Koldioxidneutral hamn

Att minska koldioxidutsläppen och därmed begränsa ökningen av jordens medeltemperatur är ett gemensamt globalt mål för mänskligheten. Helsingfors Hamn har tillsammans med sin ägare Helsingfors stad förbundit sig till att förverkliga ett Koldioxidneutralt Helsingfors. 

För att uppnå målet en Koldioxidneutral Hamn krävs samarbete med alla hamnaktörer.

 • Hamnen uppmuntrar företag som betjänar och verkar i hamnområdet att minska sina CO2-utsläpp. 
 • Helsingfors Hamn främjar koldioxidsnål sjötrafik i hamnar genom att uppmuntra fartyg som besöker hamnar att minska sina CO2-utsläpp. 
 • Helsingfors Hamn strävar efter koldioxidneutralitet i sin egen verksamhet senast 2035. 

Helsingfors Hamn framskrider mot sina mål i enlighet med riktlinjerna i manifestet Koldioxidneutral Hamn 2035.

Koldioxinsnåla hamnområden

Vi strävar efter att minimera CO2-utsläppen i våra hamnområden. Fartyg, arbetsmaskiner, tung trafik och hamnens egen verksamhet orsakar koldioxidutsläpp. 

Användningen av landelsystem minskar fartygens luftföroreningar i hamnen och sänker bullernivåerna.

Med landelsystem som byggs i hamnen och på fartyg kan luftföroreningarna från ett fartyg minskas med upp till 50–80 procent under den tid det ligger i hamnen, genom att fartygen får den el de behöver från land när de ligger vid kajen utan att behöva ha igång hjälpmaskiner. Användningen av landel förbättrar luftkvaliteten och minskar bullret nära hamnen i stadens centrum. I Helsingfors erbjuds landel vid två olika kajer på Skatudden, och från 2021 även vid Olympiaterminalen.

Koldioxidsnål sjötrafik i hamnen

Fartygstrafik som anlöper och avgår från Helsingfors hamnområde orsakar cirka 80 procent av hamnområdets totala årliga koldioxidutsläpp. Det är därför viktigt att minska dessa utsläpp för Hamnens klimatmål.

Målet för programmet Koldioxidneutral hamn 2035 är att minska fartygsutsläppen med totalt 25 procent senast 2035. Vi rör oss mot målen genom att

 • bygga mer beredskap för landel vid kajplatserna
 • möjliggöra tillgången till alternativa bränslen i hamndelarna, samt
 • ha ett miljöminskningssystem för linjefartens fartyg.

Koldioxidavtrycket från den egna verksamheten

Helsingfors Hamn Ab:s egna koldioxidutsläpp står bara för en liten del av hamnområdets koldioxidutsläpp, men vi kan bäst påverka dem. Vårt mål är att avsevärt minska vår egen energiförbrukning och att skaffa den återstående energin som förbrukas från kolfria energikällor. Utsläppskompensation är det sista alternativet i strävan efter koldioxidneutralitet.

Energin till att underhålla hamnens fastigheter minskas bl.a. genom att övergå till LED-belysning.

Den största delen av bolagets energiförbrukning uppstår av områdets belysning och uppvärmningen av fastigheter. Energiförbrukningen minskas ytterligare bl.a. genom att 

 • övergå till LED-belysning 
 • förbättra återvinning och tillvaratagande av värme 
 • förbättra fastigheters resurseffektivitet 
 • öka vår egen solenergiproduktion och 
 • utnyttja havsvatten mer effektivt för kylning och uppvärmning.

Största delen av de planerade minskningsåtgärderna för utsläpp kommer att genomföras senast 2026.