Vanliga frågor

Båtresor

Behöver jag pass för båtresan?

Kryssningar till Sverige kräver inte pass – identitetskort eller körkort räcker för att styrka identiteten. För resor till Tallinn behöver du antingen pass eller identitetskort med foto, körkort räcker inte för att styrka identiteten. Pass behövs för en kryssning till St. Petersburg.

Jag glömde passet hemma, får jag ändå gå ombord på fartyget?

Om du reser till Tallinn eller Tyskland få du inte gå ombord på fartyget om du inte har identitetskort med foto eller pass. Du behöver pass för en kryssning till St. Petersburg. Identitetskort eller körkort med foto räcker för en kryssning till Sverige. Man kan skaffa ett snabbpass från Böle polisstation. (Helsingfors-Vanda flygplats utfärdar pass endast till flygpassagerare.)

Jag är rörelsehämmad och behöver en rullstol för att komma ombord på fartyget. Vem ska jag kontakta?

I Helsingfors Hamns terminaler erbjuds avgiftsfri assistanstjänst för passagerare med nedsatt rörlighet på grund av fysiskt funktionshinder eller utvecklingsstörning, syn- och hörselskadade passagerare, äldre passagerare, passagerare med tillfälligt nedsatt rörlighet och för alla som behöver särskild hjälp. Informera resebyrån eller rederiet om ditt behov av hjälp redan när du bokar din resa, eller senast 48 timmar före avgång.

Jag anländer till Helsingfors kvällen innan, får jag komma in till terminalen och vänta på fartyget som avgår på morgonen?

Passagerarterminalerna är inte öppna dygnet runt. Terminalernas öppettider finns på de olika terminalernas webbsidor (t.ex. Passagerare/ Hansaterminalen). I Nordsjö hamn är till exempel ABC-trafikbutiken öppen dygnet runt.

Finns det bagageförvaring i terminalerna?

Det finns bagageförvaringsboxar i Skatuddens terminal och Västra terminalen 2.

Förbindelser/anslutningar till fartygsterminalerna

Jag kommer till Helsingfors med båt, hur tar jag mig till flygplatsen?

Du hittar instruktioner för anslutningar bl.a. till Helsingfors-Vanda flygplats från terminalernas webbsidor (t.ex. Passagerare/Västra terminalen). Där finns också HRT:s ruttguide.

Har fartygsterminalerna stadscykelstationer?

Cykeln är nära! Det finns stadscykelstationer nära Olympiaterminalen, Skatuddens terminal och Västra terminalen 1 och 2. Stadscykelnätets aktuella situation finns på HRT:s webbplats (https://www.hsl.fi/sv/stadscyklar).

Var finns kollektivtrafikens hållplatser som trafikerar till Västra hamnen och hur ändras de när Busholmen byggs?

 Aktuell information om spårvagnshållplatser och lokaltrafikens bussar finns på HRT:s webbplats (https://www.hsl.fi/reitit-ja-aikataulut/reittikartat).  Fjärrtrafikens busshållplatser är belägna framför båda terminalerna.

Parkering

Var kan jag parkera min bil under båtresan?

Parkeringsplatser som kan användas under båtresor finns i närheten av terminalerna. Parkeringsplatser och -priser finns på Parkering i hamnen.

Jag har ett kort som berättigar till parkeringsplats för rörelsehindrade, var kan jag parkera min bil under kryssningen?

Det finns markerade parkeringsplatser för rörelsehindrade framför terminalerna. Om platserna är fulla kan du parkera avgiftsfritt på vilken som helst av de avgiftsbelagda utomhusparkeringsplatserna.

Internationella kryssningar

Jag ska åka och möta släktingar som kommer med ett internationellt kryssningsfartyg. Hur vet jag till vilken hamn fartyget kommer?

Fartygens ankomsttider och -platser finns här och en karta över kajerna finns här. Man kan möta passagerare utanför portområdet.

Jag kommer till Helsingfors med ett internationellt kryssningsfartyg. Ligger stadens centrum på gångavstånd?

Kryssningsfartygens kajer ligger högst 4 km från centrum. Instruktioner för att komma till centrum för passagerare som anländer till Helsingfors finns på de olika terminalernas webbsidor (t.ex. Passagerare/Västra terminalen 1). Det finns också en ruttguide på terminalernas webbsidor. Passagerare på internationella kryssningsfartyg kan hitta vägbeskrivningarhär.

Godstrafik

Jag ska importera en bil från Tyskland till Finland. Vem ska jag kontakta för transporten? Hur är det med tullformaliteterna?

Transporten sköts lätt genom att t.ex. kontakta närmaste KTK (t.ex. Helsingfors KTK). Eventuella tullformaliteter kan skötas hos Nordsjö hamns Gatehouse, Kommandobrygga 1, kontaktuppgifter och öppettider för tulltjänsten finns här.

Jag ska flytta utomlands. Hur skickar jag mitt flyttgods i en fartygscontainer?

Vänligen kontakta valfri speditionsfirma för att skicka gods.

Jag har gods i en container som väntar i Nordsjö hamn, hur hämtar jag varorna?

En privatperson kan inte hämta gods från godshamnen. En speditionsfirma tar hand om ärendet eller så kan du komma till Gatehouse, där alla operatörers serviceställen finns.

Hur kontrollerar jag om vår container har anlänt till hamnen?

Genom att ringa den operatör inom vars område godset finns. Man kan också kontrollera saken med Gatehouse, men man behöver åtminstone veta med vilket fartyg godset kommer och gärna även containernumret.

Jag kommer med långtradare till Nordsjö hamn flera timmar innan fartyget avgår. Hur tillbringar jag min tid i hamnen?

Den tunga trafikens chaufförer har tillgång till flera restauranger och tvättmöjligheter med bastu. Dessutom betjänar Sjömanscentret den tunga trafikens chaufförer och sjömän dygnet runt. I Sjömanscentret finns bl.a. bastu, bibliotek, kyrka och kantin. Bekanta dig med tjänsterna för den tunga trafiken i Nordsjö hamn på vår webbplats.

Jag kommer med långtradare till ett fartyg som går till Tyskland i Nordsjö hamn. Hur vet jag vart jag ska köra?

Nordsjö hamn har ett elektroniskt skyltningssystem som identifierar fordonen och visar dem till rätt plats. Försäkra dig om att din bils främre registreringsskylt är ren så att systemet kan identifiera din långtradare.

Hamnen som en del av staden

Vårt företag skulle vilja ha en rundtur i Nordsjö hamn. Hur kan vi bekanta oss med Nordsjö hamn?

Man kan inte besöka det stängda hamnområdet utan passertillstånd. Medborgare kan se Nordsjö hamn från Borgarbron och utsiktsplatsen Horisonten. Kontakta maria.stuckey(at)portofhelsinki.fi.

Hur minimeras bullret från hamnarna?

När fartyg passerar genom hamnens vattenområden hörs buller från deras huvudmotorer. Vid kajen stängs fartygens huvudmotorer av och fartygen producerar den energi de behöver (belysning, värme, ventilation etc.) med mindre hjälpmotorer. Ventilationsmaskinerna producerar också buller, liksom fartygens lastning och lossning. Arbetsmaskiner såsom truckar och dragmästare samt fordonstrafiken bidrar till bullret.

Speciellt bullret som produceras av hjälpmaskiner har vanligtvis en del med mycket låg frekvens som byggnadsfasaderna isolerar klart mindre än trafikbullret. Dessutom är ljudkällan högt placerad, vilket gör att bullret sprids lättare till omgivningen.


Helsingfors Hamn tar också hänsyn till fartygens buller- och utsläppsnivåer vid val av kajplatser och tidtabeller. 
•    Bland annat har en bullervall byggts i Nordsjö hamn för att avsevärt minska bullret till det intilliggande naturskyddsområdet.
•    Skatuddens hamn har en landelförbindelse för fartyg som trafikerar till Stockholm för att bullret från hjälpmotorerna ska vara mindre.
•    Vid vissa fartygsplatser har Helsingfors Hamn krävt ljuddämpningsåtgärder för bullret från fartygens luftkonditionering, användning av en tystare hjälpmotor och upphörande av utrop på däck.
•    Helsingfors Hamn samarbetar kontinuerligt med stadsplaneringen för att hamnfunktionernas effekter ska beaktas i områdesplaneringen.

Bullernivåerna i hamnen kontrolleras med miljötillstånd, vilka är en förutsättning för att bedriva hamnverksamheten. I tillstånden bestäms bl.a. de tillåtna dagliga medelljudnivåerna samt hur bullret ska övervakas.

Västra hamnen är Helsingfors Hamns mest trafikerade passagerarhamn. Hamnens miljötillstånd reglerar ljudnivån, som orsakas av hamnverksamheten, i bostadsområdenas vistelseområden utomhus. Västra hamnens bullerutredning som genomfördes sommaren 2016 konstaterar att medelljudnivåerna både dag- och nattetid ligger under miljötillståndets gränsvärden.
Läs mer

Vart hamnar fartygens avloppsvatten från toaletterna?

Ett förbud mot utsläpp av obehandlat avloppsvatten i Östersjön träder i kraft stegvis mellan 2019 och 2023. Då måste fartygen antingen lämna sitt avloppsvatten till en hamn som leder det till ett avloppsreningsverk, eller rena sitt avloppsvatten med fartygets eget avloppsreningsverk.

Helsingfors Hamn har dock tagit emot avloppsvatten från fartyg utan en separat avgift redan sedan 2008. Fartygen kan tömma avloppsvatten direkt i HRM:s avloppsnät vid Helsingfors Hamns alla kajplatser. År 2016 tog dessutom Helsingfors Hamn i bruk ett incitament som erbjuder 20 procent rabatt på avgiften för fast och oljehaltigt avfall för fartyg som lämnar sitt avloppsvatten i hamnen. Den reguljära linjetrafikens fartyg lämnar i regel sitt avloppsvatten till hamnen när de är i Helsingfors Hamn. Majoriteten av de internationella kryssningsfartygen lämnar också sitt avloppsvatten i hamnen eller behandlar sitt avloppsvatten med fartygets eget avloppsreningsverk. År 2016 lämnade nästan 90 procent av de internationella kryssningsfartygen avloppsvattnet vid Helsingfors Hamns kajer.
Läs mer

Skulle landel vara en lösning på sjöfartens miljöproblem?

Fartygen behöver också energi när de ligger på plats vid kajerna för att få bland annat värme, ventilation och belysning. Fartygen producerar denna energi med hjälpmotorer som är avsevärt mindre diesel- eller gasmotorer än huvudmotorerna som används för att flytta fartyget.
Några av Helsingfors Hamns kajplatser har beredskap att leverera el till fartygen direkt från kajen, vilket minskar behovet av att använda hjälpmotorerna. Till exempel är det möjligt att ansluta Viking Lines fartyg som trafikerar till Stockholm till landel i Skatuddens hamn, det vill säga till nätet som producerar el centralt på land.

För användning av landel bör fartygen dock ha lämplig teknik för att ta emot landel och en transformatorstation bör finnas på land. Landel är bäst lämpad för trafik där fartyget ligger vid kaj i flera timmar. Till exempel har trafiken från Västra hamnen till Tallinn en s.k. kort turn-around tid, det vill säga fartygen ligger endast en kort stund vid kajen, och då det inte går att ansluta till landel.

De positiva miljöeffekterna av användningen av landel är därför lokala. I stället är till exempel effekterna av bränslereducerande bränsleval klart mer långtgående.
 

Hur övervakas luftkvaliteten i hamnarna?

Fartyg och fordonstrafik som använder hamnområdena orsakar luftföroreningar. Helsingfors Hamn deltar i huvudstadsregionens gemensamma luftkvalitetsövervakning som utförs av HRM. En av HRM:s luftmätningsstationer placeras i någon hamndel vartannat år. Generellt sett har luftkvaliteten varit god i alla delar av hamnen och det har inte funnits några betydande och upprepade överskridanden av gränsvärdena.
 

Varför går gods- och fordonstrafik genom Västra hamnen?

På Busholmen har hamnverksamhet bedrivits redan sedan slutet av 1800-talet och passagerartrafiken inleddes i sin nuvarande form 1995. År 2008 flyttades Västra hamnens containertrafiken vid till den nyöppnade hamnen i Nordsjö. Idag betjänar Västra hamnen främst den snabba reguljärtrafiken till Tallinn: både passagerare och godstrafik med långtradare och släp.

Passagerarrederiernas affärsverksamhet grundar sig på att passagerar- och bilfärjorna transporter även gods utöver passagerare. När det gäller inverkan på miljön är sjötransporterna en hållbar transportform av gods, och det är energieffektivt att kombinera passagerar- och godstrafik.

Hamnen som arbetsplats

Jag skulle vilja sommarjobba i hamnen, vem frågar jag om arbete?

Helsingfors Hamn har några sommarjobb varje år. Lediga jobb hittar du på vår webbsida arbetsplatser.
Dessutom anställer rederier, logistikföretag och hamnoperatörer sommarjobbare.