Kestävä kehitys
23.04.2021 //
Teksti:
Saara Pellikka
//
Kuva:
Helsingin Satama

VTT:n selvitys tarjoaa vaihtoehtoja työkonepäästöjen vähentämiseen Vuosaaren Satamassa

Tuore selvitys haarukoi keinoja, joilla Vuosaaren sataman työkonepäästöjä voidaan tulevaisuudessa vähentää. Sähköistäminen näyttäisi sekä päästö- että kustannustehokkaalta ratkaisulta paljon energiaa kuluttavissa ja korkean käyttöasteen työkoneissa. Selvityksessä ehdotetaan myös uusien teknologioiden pilotointia vuosille 2021–2027. Lisäksi laadittiin laskentatyökalu työkonepäästöjen ja -kustannusten arvioimiseksi.

Työ tehtiin osana HNRY – Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet -hanketta.

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n laatimassa raportissa Selvitys ja tiekartta Vuosaaren sataman työkoneliikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi esitettiin toimenpiteitä Vuosaaren sataman työkonepäästöjen vähentämiseksi 60 prosentilla vuoteen 2035 mennessä. Tämä on yksi Helsingin Satama Oy:n Hiilineutraali Satama 2035 -toimenpideohjelman tavoitteista. 

Työkoneet vastaavat noin 9 % koko satama-alueen päästöistä. Alueen noin 200 työkonetta ovat pitkälti yksityisten satamapalveluja tarjoavien yritysten, kuten ahtausliikkeiden, omistuksessa.

Työkoneita Vuosaaren Satamassa.
Vuosaaren satama-alueella toimii noin 200 työkonetta. Yleisiä konetyyppejä ovat terminaalitraktori eli ”vetomestari” (vas. ylhäällä), satamalukki (oik. ylhäällä), konttikurottaja (vas. alhaalla) sekä konttipinoaja eli ”pinkkari” (oik. alhaalla).

Miten päästötavoitteeseen ylletään?

Raportin mukaan vähennystoimet pitäisi priorisoida lukkeihin ja terminaalitraktoreihin, sillä nämä konetyypit kattavat arviolta yli kolme neljäsosaa Vuosaaren satama-alueen työkonepäästöistä. Keskeisenä havaintona oli, että päästötavoitteisiin ei ole mahdollista yltää ilman lukkien jonkinasteista sähköistymistä tai uusiutuvan moottoripolttoöljyn käyttöä.

Laskelmat myös osoittavat, että satama-alueen sähköverkko riittänee hyvin sekä kaikkien lukkien että terminaalitraktoreiden sähköistämiselle.

Tasapuolinen kohtelu ja markkinaehtoisuus parhaita kannustimia

Helsingin Satama Oy:llä on mahdollisuus toimillaan nopeuttaa ja edistää uusien teknologioiden käyttöä ja päästövähennystavoitteen saavuttamista. Ensisijaisiksi keinoiksi tunnistettiin toimijoita mahdollisimman tasapuolisesti kohtelevat kannustimet ja tukitoimet. 

Taloudellisina kannustimina selityksessä tunnistettiin suorat tuet tai erilaisten maksujen kautta saadut alennukset. 

Tiekartta ehdottaa pilotointia laajamittaisen siirtymän avittamiseksi

Satamatoiminta asettaa uusille käyttövoimille sekä vaatimuksia että mahdollisuuksia, joita tulisi tarkastella niin koko sataman kuin yksittäisen toimijan tai koneen tasolla. Se, minkälaisia vaihtoehtoisia käyttövoimia tai päästövähennysratkaisuja missäkin työkoneessa on perusteltua käyttää, edellyttää käytännön kokemukseen pohjautuvaa tietoa. Työssä laaditun työkonepäästövähennysten tiekartan keskeisenä osana onkin uusien teknologioiden pilotointihanke.

Vuosille 2022−2027 suunnitellun pilotoinnin aikana operaattorit kokeilisivat muun muassa keskeisimpiä sähkö- ja hybridikoneita, erilaisia latausasemia ja operointimalleja sekä uusiutuvia polttoaineita. Näin tunnistettaisiin satamaympäristöön parhaiten soveltuvat ratkaisut, operointitavat ja palvelumallit, ja opittaisiin niiden käyttöä. Pilottia edeltäisi suunnitteluvaihe testattavien ratkaisujen valitsemiseksi. Siinä huomioitaisiin muun muassa akkukapasiteettien ja latausjärjestelmien mitoittaminen. Pilotoinnilla tuettaisiin laajamittaista siirtymää kohti markkinaehtoista vähähiilisten käyttövoimien käyttöä Vuosaaren satamassa.

Työkoneyrityksille soveltuva työkalu työkonekannan päästöjen ja kustannusten arviointiin

Käyttövoimavaihtoehtojen arvioimiseen muodostettiin Excel-pohjainen laskentamalli. Sen avulla voidaan arvioida työkoneiden hiilidioksidipäästöt ja kokonaiskäyttökustannukset sekä vertailla päästövähennysten kustannustehokkuutta eri käyttövoimavaihtoehdoilla (€/tCO2).

Laskentamallin on tehnyt Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy osana Vuosaaren sataman työkoneliikenteen päästövähennyksille tehtyä selvitys- ja tiekarttatyötä.