Målet för Helsingfors Hamns utvecklingsprogram är att Tallinns trafik ska koncentreras i framtiden till Västra hamnen och Stockholmstrafiken koncentreras till Skatudden. Förändringarna säkerställer tillväxtmöjligheter för Helsingfors Hamn och dess kunder i decennier framöver. Samtidigt får Helsingfors stad möjlighet att utveckla Södra hamnens område som en del av det levande stadsrummet.

Koncentreringen av hamnverksamheterna och tillhörande arrangemang är Helsingfors stads och Helsingfors Hamns gemensamma projekt. Förändringarna av Södra hamnen kommer att utvidga stadsrummet som är öppet för alla och säkerställer å andra sidan att den nuvarande effektiva och regelbundna passagerar- och godstrafiken är möjlig, och att färjepassagerarna även i framtiden får komma direkt till centrum av Helsingfors. 

Trafikeringsmodellen som kombinerar person- och godstrafik garanterar Finland livligt trafikerade, kostnadseffektiva och miljövänliga förbindelser till världen.

Tillväxt som mål

Utvecklingsprogrammet skapar områdes- och trafikmässiga förutsättningar för omstruktureringen av hamnverksamheten, och presenterar de investeringar som krävs för att genomföra omstruktureringen. Miljöaspekterna samt Hamnens hållbara utvecklingsmål styr genomförandet av investeringarna i utvecklingsprogrammet och områdesanvändningen. 

Förnyelserna som ska genomföras i de olika hamndelarna bildar en helhet. Förnyelserna i en del av hamnen påverkar arrangemangen i andra delar av hamnen, och det är inte möjligt att dela upp helheten i separata delar.

Programmets målsättning är att hamnens och dess kunders affärsverksamhet växer, samt att säkra utvecklingsförutsättningarna i Helsingfors centrum och Nordsjö. 

Förbindelsen mellan Helsingfors och Tallinn är en livs- och konkurrenskraftsfaktor för det finländska näringslivet. 

De största investeringarna i Västra hamnen

I utvecklingsprogrammet sköts Tallinntrafiken helt och hållet från Västra hamnen, det vill säga där kommer i framtiden att finnas tre fartygsrederier för trafik mellan Helsingfors och Tallinn.

Det största projektet för att förbättra hamninfrastrukturen kommer att vara en hamntunnel, som syftar till att göra trafiken till Västra hamnen smidig och störningsfri. Med hjälp av hamntunneln styrs biltrafiken till Busholmen från gatuplanen under jord. 
Genomförandet av tunneln är en av de viktigaste förutsättningarna för utvecklingsprogrammets framgång. 

För att kunna koncentrera all Tallinntrafik till Västra hamnen förnyas även Västra terminalen 1 (T1) och hamnens kajområde utvidgas något ut mot sjön. Även kajkonstruktionen i norra delen av Västra hamnen förnyas.

Läs mer om utvecklingsprogrammet i Västra hamnen.

Stockholmstrafiken koncentreras till Skatudden

Den nuvarande fartygstrafiken till Stockholm flyttas från Södra hamnen till Skatudden. Internationell kryssningstrafik och möjligheten till snabbgående båttrafik kommer dock att finnas kvar i Södra hamnen.

I Skatuddens hamn förnyas t.ex. terminalen ska så att all fartygstrafik mellan Helsingfors och Stockholm kan skötas smidigt där. 

Till följd av koncentreringen minskar trafikvolymerna i Skatudden något när fordonstrafiken till Tallinn flyttar till Västra hamnen.

Läs mer om utvecklingsprogrammet i Södra hamnen. 
Läs mer om utvecklingsprogrammet i Skatuddens hamn.

I Nordsjö utökas fältutrymmet för godstrafiken

Utvecklingsprogrammet möjliggör en tillväxt av godstrafiken i Nordsjö hamn, vars läge i Finlands tillväxtcentrum är logistiskt utmärkt. Nordsjö hamn utvecklas speciellt för godstrafikens behov genom att utöka fältområdet. 

Nordsjö hamn är även i framtiden Finlands huvudsakliga hamn för utrikeshandeln, genom vilken gods transporteras både i containrar och på gummihjul. 

Läs mer om utvecklingen av Nordsjö hamn 

Med hjälp av utvecklingsprogrammet behåller Helsingfors sin ledande position som en av de mest trafikerade passagerarhamnarna i Europa och Finlands främsta import- och exporthamn.