Vanliga frågor

  Frågor och svar om båtresor

  Resehandlingar kontrolleras hos alla passagerare inom trafiken mellan Sverige och Finland från och med den 28 mars 2022 fram till slutet av 2023. Finska medborgare och medborgare i de nordiska länderna kan resa till Sverige utan pass eller officiellt identitetskort, men ska ändå kunna styrka sin identitet på något annat sätt, exempelvis med körkort eller identitetskort med foto som beviljats efter 1999.

  För resor till Tallinn behöver finska medborgare antingen pass eller identitetskort med foto, körkort räcker inte för att styrka identiteten.

  Pass eller identitetskort med foto behövs också för resor mellan Finland och Tyskland.

  Information om resehandlingar för finska medborgare finns på:
  Gränsbevakningsväsendets webbplats
  Utrikesministeriets webbplats

  Om du reser till Tallinn eller Tyskland får du inte gå ombord på fartyget om du inte har identitetskort med foto eller pass. Identitetskort eller körkort med foto räcker för en kryssning till Sverige. Man kan skaffa ett snabbpass från Böle polisstation.

  I Helsingfors Hamns terminaler erbjuds avgiftsfri assistanstjänst för passagerare med nedsatt rörlighet på grund av fysiskt funktionshinder eller utvecklingsstörning, syn- och hörselskadade passagerare, äldre passagerare, passagerare med tillfälligt nedsatt rörlighet och för alla som behöver särskild hjälp. Informera resebyrån eller rederiet om ditt behov av hjälp redan när du bokar din resa, eller senast 48 timmar före avgång.

  Passagerarterminalerna är inte alltid öppna. Terminalernas öppettider finns på de olika terminalernas webbsidor (t.ex. För Passagerare/Hansaterminalen). I Nordsjö hamn är till exempel ABC-trafikbutiken öppen dygnet runt.

  Det finns bagageförvaringsboxar i Skatuddens terminal och Västra terminalen 2. I Olympiaterminalen förvarar terminalens kiosk bagage på begäran.

  Förbindelser/anslutningar till fartygsterminalerna

  Du hittar instruktioner för anslutningar till bland annat Helsingfors-Vanda flygplats på terminalernas webbsidor (t.ex. För passagerare/Västra terminalen).

  Cykeln är nära på sommaren! Under sommarsäsongen finns det stadscykelstationer i närheten av Olympiaterminalen, Skatuddens terminal och Västra terminalen 1 och 2. Stadscykelnätets aktuella situation finns på HRT:s webbplats (https://www.hsl.fi/sv/stadscyklar).

  Aktuell information om spårvagnshållplatser och lokaltrafikens bussar finns på HRT:s webbplats (https://www.hsl.fi/sv/att-resa/rutt_och_stationskartor).  Fjärrtrafikens busshållplatser är belägna framför Västra terminalen 1 och 2.

  Parkering

  TParkeringsplatser som kan användas under båtresor finns i närheten av terminalerna. Kontrollera utbudet och priserna på vår webbplats (t.ex. Parkerring – Västra terminalen 2).

  Det finns markerade parkeringsplatser för rörelsehindrade framför terminalerna. Om det inte finns lediga platser kan personer med ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade parkera avgiftsfritt på hamnens alla parkeringsrutor som är markerade för personbilar. Den maximala parkeringstiden behöver inte iakttas.

  Internationella kryssningar

  Fartygens ankomsttider och -platser finns här och en karta över kajerna här. Man kan möta passagerare utanför portområdet.

  Kryssningsfartygens kajer ligger högst 4 km från stadskärnan. Anvisningar för hur man tar sig till stadskärnan för passagerare som kommer till Helsingfors finns på webbsidan för kryssningskajer på https://www.portofhelsinki.fi/sv/passagerare/internationell-kryssningstrafik/kryssningskajer. HRT:s reseplanerare https://www.hsl.fi/sv är också mycket nyttig.

  TGodstrafik

  Transporten sköts lätt genom att till exempel kontakta närmaste KTK (t.ex. Helsingfors KTK). Eventuella tullformaliteter kan skötas i Gatehouse i Nordsjö hamn, Kommandobrygga 1. Kontaktuppgifter och öppettider för tulltjänsten finns här.

  Vänligen kontakta valfri speditionsfirma (listan finns på finska) för att skicka gods.

  En privatperson kan inte hämta gods från godshamnen. En speditionsfirma tar hand om ärendet eller så kan du komma till Gatehouse, där alla operatörers serviceställen finns.

  Genom att ringa den operatör inom vars område godset finns. Man kan också kontrollera saken med Gatehouse, men man behöver åtminstone veta med vilket fartyg godset kommer och gärna även containernumret.

  Den tunga trafikens chaufförer har tillgång till flera restauranger och tvättmöjligheter med bastu. Dessutom betjänar Sjömanscentret den tunga trafikens chaufförer och sjömän dygnet runt. I Sjömanscentret finns bl.a. bastu, bibliotek, kyrka och kantin. Bekanta dig med tjänsterna för den tunga trafiken i Nordsjö hamn på vår webbplats (på finska).

  Nordsjö hamn har ett elektroniskt skyltningssystem som identifierar fordonen och visar dem till rätt plats. Försäkra dig om att din bils främre registreringsskylt är ren så att systemet kan identifiera din långtradare.

  Hamnen som en del av staden

  Man kan inte besöka det stängda hamnområdet utan passertillstånd. Medborgare kan se Nordsjö hamn från Borgarbron och utsiktsplatsen Horisonten. Kontakta maria.stuckey(at)portofhelsinki.fi.

  När fartyg passerar genom hamnens vattenområden hörs buller från deras huvudmotorer. Vid kajen stängs fartygens huvudmotorer av och fartygen producerar den energi de behöver (belysning, värme, ventilation etc.) med mindre hjälpmotorer. Alternativt kan fartygen i många fall också kopplas till landel vid kajen, varvid buller inte uppstår. Ventilationsmaskinerna producerar också buller, liksom lastning och lossning av fartygen. Arbetsmaskiner såsom truckar och dragmästare samt fordonstrafiken bidrar till bullret.

  Speciellt bullret som produceras av hjälpmaskiner har vanligtvis en del med mycket låg frekvens som byggnadsfasaderna isolerar klart mindre än trafikbullret. Dessutom är ljudkällan högt placerad, vilket gör att bullret sprids lättare till omgivningen.

  Helsingfors Hamn tar också hänsyn till fartygens buller- och utsläppsnivåer vid val av kajplatser och tidtabeller. 

  • I Nordsjö hamn har det bland annat byggts en bullervall för att avsevärt minska bullret till det intilliggande naturskyddsområdet.
  • Landelförbindelser minskar bullret från fartygens hjälpmotorer.
  • Vid vissa fartygsplatser har Helsingfors Hamn krävt ljuddämpningsåtgärder för bullret från fartygens luftkonditionering, användning av en tystare hjälpmotor och upphörande av utrop på däck.
  • Helsingfors Hamn samarbetar kontinuerligt med stadsplaneringen för att hamnfunktionernas effekter ska beaktas i områdesplaneringen.

  Bullernivåerna i hamnen kontrolleras med miljötillstånd, vilka är en förutsättning för att bedriva hamnverksamheten. I tillstånden bestäms bland annat de tillåtna dagliga medelljudnivåerna samt hur bullret ska övervakas. Västra hamnen är Helsingfors Hamns mest trafikerade passagerarhamn. Hamnens miljötillstånd reglerar ljudnivån, som orsakas av hamnverksamheten i bostadsområdenas vistelseområden utomhus.

  Läs mer

  I Östersjön gäller ett förbud mot utsläpp av obehandlat avloppsvatten i sjön. Fartygen måste antingen lämna sitt avloppsvatten till en hamn som leder det till ett avloppsreningsverk, eller rena sitt avloppsvatten med fartygets eget avloppsreningsverk.

  Helsingfors Hamn har dock tagit emot avloppsvatten från fartyg utan en separat avgift redan sedan 2008. Fartygen kan tömma avloppsvatten direkt i HRM:s avloppsnät vid Helsingfors Hamns alla kajplatser.

  År 2016 tog Helsingfors Hamn dessutom i bruk ett incitament som erbjuder 20 procent rabatt på avgiften för fast och oljehaltigt avfall för fartyg som lämnar sitt avloppsvatten till hamnen.

  Den reguljära linjetrafikens fartyg lämnar i regel sitt avloppsvatten till hamnen när de är i Helsingfors Hamn. Majoriteten av de internationella kryssningsfartygen lämnar också sitt avloppsvatten till hamnen eller behandlar sitt avloppsvatten med fartygets eget avloppsreningsverk. Läs mer:

  Fartygen behöver också energi när de ligger på plats vid kajerna i hamnen för att få bland annat värme, ventilation och belysning. Fartygen producerar denna energi med hjälpmotorer som är avsevärt mindre diesel- eller gasmotorer än huvudmotorerna som används för att flytta fartyget.

  Några av Helsingfors Hamns kajplatser har beredskap att leverera el till fartygen direkt från kajen, vilket minskar behovet av att använda hjälpmotorerna. Till exempel är det i Skatuddens hamn och vid Olympiaterminalen möjligt att koppla fartygen till landel, det vill säga till nätet som producerar el centralt på land.

  För användning av landel ska fartygen ha lämplig teknik för att ta emot landel och en transformatorstation bör finnas på land. Landel är bäst lämpad för trafik där fartyget ligger vid kaj i flera timmar. Till exempel har trafiken från Västra hamnen till Tallinn en så kallad kort turn-around tid, det vill säga fartygen ligger endast en kort stund vid kajen, och då går det inte att koppla dem till landel.

  De positiva miljöeffekterna av användningen av landel är därför lokala. I stället är till exempel effekterna av utsläppsreducerande bränsleval klart mer långtgående.

  Fartyg och fordonstrafik som använder hamnområdena orsakar luftföroreningar. Helsingfors Hamn deltar i huvudstadsregionens gemensamma luftkvalitetsövervakning som utförs av HRM. En av HRM:s luftmätningsstationer placeras i någon hamndel vartannat år. Generellt sett har luftkvaliteten varit god i alla delar av hamnen och det har inte funnits några betydande och upprepade överskridanden av gränsvärdena. Läs mer

  På Busholmen har hamnverksamhet bedrivits redan sedan slutet av 1800-talet och passagerartrafiken inleddes i sin nuvarande form 1995. År 2008 flyttades Västra hamnens containertrafiken till den nyöppnade hamnen i Nordsjö. Idag betjänar Västra hamnen främst den snabba linjetrafiken till Tallinn: både passagerare och godstrafik med långtradare och släp.

  Passagerarrederiernas affärsverksamhet grundar sig på att passagerar- och bilfärjorna transporter även gods utöver passagerare. När det gäller inverkan på miljön är sjötransporterna en hållbar transportform av gods, och det är energieffektivt att kombinera passagerar- och godstrafik.

  Hamnen som arbetsplats

  Helsingfors Hamn har några sommarjobb varje år. Lediga jobb hittar du på vår webbsida (på finska).

  Dessutom anställer rederier, logistikföretag och hamnoperatörer sommarjobbare. Företagens kontaktuppgifter finns på vår webbplats under Tjänster för företag.