä hydraulinen nosturi.

År 2021 transporterades totalt 14,4 miljoner ton gods via Helsingfors Hamn (+8 % jämfört med år 2020), och styckegodstrafiken* nådde alla tiders rekord. I undantagsförhållandena blev frakttrafiken via Helsingfors Hamn bara mer betydelsefull för Finland. 

I passagerartrafiken syntes pandemins effekter som ett till och med ännu mindre passagerarantal än föregående undantagsår.

– Trafikåret var tudelat. Frakttrafiken återhämtade sig väl efter coronasvackan. Vi fick se trafiken på gummihjul växa kraftigt och Helsingfors stärkte sin ställning i förhållande till andra hamnar, säger Ville Haapasaari, verkställande direktör för Helsingfors Hamn.
– På passagerarsidan var året i stället sämre än väntat, även om resandet med fartyg piggnade till något under hösten.

Gummihjulstrafiken växte

Frakttrafiken via Helsingfors Hamn fortsatte vara livlig även under det andra coronaåret och bidrog även i undantagsförhållandena till att trygga tillgången till dagligvaruprodukter och bland annat råvaror och utrustning för industrin i Finland. 

Störningar i den globala sjöfarten, såsom blockeringen av Suezkanalen i mars, bristen på containrar och den kraftiga stigningen i priserna för containerfrakt, syntes i Helsingfors närmast som en ökning av godstrafiken med släpvagnar. 

Den godstrafik som hanterades av koncernen Helsingfors Hamn uppgick till sammanlagt 14,4 miljoner ton (+8 %), av vilket 6,6 miljoner ton var import och 7,7 miljoner ton export. 

Största delen av det gods som transporteras via Helsingfors Hamn är styckegods inom Finlands utrikeshandel, det vill säga frakt som transporteras i långtradare, släpvagnar och containrar. Dess mängd nådde år 2021 en rekordhög nivå på 12,1 miljoner ton (+9,2 %). 8,4 miljoner ton frakt transporterades i långtradare och släpvagnar (+15,5 %) och 467 000 TEU** i containrar.

Ton

2019

2020

2021

Förändring i %
21/20

Styckegods

11 721 000

11 113 000

12 141 000

+9,2 %

 Import

5 422 000

5 201 000

5 522 000

+6,2 %

 Export

6 300 000

5 912 000

6 619 000

+12,0 %

Bulkgodstrafik

1 717 000

1 371 000

1 376 000

+0,3 %

Break Bulk

772 000

683 000

719 000

+5,3 %

Utländsk trafik

14 270 000

13 245 000

14 243 000

+7,5 %

Kusttrafik

149 000

63 000

130 000

+106,0 %

TOTAL GODSTRAFIK

14 419 000

13 307 000

14 373 000

+8,0 %

Containrar, TEU

534 000

509 000

467 000

-8,3 %

Långtradare, släpvagnar etc., st.

601 000

598 000

664 000

+11,1 %

Begränsat resandet 

Under coronapandemins andra år tillämpade Finland fortfarande strikta resebegränsningar. Bevakningen av de inre gränserna inom Schengenområdet avslutades den 25 juli 2021, men återupptogs den 28 december.

I denna utdragna svåra situation fortsatte Helsingfors Hamn att trygga förutsättningarna för ett så tryggt resande som möjligt genom ett nära samarbete med rederierna, myndigheterna och andra berörda parter. 

År 2021 blev Helsingfors Hamns totala passagerarantal 3 749 000. Inom linjetrafiken*** reste 3,7 miljoner passagerare, vilket var 21,4 procent färre än under det föregående coronaåret. 

Precis som vanligt reste de flesta av passagerarna, 3,2 miljoner (-23 %) på rutten mellan Helsingfors och Tallinn. 

På rutten till Stockholm resten 399 000 passagerare (+6,1 %), eftersom fartygen kunde börja trafikera mellan Finlands och Sveriges huvudstäder först på sommaren.
Mellan Helsingfors och Travemünde reste 102 000 passagerare (+20,7 %). På rutten Helsingfors–S:t Petersburg fanns ingen trafik åren 2020 och 2021.

Linjetrafik

2019

2020

2021

förändrings-% 21/20

Stockholm

2 262 000

376 000

399 000

+6,1 %

Tallinn

8 925 000

4 097 000

3 150 000

-23,1 %

S:t Petersburg

196 000

-

-

-

Travemünde

158 000

84 000

102 000

+21,4 %

Mariehamn

48 000

50 000

72 000

+42,8 %

Övriga

24 000

149 000

16 000

-89,5 %

SAMMANLAGT

11 614 000

4 757 000

3 738 000

-21,4 %

Säsongen för internationell kryssningstrafik kom igång först i början av augusti när inresebegränsningarna lättades. Totalt kunde nästan 11 000 passagerare bekanta sig med Helsingfors och huvudstadsregionen genom 14 fartygsbesök. 

Trafiken år 2022

Under detta år väntas frakttrafiken fortsätta utvecklas i en positiv riktning. Inom passagerartrafiken ser början av året ut att bli lugnt på grund av det rådande coronaläget, men resandet väntas bli livligare närmare sommaren.

* styckegods = gods som transporteras i stora enheter, såsom containrar, långtradare och släpvagnar.
**TEU = volymmått som motsvarar en 20 fots sjöfartscontainer.
***linjetrafik = regelbunden fartygstrafik enligt tidtabell, bl.a. de passagerar- och bilfärjor som trafikerar mellan Tallinn och Helsingfors.

Mer information:
Helsingfors Hamns trafikstatistik januari–december 2021 (på finska)
mediadesk(at)portofhelsinki.fi, medietelefon under tjänstetid: 040 5065280