Helsingfors Hamn betjänar näringslivet och välbefinnandet i Helsingforsregionen och hela landet. Hamnen genomför sina serviceuppgifter säkert, tillförlitligt och på ett sätt som inkluderar intressenterna.

Helsingfors Hamn Ab tar hand om trivseln och välbefinnandet för sina egna arbetstagare och för invånarna och verksamhetsutövarna i dess närområden. Lagstadgade arbetsgivar-, samhälls- och miljöskyldigheter är den självklara utgångspunkten för verksamheten, men målen är högre och med betydligt bättre resultat.

Åtgärder och resultat relaterade till Helsingfors Hamns ansvar redovisas som en del av årsberättelse.

Invånarsamverkan

Helsinkiläisten luottamuksen ansaitseminen on yksi keskeisistä Sataman tavoitteista. Luottamusta ja hyvää naapuruutta tavoitellaan ja kehitetään aktiivisella yhteistyöllä satamien lähiyhteisöjen, yritysten ja kaupunginosayhdistysten kanssa sekä viestimällä toiminnasta avoimesti ja aktiivisesti. 

Att förtjäna Helsingforsbornas förtroende är ett av Hamnens viktigaste mål. Förtroende och gott grannskap eftersträvas och utvecklas genom aktivt samarbete med lokalsamhällen, företag och stadsdelsföreningar, samt genom att kommunicera öppet och aktivt om verksamheten. 

Säker hamn

Helsingfors Hamn vill vara en säker arbetsmiljö för såväl sina egna arbetstagare som för alla arbetstagare som är verksamma i hamnområdet.
Helsingfors Hamns arbetshälso- och arbetsskyddsverksamhet är certifierad och uppfyller kraven i ISO 45001-standarden.

Målen i Helsingfors Hamns arbetarskyddsarbete är bl.a.

  • noll arbetsolyckor
  • minskning av sjuk- och olycksfallsfrånvaro
  • utveckling av en arbetarskyddskultur.

Ansvarsrapportering

Årsredovisning 2022

Helsingfors Hamn rapporterar om uppnåendet av sina mål för hållbar utveckling och ansvarsfullhet som en del av sin årsrapportering.

Läs Helsingfors Hamns årsredovisning 2022 (på finska)