Att minimera de negativa miljökonsekvenserna från hamnverksamheten och sjöfarten är en av Helsingfors Hamns viktigaste mål. Utmaningarna består av den mycket täta fartygstrafiken i Östersjön och hamndelarnas läge nära centrum i vår huvudstad. 

Buller, luftföroreningar, avfall från fartygen och verksamhetens effekter på vattendragen är sjöfartens främsta miljökonsekvenser. I Helsingfors Hamn är våra metoder för att hantera konsekvenserna bl.a.

  • övervaka buller- och vattendrag
  • automooring, det vill säga ett automatiskt förtöjningssystem för fartyg
  • landel
  • ta hand om avloppsvattnet från fartygen, övriga tjänster för fartygens avfallshantering, samt
  • olika prisincitament. 

Buller

Melun torjunta on Helsingin Satamalle erityisen tärkeää, sillä matkustajasatamat sijaitsevat keskellä tiheästi asuttua pääkaupunkia. Haluamme olla hyviä naapureita kaupunkilaisille ja minimoimme meluhaittoja. Teemme tätä varten tiivistä yhteistyötä Helsingin kaupungin kaupunkisuunnittelun kanssa. Vuosaaren satamaa rakennettaessa melu otettiin erityisesti huomioon. Sataman koillislaidalle rakennettiin lähes kilometrin mittainen, betoninen melumuuri ja melumäki.

Bullerbekämpning är särskilt viktigt för Helsingfors Hamn, eftersom passagerarhamnarna ligger mitt i den tätbefolkade huvudstaden. Vi vill vara goda grannar för stadsborna och vi minimerar bullerstörningar. För detta ändamål har vi ett nära samarbete med Helsingfors stads stadsplanering. Vid byggandet av Nordsjö hamn togs särskilt hänsyn till buller. En nästan kilometer lång bullermur i betong och en bullerbacke byggdes längs hamnens nordöstra kant.

Skatuddens hamnens landelförbindelser.
Skatuddens hamn har en landelförbindelse för fartyg som trafikerar till Stockholm för att bullret från hjälpmotorerna ska vara mindre.

Många fartyg använder egna ljuddämpare. Dessutom erbjuder Helsingfors Hamn landel till fartyg vid flera kajer. När ett fartyg är anslutet till landel när det ligger vid kajen, minskar behovet av att använda dess hjälpmotorer. Vid Olympiakajen i Södra hamnen togs landselanslutningar i bruk 2021 och i Västra hamnen, Västra terminalen 2 på båda sidor i början av 2023.

På så sätt har man kunnat sänka decibelnivåerna. Dessutom åtgärdas bullerstörningar med täckande tekniska riktlinjer, till exempel för att minska slammer från ramperna.

I hamnen orsakas buller av bl.a. fartygens huvudmotorer när fartygen anlöper och avgår från hamnen. Dessutom uppstår buller från lossning och lastning av last, fartygens luftkonditioneringssystem och driften av hjälpmotorerna, när ett fartyg producerar den el det använder då det ligger vid kajen. Även arbetsmaskiner och fordonstrafik som trafikerar i hamnen orsakar buller.

Buller som orsakas från hamnverksamheten får inte överstiga 55 dB dagtid och 50 dB nattetid på gårdar till bostadshus eller vistelseområden utomhus. Hamnens bullernivå övervakas genom bullerutredningar, som Helsingfors Hamn låter utföra med bullermodelleringar och -mätningar med några års mellanrum. Dessutom har vi ett nära samarbete med stadsplaneringen till exempel vid fysisk planering.

Luftföroreningar

Det automatiska systemet påskyndar förtöjning och losskastning av fartyg.

Det automatiska systemet påskyndar förtöjning och losskastning av fartyg. Det förkortar turn-around tiderna i hamnen och ger fartygen möjlighet att sakta ner farten något till sjöss, vilket minskar bränsleförbrukningen och luftföroreningarna.

Med landelsystem som byggs i hamnen och på fartyg kan luftföroreningarna från ett fartyg minskas med upp till 50–80 procent under den tid det ligger i hamnen, genom att fartygen får den el de behöver från land när de ligger vid kajen utan att behöva ha igång hjälpmaskiner. Användningen av landel förbättrar luftkvaliteten och minskar bullret nära hamnen i stadens centrum.

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänsters (HRM) mobila luftkvalitetsmätstation finns vartannat år någonstans i Helsingfors Hamnområde. Med mätningarna kontrollerar man främst utsläppen från fartygen, biltrafiken och arbetsmaskinerna, energiproduktionen samt långväga föroreningar. Helsingfors Hamns luftföroreningar är ganska små jämfört med andra källor.

Mera information om mätstationerna och kontrollen av luftkvaliteten finns på HRM:s webbplats.

De mest betydande luftföroreningarna från hamnverksamheten och fartygstrafiken är kväve- och svaveloxider samt växthusgaser. Svavelutsläppen från fartygstrafiken har klart minskat i och med att svaveldirektivet trädde i kraft i Östersjöregionen. Efter den åtstramning som inleddes i början av 2015 begränsas svavelutsläppen från fartyg till 0,1 procent i hela Östersjön. 

Svavel- och partikelutsläpp från fartygstrafiken har klart minskat i och med svaveldirektivet.

I praktiken innebär detta att fartyget måste använda en avgastvättare, bränsle med låg svavelhalt eller alternativa bränslen såsom flytande naturgas (LNG) eller biobränslen.

Helsingfors Hamn för sin del bidrar till att användningen av LNG blir allmännare och har bl.a. upprättat en LNG-säkerhetshandbok med information om de praktiska minimikraven för rederier och LNG-leverantörer som vill tanka flytande naturgas i Helsingfors Hamn.

Hantering av fartygsavfall 

Alla Helsingfors Hamns hamndelar har avfallshanteringsplaner.

Avfall som uppstår på fartyg sorteras som fast avfalloljehaltigt avfall och avloppsvatten. Dessutom sorterar många fartyg fast avfall i olika avfallskomponenter. Betalningssystemet

No Special Fee är i bruk i Östersjöns hamnar, där en avfallsavgift debiteras oavsett om fartyget lämnar avfall i hamnen eller inte.

  • Fartyg som trafikerar reguljär linjetrafik i Helsingfors, såsom t.ex. passagerar- och personbilfärjorna på linjerna Stockholm och Tallinn, har ingått sina avfallshanteringsavtal direkt med avfallshanteringsbolaget. 
  • Helsingfors Hamn förmedlar avfallshanteringen närmast för internationella kryssningsfartyg och några fraktfartyg.
Varje kajplats i Helsingfors Hamn har möjlighet att lämna avloppsvatten direkt till stadens avloppssystem

Vid varje kajplats i Helsingfors Hamn finns möjlighet att lämna avloppsvatten direkt till stadens avloppssystem, genom vilket det går till Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) för att behandlas. Ingen separat avgift debiteras för att lämna avloppsvatten. 

För att minska luktolägenheter från reningen av avloppsvatten förbehandlar passagerarfartygen sitt avloppsvatten innan de lämnar det till hamnen. Dessutom har en separat förbehandlingsanläggning för avloppsvatten byggts i Nordsjö hamn för detta ändamål.

I Östersjöns specialområde gäller förbud mot utsläpp av toalettavfall från den 1 juni 2021. Fartyg med avresa utanför Östersjön och som seglar direkt till S:t Petersburg omfattades av utsläppsförbudet efter en övergångsperiod den 1 juni 2023. 

Miljöbaserade prisincitament

Helsingfors Hamn uppmuntrar fartygen att lämna avloppsvattnet i land. Betalningssystemet No Special Fee är i bruk i Östersjöns hamnar, även i Helsingfors, där man inte debiterar en separat avfallsavgift för att lämna avloppsvatten till hamnen. I Helsingfors Hamn grundar sig fartygsavfallsavgifterna på fartygets storlek, inte på om fartyget lämnar avfall i hamnen eller inte. 

År 2016 tog vi dessutom i bruk en ny typ av prisincitament, främst för internationella kryssningsfartyg. Om ett fartyg lämnar avloppsvattnet i hamnen får det 20 procent rabatt på avfallsavgiften för fast och oljehaltigt avfall. Idag lämnar nästan 90 procent av de internationella kryssningsfartygen avloppsvattnet vid Helsingfors Hamns kajer.

Miljöbaserade rabatter uppmuntrar rederier att minska konsekvenserna de har på miljön. 

En miljöbaserad rabatt som beviljas för linjetrafikens fartygsbesök togs i bruk i Helsingfors Hamn 2018. Rabatten kan fås genom åtgärder som minskar fartygens miljökonsekvenser: minskningar av luftföroreningar, ljuddämpning eller andra investeringar som förbättrar miljöeffektiviteten framför allt i hamnområdet. Med rabatten vill Hamnen uppmuntra rederier att minska sina miljökonsekvenser mer än vad lagstiftningens miniminivå kräver. Rabattsystemet utvecklas årligen.

Inverkan på vattendrag

Hamnens inverkan på det omgivande havsområdet och till exempel på områdets fiskerinäring har följts i flera år. 

I enlighet med gällande miljötillstånd genomförs regelbunden observation av havsvattnet utanför Nordsjö vid två observationsplatser. Enligt resultaten är vattnet i hamnområdet av hygienisk god kvalitet.

De konsekvenser som byggandet av Helsingfors Hamn har på vattendragen i samband med olika utvecklingsprojekt begränsas och observeras. Vattenbyggnation kräver vattentillstånd som fastställer mätningar, provtagningar och flödes-/grumlighetsmodellering, miljöavgifter, nödvändiga utredningar och eventuella observationer av vattendragen även efter att byggnationen är klar.