1.    Allmänna bestämmelser

Helsingfors Hamn Ab (nedan Helsingfors Hamn) är hamninnehavare för hamnarna inom Helsingfors stads område och ett aktiebolag som idkar hamnverksamhet. Inom de hamnområden som Helsingfors Hamn administrerar ska man följa denna hamnordning och därutöver de anvisningar och bestämmelser som Helsingfors Hamn ger samt tillståndsbestämmelser som är förpliktande för Helsingfors Hamn. Helsingfors Hamn övervakar efterlevnaden av denna hamnordning.

Hamnordningen gäller i alla Helsingfors Hamns hamnområden. Helsingfors Hamns mark- och vattenområden anges i de kartor som bifogats till denna hamnordning. Genom att anlända till Helsingfors Hamns mark- eller vattenområden eller använda Helsingfors Hamns tjänster, såsom trafikleder, bassänger, hamnplatser och kajer, förbinder sig aktören till att följa denna hamnordning samt andra gällande lagar, myndighetstillstånd, anvisningar och bestämmelser.

De företag som verkar på Helsingfors Hamns område ska i all sin verksamhet följa bestämmelserna i Helsingfors Hamns gällande miljötillstånd och de separata bestämmelser som Helsingfors Hamn har gett dem på basis av miljötillståndsvillkor och myndighetsbestämmelser. Företagen måste också tillåta att Helsingfors Hamn utför de inspektioner av lokaler, maskiner och utrustning inom Helsingfors Hamns område som miljötillstånden kräver.

Företagen ska utan ersättning förse Helsingfors Hamn med alla uppgifter som behövs för att följa de tillståndsvillkor som är förpliktande för Helsingfors Hamn och delta i utredningar som tillståndsvillkoren förutsätter till de delar som de gäller ifrågavarande företags verksamhet inom hamnområdet.

Helsingfors Hamn publicerar alltid gällande anvisningar och bestämmelser samt prislistor på sin webbplats på adressen www.portofhelsinki.fi.

2. Anmälningar till Helsingfors Hamn

Anmälning av fartyg samt kajplatser

Fartyg som anländer till en hamn måste göra en förhandsanmälan till Helsingfors Hamn minst 24 timmar före ankomsten till hamnen; eller senast omedelbart efter att fartyget lämnar föregående hamn, om resan tar mindre än 24 timmar; eller genast när informationen är tillgänglig om nästa hamn inte är känd eller om den ändras under färden.

Anmälan ska åtminstone innehålla fartygets namn, förväntad ankomsttid och avgångshamn, lastens mängd och kvalitet samt önskad kajplats. 

Fartygets ankomst- och avgångsanmälan ska göras till Helsingfors Hamn genast efter att fartyget ankommit respektive avgått, om inte något annat särskilt avtalats. Anmälan ska innehålla information om lossat och lastat gods samt antalet passagerare som ankommit till och rest från hamnen. Fartygets befälhavare eller ombud ska också uppge alla andra uppgifter som behövs för att Helsingfors Hamn ska kunna debitera avgifter.

Tidtabeller för passagerarfartyg i linjetrafik och förändringar i dem ska anmälas i god tid. Trafiken kan inledas först när Helsingfors Hamn har godkänt tidtabellen och anvisat en kajplats och en terminal för trafiken. Tidtabeller och kajplatser för passagerarfartyg i linjetrafik fastställs i regel årligen av Helsingfors Hamn, och kan vid behov ändras av Helsingfors Hamn.

Bogserbåtar som används i eller har sin bas i hamnen och andra motsvarande fartyg som används för kommersiell verksamhet ska anmälas till Helsingfors Hamn, och kajplatsen ska avtalas med Helsingfors Hamn innan trafiken inleds. 

Om ett fartyg anländer från ett område som är angripet av en allmänfarlig smittsam sjukdom eller om en person eller ett djur på fartyget under resan har insjuknat i en allmänfarlig, misstänkt smittsam eller okänd sjukdom, ska detta i god tid meddelas till Helsingfors Hamn och fartyget ska invänta anvisningar från Helsingfors Hamn före ankomsten till hamnen. Djur får då föras i land från fartyget endast med tillstånd av stadsveterinären eller en annan myndighet för djursjukdomar, och myndighetsföreskrifter och Helsingfors Hamns anvisningar ska följas noggrant i hanteringen av djuren.

Anmälningar av last, passagerare och besättning

Fartygets befälhavare eller ombud eller en annan trafikidkare ska på eget initiativ förse Helsingfors Hamn med all sådan information som behövs för att debitera de avgifter som Helsingfors Hamn uppbär samt för att trygga hälsan och säkerheten för hamnens områden, trafik och funktioner samt de människor som rör sig där. Anmälan ska till tillämpliga delar gälla fartygets skick eller dess last, passagerare och besättning.

Anmälan om annat gods än sådant som transporteras i fartygstrafiken

Trafikidkare och aktörer som hanterar eller förvarar gods på hamnområdet ska förse Helsingfors Hamn med sådan information som behövs för att debitera de avgifter som uppbärs av Helsingfors Hamn och för att trygga hälsan och säkerheten för hamnens områden, trafik och funktioner samt de människor som rör sig där. Med tanke på fältstyrningen, faktureringen och uppföljningen av verksamheten gäller informationsskyldigheten även varupartier som inte transporteras till eller från hamnen med fartyg.

Metod för anmälningar

Anmälningar ska göras i enlighet med den standard som Helsingfors Hamn förutsätter som elektroniskt förmedlad information med hjälp av det nationella datasystemet för fartygstrafik (PortNet eller motsvarande) eller på annat separat överenskommet sätt. Anmälningar som gäller landtrafik och portfunktioner görs elektroniskt på det sätt som avtalats separat med Helsingfors Hamn, i första hand med den standardiserade kommunikationsmetoden SmartPort.

3. Ett fartygs ankomst och placering i hamnen

Fartygets hastighet måste regleras i hamnens vattenområde så att den inte orsakar skador, olägenheter eller risker. Hastighetsbegränsningarna anges med sjötrafikmärken. Fartyg som behöver lots ska beställa lots från det företag eller den organisation som ordnar den officiella lotsverksamheten.

Fartyget ska förtöjas eller ankras på den plats som anvisas av Helsingfors Hamn, och får inte flyttas utan tillstånd från Helsingfors Hamn. Inom Helsingfors Hamns område kan verksamhet för dirigering av fartyg, där en person fungerar som rådgivare för fartygets befälhavare och sakkunnig inom sjöfart, också idkas av personer som Helsingfors Hamn godkänt för uppgiften.

Fartygets befälhavare ska försäkra sig om det aktuella vattendjupet vid den plats där fartyget placeras.
Fartyget ska förtöjas vid kajen så att kajen eller utrustning på den inte tar skada. Vid förtöjning och lösgöring ska man vid behov ta hjälp av bogserbåt. Helsingfors Hamn kan också ålägga ett fartyg att ta hjälp av bogserbåt och/eller lots.

Vid förtöjning och lösgöring med tross eller vajrar ska man använda ett företag för hamntjänster som är godkänt enligt Helsingfors Hamns gällande hamntjänstförordning. Kontaktuppgifter till aktörer som förtöjer och lösgör fartyg finns på hamnbolagets webbplats. Att förtöja och lösgöra ett fartyg själv är tillåtet endast med separat tillstånd och enligt separata villkor från Helsingfors Hamn. Helsingfors Hamn Ab kan i undantagsfall enligt övervägande tillfälligt tillhandahålla tjänster för förtöjning och lösgöring av fartyg.

För att skydda konstruktioner kan Helsingfors Hamn vid behov förbjuda eller begränsa användning av fartyg, såsom exempelvis användning av propeller, och förplikta ett fartyg att ta hjälp av bogserbåt. Användning av ankare intill kajen är förbjudet utan tillstånd från hamnen, med undantag för nödsituationer. När fartyget ligger vid kajen ska det finnas tillräckligt med skydd vid dess sida.

Landgångar och fallrepstrappor ska förses med räcken och skyddsnät samt vara belysta under dygnets mörka timmar. Landgångar och fallrepstrappor ska fästas så att de inte orsakar olägenheter, skador eller risker för hamnkonstruktioner eller för människor, maskiner eller materiel som rör sig i hamnen. Utrustning som sträcker sig utanför fartyget får inte hindra verksamhet på kajen eller på havssidan.

Om fartyget medan det ligger vid kajen utför åtgärder som kan orsaka olägenheter, risker eller skador, krävs tillstånd från Helsingfors Hamn för detta i förväg.

Fartyget ska vid behov på order av Helsingfors Hamn flyttas till en plats som anvisats av Helsingfors Hamn. Ett fartyg som inte är avrustat ska ha tillräcklig besättning för förflyttning. Helsingfors Hamn kan bevilja undantag från detta.
Ett avrustat fartyg får placeras i hamnen endast med tillstånd av Helsingfors Hamn och enligt de villkor som Helsingfors Hamn angett.

Ägaren eller innehavaren till ett fartyg som placerats i hamnen utan lov ska på order av Helsingfors Hamn flytta bort sitt fartyg och ersätta eventuella skador som den olovliga placeringen har orsakat för Helsingfors Hamn eller en tredje part.

Fartyget ska kopplas till systemet för landström och ta emot landström, om landström erbjuds på fartygsplatsen och fartyget kan ta emot landstöm.

4. Lossning, lastning och förvaring i hamnen

Bestämmelser om gods

När gods lossas och lastas ska man se till att kajkonstruktioner eller andra konstruktioner eller annan utrustning i hamnen inte skadas. En kranbil får placeras på kajen först när det har säkerställts att kajen håller och Helsingfors Hamn har gett tillstånd för placeringen.

Gods eller lastenheter får inte förvaras eller i samband med lossnings- eller lastningsarbete placeras i vägen för kajkranar, på kajen, på trafikleder eller inom den skyddszon som behövs kring dem, i korridorer, framför dörren till ett upplagsmagasin, på en brandpost, framför livräddningsutrustning eller framför en elcentral eller någon annanstans där de utgör eller kan utgöra hinder för användningen av dessa eller för trafiken.

Arbetsmaskiner ska vara försedda med varningsljus, ägarens namn eller beteckning och ett identifieringsnummer. Även andra stuveriredskap ska märkas med ägarens beteckning. Stuveriredskap och arbetsmaskiner får inte förvaras på kajområdet.

Vid lossning eller lastning av flytande bränslen från eller till tankfartyg ska man också följa Helsingfors Hamns särskilda bestämmelser om detta. Tillträdet till området för lossning och lastning ska vid behov begränsas med skyltar eller bommar eller på annat motsvarande sätt.

Om det i ett fartygs last konstateras finnas skadedjur eller organismer eller djur som klassas som skadliga, ska lossningen omedelbart avbrytas. Fartygets befälhavare är skyldig att meddela om saken till Helsingfors Hamn och invänta anvisningar från Helsingfors Hamn innan lossningen kan fortsätta.

Gods, transportredskap, förpackningstillbehör och annan utrustning eller andra föremål får inte placeras så att de orsakar eller kan orsaka olägenheter för trafik eller användning av räddnings- eller släckningsutrustning. Förvaring är tillåten endast på separat anvisade områden, endast tillfälligt och endast för last eller transportenheter som inväntar lastning på fartyget eller landtransport bort från hamnen. All förvaring som överskrider 60 dygn ska avtalas separat med Helsingfors Hamn.

Gods som på grund av läckage, lukt eller någon annan orsak orsakar eller kan orsaka olägenheter eller skador för Helsingfors Hamn eller andra användare av hamnen ska utan dröjsmål föras bort från Helsingfors Hamns område av innehavaren eller placeras på en plats som anvisats av Helsingfors Hamn. Om den som hanterar godset inte flyttar det gods som orsakar olägenheter har Helsingfors Hamn rätt att göra det på godsinnehavarens bekostnad.

Farliga ämnen

Sprängämnen, radioaktiva ämnen och andra ämnen som klassas som farliga får inte föras in, transporteras eller förvaras på Helsingfors Hamns område förutom när det är tillåtet enligt en lag eller förordning och tillstånd har beviljats på basis av den, och inte utan separat tillstånd som getts på förhand av Helsingfors Hamn. Ämnen som klassas som farliga ska anmälas till hamnbolaget 24 timmar innan godspartiet anländer till hamnområdet, om inte annat avtalats.

Med ämnen som klassas som farliga avses ämnen enligt de internationella bestämmelserna för sjötransport av farliga ämnen (IMDG-koden), det europeiska avtalet om internationella vägtransporter av farligt gods (ADR) och bestämmelserna om internationella järnvägstransporter av farliga ämnen (RID). För att sprängämnen, radioaktiva ämnen och andra ämnen som klassas som farliga ska få transporteras, förvaras tillfälligt eller hanteras på annat sätt krävs att alla tillämpliga lagar och bestämmelser ovillkorligen följs.

Vid lossning och lastning av farliga ämnen ska fartygets befälhavare eller godsinnehavaren på Helsingfors Hamns begäran på egen bekostnad ordna tillräckligt effektiv bevakning av godspartiet och vidta andra nödvändiga säkerhetsåtgärder. Företaget som ansvarar för hanteringen av godset ska säkerställa att obehöriga inte har tillträde till lossnings- och lastningsområdet.

En förutsättning för lossning och lastning av farliga ämnen är att de, förutom när de är bulkgods, är försedda med märkningar enligt transportbestämmelserna för farliga ämnen och förpackade i enlighet med dem. Farliga ämnen och avfall får endast förvaras i förråd och fältområden som godkänts och anvisats för detta syfte.

Om farligt gods inte har märkts eller förpackats enligt vad som sägs ovan, kan hamnbolaget förbjuda lossning från fartyget eller transport av godset på land till hamnområdet för lastning, eller vidta andra säkerhetsåtgärder.

Lossning och lastning av passagerare och fordon

Helsingfors Hamn tillhandahåller ramp- och brokonstruktioner som behövs för lastning av passagerare och fordon för rederiernas bruk vid lossning och lastning, om inte något annat överenskommits separat. Helsingfors Hamn ansvarar för att de konstruktioner och den utrustning som den anvisat och levererat överensstämmer med bestämmelserna och är trygga att använda. Rederiet är skyldigt att förse hamnen med den information om fartygen som behövs för att ramp- och brokonstruktioner ska kunna byggas upp och användas i god tid innan trafiken planeras börja.

Rederiet ansvarar för den egentliga lossningen och lastningen av passagerare och fordon samt för säkerheten i denna lastnings- och lossningsverksamhet både för alla som arbetar i området och för passagerarna. Rederiet är skyldigt att använda hamnens konstruktioner och utrustning på ett omsorgsfullt och säkert sätt, se till att alla konstruktioner och säkerhetsanordningar såsom skyddsnät är korrekt fästa samt säkerställa säkerheten i lastning och lossning innan de inleds.

Om ett rederi eller befälhavaren för ett fartyg upptäcker brister i hamnens konstruktioner är de skyldiga att utan dröjsmål meddela om detta till Helsingfors Hamn, så att Helsingfors Hamn kan vidta åtgärder för att åtgärda bristerna, samt utan dröjsmål avgränsa eller minska de eventuella risker som bristerna orsakar.

5. Säkerhet i hamnområdet

Företag som verkar i hamnen ska följa Helsingfors Hamns anvisningar och säkerhetsföreskrifter.

För att arbeta och röra sig på hamnens stängda områden krävs tillstånd. Tillstånd kan beviljas av Helsingfors Hamn eller av en aktör som auktoriserats av Helsingfors Hamn.

För användning av hamnområdets bannät krävs tillstånd från Helsingfors Hamn Ab, och användningen av bannätet sker i enlighet med hamnens anvisningar.

Företag som verkar inom hamnområdet ska utse en kontaktperson för hanteringen av säkerhetsfrågor. Företag med långvariga verksamhets- och hyresavtal har en skyldighet att ansluta sig till hamnens passerkontrollsystem om Helsingfors Hamn så kräver.

Fartyget ska meddela uppgifter om besättningen och annan persontrafik till Helsingfors Hamn eller en aktör som Helsingfors Hamn anlitar för passerkontroll. Personer som rör sig inom hamnens område ska på begäran visa upp ett identitetskort med foto eller något annat identitetsbevis.

I trafik i hamnområdet följer man tillämplig lagstiftning, såsom vägtrafiklagens och sjötrafiklagens bestämmelser och principer. Den högsta tillåtna hastigheten för fordon, förkörsrätt, parkeringsplatser och andra trafikarrangemang, såsom tillåtna platser för korsande av järnvägsräls, anges med trafikregleringsanordningar och trafikmärken. 

Alla fordon ska följa hamninnehavarens säkerhetsanvisningar.

Fordon och arbetsmaskiner ska använda blinkande varningsljus när de rör sig i hamnens gemensamma arbets- och kajområden.

Parkering inom hamnområdet regleras genom parkeringsmärken, och parkering är tillåten endast i dessa områden. Vid parkering som strider mot anvisningarna är bilens ägare eller innehavare ersättningsskyldig om en olycka inträffar.

Alla fordon ska väja för tåg, ombordstigningsbryggor som rör sig längs spåren, lyftkranar och annan materiel som rör sig längs spåren. Det är absolut förbjudet att parkera på spårområdet. Om ett fordon lossas eller lastas på spårområdet får föraren inte lämna fordonet.

På hamnområdet ska man använda CE-märkt och synlig (EN 471) varselklädsel. Respektive terminaloperatör ansvarar för fastställande av skyddsklädsel för terminalområdet. 
Fotgängare och lätt trafik ska använda rutter som reserverats och märkts ut för dem när de rör sig i området.

Den som vill komma in i ett stängt hamnområde som tillhör Helsingfors Hamn ska på begäran visa upp ett identitetskort eller passertillstånd som godkänns av hamnbolaget, eller så ska de uppgifter som behövs för besöksrätt finnas i passerkontrollsystemet. Tillsynsmyndigheter ska på begäran visa upp ett officiellt identitetskort. Fotografering och filmning inom de stängda områdena är endast tillåtet med Helsingfors Hamns tillstånd. 

Helsingfors Hamn anmäler alla misstänkta brott eller försök till brott till de behöriga myndigheterna för behandling.

På den karta som medföljer denna hamnordning anges hamnområdets permanenta skyddsområden, som har rörelse- och vistelsebegränsningar. Utöver dessa kan det också finnas tillfälliga skyddsområden i hamnområdet. Förbud mot att röra sig och vistas i ett område, samt påföljderna för brott mot ett sådant förbud, anges på skyltar vid hamnområdets gräns. Den som vill komma in i ett sådant hamnområde ska på begäran visa upp ett identitetskort eller passertillstånd som godkänts av Helsingfors Hamn eller på annat sätt bestyrka sin identitet. Helsingfors Hamn kan avlägsna obehöriga personer som vistas i hamnområdet.

All vistelse och trafik som inte hör till hamnverksamheten i det stängda hamnområdet, på skyddsområden och i närheten av kajerna är förbjuden, såväl i vattnet som på land.

Helsingfors Hamn har rätt att dra in en persons passertillstånd för området för en viss tid, om personen inte följer bestämmelserna och anvisningarna om att röra sig i området eller av andra motiverade skäl. Obehöriga eller berusade personer som vistas i hamnområdet kan vid behov avlägsnas från hamnområdet med hjälp av en myndighet eller ordningsvakt. 

Var och en är skyldig att förse Helsingfors Hamn med sådan information som kan påverka hamnens säkerhet och hamnens och sjöfartens säkerhet enligt ISPS-regelverket. 

6. Miljöbestämmelser

Alla som verkar eller uträttar ärenden i hamnen ska följa Helsingfors Hamns gällande miljöbestämmelser och anvisningar för avfallshantering.

Var och en är skyldig att undvika och minimera miljökonsekvenser av den egna verksamheten i hamnområdet. Miljöutsläpp och -skador som upptäcks i hamnområdet ska omedelbart anmälas till Helsingfors Hamn, så att nödvändiga räddningsåtgärder kan vidtas.

Ett fartygs befälhavare ska trygga dess miljösäkerhet så att last eller annat gods, ämnen som förorenar eller skadar miljön eller andra utsläpp eller avfall inte släpps ut i miljön från fartyget eller i samband med lastning eller lossning av det. Detta gäller också service och underhåll av fartyget när det ligger vid kajen. Befälhavaren ska se till att fartyget eller dess verksamhet inte orsakar oskäliga olägenheter för andra användare av hamnen eller för Helsingfors Hamn.

Befälhavaren eller godshanteraren ska genast meddela Helsingfors Hamn om last eller annat gods, ämnen som kan skada miljön, utsläpp och avfall som hamnat i vattnet samt vidta lämpliga åtgärder för att avlägsna ämnena utan dröjsmål.

Det är förbjudet att göra vattenområdet grundare utan tillstånd från Helsingfors Hamn. Om vattenområdet i hamnen blir grundare på grund av en olycka eller annan orsak, ska det omedelbart meddelas till Helsingfors Hamn och sjöfartsmyndigheterna. Vid behov utförs draggning och återställande av djupet i hamnområdet på bekostnad av den som orsakat skadan.

Godshanterare ska se till att hamnen och hamnområdet inte förorenas i onödan och att onödigt buller inte orsakas där. Helsingfors Hamn kan avbryta hantering av gods om det uppstår miljöfarligt damm, buller eller andra skadliga miljöeffekter.

Godshanteraren och den som låter utföra arbetet ska se till att skräp, avfall, godsplattformar och överdrag förs till de platser som Helsingfors Hamn anvisat för dem och att eventuella nedsmutsade områden rengörs. Helsingfors Hamn har rätt att rengöra områden som inte rengjorts trots uppmaning på godsinnehavarens bekostnad.

7. Räddningsåtgärder och förebyggande av brand

Företag som verkar i hamnens stängda områden ska utse en kontaktperson för säkerhetsfrågor och delta i beredningen av räddningsplaner för området, anskaffningen av nödvändig utrustning och övningar med en andel i relation till riskerna i den egna verksamheten.

Markerade brandvägar samt rutter till brandposter, brandbrunnar och släckningsrör i förråd och på förvaringsområden i hamnområdet ska alltid hållas fria och kunna trafikeras utan hinder. Släcknings- och räddningsutrustning, automatisk brandlarms- och räddningsutrustning samt automatiska brandlarms- och släckningsanordningar ska hela tiden hållas i gott skick, och brandsläckare ska vara lättillgängliga.

Det är förbjudet att göra upp eld i hamnområdet.

Om ett fartyg är lastat med lättantändligt gods ska det anges tydligt med varningsmärken. Uppgörande av öppen eld, reparationsarbeten som ger upphov till gnistor samt rökning är förbjudet i sådana fartygs utomhusutrymmen samt på kajen och i vattenområdet nära fartyget.

Vädring av behållare på ett fartyg som innehållit lättantändliga ämnen är förbjuden utan tillstånd från Helsingfors Hamn och den behöriga myndigheten.

Heta arbeten får endast utföras på platser som utrustats för heta arbeten eller med tillstånd från Helsingfors Hamn. Fartygets befälhavare ansvarar för heta arbeten på sitt fartyg.

Besättningarna på de fartyg som finns i hamnen ska enligt sin förmåga delta i räddningsverksamhet och förflyttning av fartyg från farliga platser i enlighet med myndigheternas direktiv och Helsingfors Hamns anvisningar.

8. Tankning (bunkring)

Ett företag som utför bunkring ska ha tillstånd från Helsingfors Hamn för tillhandahållande av tjänsten. En förutsättning för att tillstånd ska beviljas är att företaget uppfyller de krav som ställts enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/352.
Villkoren för serviceproducenterna har publicerats på Helsingfors Hamns webbplats.

STS-bunkring ska meddelas till Helsingfors Hamn 24 timmar innan den inleds. Fartygets befälhavare ska följa Helsingfors Hamns anvisningar samt nödvändiga internationella bestämmelser och säkerhets- och miljöskyddsföreskrifter som gäller STS-bunkring.

Bunkring från en tankbil ska anmälas till hamnen i god tid innan bunkringen inleds. Föraren ska följa hamnens anvisningar och andra nödvändiga säkerhets- och miljöskyddsföreskrifter som gäller bunkring.
Hamnens anvisningar finns på Helsingfors Hamns webbplats.

För bunkring av LNG (flytande naturgas) krävs en riskkartläggning som görs gemensamt av Helsingfors Hamn, rederiet och serviceproducenten.

9. Åtgärder vid skador och förseelser

Om ett fartyg eller en båt har kört på grund eller sjunkit inom Helsingfors Hamns område, ska ägaren eller innehavaren meddela om det till Helsingfors Hamn och avlägsna fartyget eller båten så snabbt som möjligt.

Om ett sjunket fartyg eller något annat föremål i vattnet orsakar risker eller olägenheter för trafiken, ska ägaren eller innehavaren förse det med lämpliga och klart synliga varningsmärken. Om det inte sker sköter Helsingfors Hamn märkningen på ägarens eller innehavarens bekostnad.

Om en kaj, konstruktion eller annan utrustning i Helsingfors Hamn skadas på grund av en hamnanvändares agerande ska det utan dröjsmål meddelas till Helsingfors Hamn. Helsingfors Hamn ordnar en utvärdering av skadorna, dit den som orsakat skadan eller dennes ombud kallas. Om den som orsakat skadan inte deltar i utvärderingen av den, anses den som orsakat skadan ha godkänt hamninnehavarens bedömning av skadans omfattning.

Om ett fartyg, en båt, ett föremål eller en arbetsmaskin har placerats utan tillstånd eller annars på ett sätt som strider mot denna hamnordning eller på ett sätt som medför olägenheter för trafiken och befälhavaren, föraren, ägaren eller innehavaren inte ombesörjer en flytt, kan Helsingfors Hamn sköta flytten på den berörda partens bekostnad. För fartyg, båtar och föremål som omhändertagits av Helsingfors Hamn, vars ägare är okänd eller inte har anmält sig inom tre månader, agerar man enligt bestämmelserna för hittegods.

Den som har orsakat en skada ansvarar för alla skador som den orsakat, exempelvis för kostnader för reparation av Helsingfors Hamns konstruktioner eller andra anordningar som skadats. Den som har orsakat en skada ansvarar också i enlighet med gällande lagstiftning för person- och egendomsskador samt ekonomiska skador som orsakats tredje parter.

Den som har brutit mot hamnordningen är skyldig att ersätta de skador som detta orsakat i enlighet med vad som stadgas i lagen. Helsingfors Hamn kan också neka den som brutit mot bestämmelserna i hamnordningen tillträde till hamnområdet.

Påföljden för brott mot en lag eller förordning är det straff som fastställs för detta i lagstiftningen.

10. Övriga bestämmelser

Man får inte placera någonting som medför olägenheter för trafiken i vattenområdet utan tillstånd från Helsingfors Hamn.
Fiske som orsakar olägenheter i en farled, i en hamnbassäng, på en kaj, på en bro eller på någon annan jämförbar plats är förbjudet. Det är förbjudet att simma i hamnbassängerna och farlederna.

Fritidsbåtar och -fartyg får endast förtöjas på de platser som särskilt reserverats för dem eller som anvisats för dem av Helsingfors Hamn. 

Båtar och vattenfordon avsedda för fritidsbruk ska undvika att röra sig i hamnområdet i onödan, och de ska alltid väja för kommersiella fartyg.

Att öppna en farled utanför en allmän farled som är täckt av is är tillåtet endast med tillstånd från Helsingfors Hamn.

Obehörig vistelse i passagerarterminalerna är förbjuden. Helsingfors Hamn kan avlägsna obehöriga personer som vistas i passagerarterminalerna.

För tävlingar eller publikevenemang i det område som administreras av Helsingfors Hamn krävs alltid tillstånd från Helsingfors Hamn.

Helsingfors Hamn Ab beviljar tillstånd att tillhandahålla tjänster i det hamnområde som administreras av Helsingfors Hamn Ab i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/352 till företag som ansöker om att sköta följande tjänster;

•    Tankningstjänster
•    Bogseringstjänster
•    Tjänster för förtöjning och lösgöring

Anvisningar för ansökan om tillstånd finns på Helsingfors Hamns webbplats.

11. Ersättningskrav och ansvarsbegränsning

Reklamationer eller ersättningskrav som riktas till Helsingfors Hamn ska göras utan oskäligt dröjsmål. Om en reklamation sker senare än 30 dagar efter en skadehändelse eller efter det att den skadelidande upptäckte skadehändelsen, förlorar den skadelidande sin rätt att väcka talan.

Talan mot Helsingfors Hamns ska, under hot om att förlora rätten att väcka talan, väckas inom ett år efter att skadan inträffat eller den skadelidande fick vetskap eller borde ha fått vetskap om skadan. Talan mot Helsingfors Hamn ska väckas i Helsingfors tingsrätt, och Finlands lag är tillämplig.

Helsingfors Hamn ansvarar inte för eventuella begränsningar eller kostnader som orsakas av efterlevnaden av gällande lagar, myndighetsbestämmelser eller tillståndsvillkor eller andra lagstadgade skyldigheter.

12. Kompletterande tekniska anvisningar och bilagor till hamnordningen

Aktuella tekniska anvisningar och bilagor som kompletterar hamnordningen publiceras på hamnens webbplats www.portofhelsinki.fi 

Karta: Vuosaari Hamn vatternområdet

Karta: Vattenområdet i Centrum

Om översättningen avviker från originalet följer man den finskspråkiga hamnordningen.

Denna hamnordning har fastställts genom beslut av Helsingfors Hamn Ab. 

Hamnordningen är i kraft tills vidare och träder i kraft från 7.2.2023.