Helsingin Satama
14.05.2019 //
Teksti:
Kimmo Kallonen
//
Kuva:
Veikko Somerpuro ja Timo Porthan

Satama tuo rahaa ja työtä

Helsingin Sataman taloudelliset kokonaisvaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan ovat tuoreen vaikuttavuustutkimuksen mukaan yli neljä miljardia euroa vuodessa. Välittömästi ja välillisesti satamaan liittyvät toiminnot työllistävät yli 25 000 henkeä.

Helsingin Satama vahvistaa asemaansa Suomen johtavana kappaletavara- ja matkustajaliikenteen satamana. Kaikkien Suomen satamien kappaletavaraliikenteestä noin puolet kulkee Helsingin Sataman kautta. Kumipyörillä eli kuorma-autoissa ja irtoperävaunuissa toteutetuissa ulkomaankuljetuksissa Helsingin osuus vuonna 2018 oli käytännössä yhtä suuri kuin muiden suomalaisten satamien yhteensä. 

Suomen ulkomaanliikenteen konttikuljetuksista pyörein luvuin kolmannes kuljetetaan Helsingin Sataman kautta. Konttiliikenteen tuonti ja vienti on verrattain hyvin tasapainossa. Vuonna 2018 Helsingin kautta kuljetetusta noin 510 000 TEU:sta tuonnin osuus oli noin 266 000 ja viennin 244 000 TEU:ta. Viennin konttikuljetukset ovat viime vuosina kasvaneet tuontia enemmän. 

Suomen satamien ulkomaan tuonti­ ja vientiliikenteen  kuorma­auto­ ja perävaunukuljetusten jakautuminen  Helsingin Sataman ja muiden satamien kesken vuonna 2018.
Suomen satamien ulkomaan tuonti­ ja vientiliikenteen kuorma­auto­ ja perävaunukuljetusten jakautuminen Helsingin Sataman ja muiden satamien kesken vuonna 2018. (Tilastolähteet: Traficom)

Helsingin Sataman kautta kuljetetun tavaran arvon osuus on tutkimuksen mukaan noin 40–50 prosenttia koko Suomen merikuljetusten arvosta. Vuonna 2018 Helsingin Sataman kautta kuljetettiin 43–54 miljardin euron arvosta tavaraa. Isohkot haarukat johtuvat pääosin tilastointimenetelmien ja tavaraluokitusten eroista Traficomin ja Tullin ylläpitämissä tilastoissa.

Kuljetettujen tonnien mukaan laskettuna Helsingin Satama on Suomen satamista kolmanneksi suurin.

Matkustajaliikenteessä Helsingin Satama on ylivertainen kaikkiin suomalaisiin ja jopa eurooppalaisiin satamiin verrattuna. Säännöllisessä linjaliikenteessä Helsingin Sataman kautta kulki viime vuonna 11,5 miljoonaa matkustajaa. Suurimmat määrät kirjattiin Tallinnan-liikenteessä (8,9 miljoonaa matkustajaa) ja Tukholman-liikenteessä (2,3 miljoonaa matkustajaa). Matkustajaliikenteen lukuja kasvattavat myös risteilyalukset. Vuoden 2018 kesäkaudelle painottuneet noin 250 risteilyaluskäyntiä toivat Helsinkiin yli 500 000 kansainvälistä vierailijaa.

Suomen satamien ulkomaan tuonti­ ja vientiliikenteen  kuorma­auto­ ja perävaunukuljetusten jakautuminen Helsingin Sataman ja muiden satamien kesken vuonna 2018.
Suomen satamien ulkomaan tuonti­ ja vientiliikenteen kuorma­auto­ ja perävaunukuljetusten jakautuminen Helsingin Sataman ja muiden satamien kesken vuonna 2018.

Neljän miljardin kokonaisvaikutus

Vaikuttavuustutkimuksessa on selvitetty arvio Helsingin Sataman kautta kulkevaan liikenteeseen suoraan kytkeytyvän liikevaihdon ja henkilötyövuosien määrästä sekä välillisistä vaikutuksista pääkaupunkiseudun elinkeinoelämälle. Merkittävin vaikutus satamalla on varastoinnille ja muille liikennettä palveleville toimialoille, kuten lastinkäsittelylle, huolinnalle ja rahtaukselle. Näille toimialoille tutkimus arvio Helsingin Sataman tuovan yhteensä runsaan miljardin euron liikevaihdon ja 7 500 työpaikkaa.

Liikevaihtokertymän jakautuminen toimialaluokittain.
Liikevaihtokertymän jakautuminen toimialaluokittain.

Muita sataman välittömän vaikutuksen piirissä olevia toimialoja ovat muun muassa meriliikenteen tavara- ja henkilökuljetukset, maaliikenne, matkailun palvelut sekä viranomaistoiminnot. Yhteensä Helsingin Sataman toimintoihin kytkeytyvän liiketoiminnan vuosivolyymiksi arvioidaan noin kolme miljardia euroa ja työllistäväksi vaikutukseksi yli 18 000 työpaikkaa.

Rovaniemelläkin ostettavat etelän hedelmät on todennäköisesti tuotu maahan Helsingin kautta.

Tutkimuksessa on arvioitu lisäksi Helsingin Sataman kautta kulkeneiden ulkomaisten ja kotimaisten matkustajien kulutus, satamaan kytkeytyvien yritysten investoinnit sekä kunnallis- ja yhteisöverotuotot. Kun kaikki lasketaan yhteen, saadaan Helsingin Sataman vaikuttavuudeksi 4,1 miljardin euron vuotuinen liikevaihto ja runsas 25 000 työpaikkaa.

Tutkimuksessa muistutetaan myös, että Helsingin Sataman kautta kulkevan liikenteen vaikutukset ulottuvat käytännössä koko maahan, koska Helsingin Satama on maan suurin kappaletavaran ja matkustajaliikenteen satama. Rovaniemelläkin ostettavat etelän hedelmät on todennäköisesti tuotu maahan Helsingin kautta.

Suoran työllisyysvaikutuksen jakautuminen toimialaluokittain.
Suoran työllisyysvaikutuksen jakautuminen toimialaluokittain.

Ympäristövaikutukset hallintaan

Satamatoimintojen tyypillisimmät ympäristövaikutukset ovat melu, päästöt ilmaan, alusten jätteet ja vaikutukset vesistöihin. Alusliikenteen rikkipäästöt ovat pienentyneet olennaisesti vuoden 2014 jälkeen, kun laivapolttoaineiden rikkipitoisuutta Itämeren liikenteessä rajoitettiin alle 0,1 prosentin. 

Meluhaittojen ehkäisemiseksi Helsingin Satamassa on jo otettu käyttöön maasähköjärjestelmä Katajanokalla. Eteläsatamassa ja Länsisatamassa selvitetään parhaillaan valmiuksia maasähkön käytölle.

Jätteiden käsittelyä ja kierrätystä Helsingin Satama pyrkii edistämään monin tavoin. Alusjätemaksu määräytyy aluksen koon perusteella, ja esimerkiksi jokaisella laiturilla on mahdollisuus jättää jätevedet suoraan kaupungin viemäriverkostoon ilman erillistä maksua.

Helsingin Sataman vaikuttavuustutkimuksen 2019 toteuttamisesta on vastannut Turun yliopiston Brahea-keskuksen Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus. Projektipäällikkönä on toiminut erikoistutkija Tapio Karvonen. Tutkimus perustuu laajaan tilastoaineistoon sekä puhelinhaastatteluihin.