Ett viktigt mål i Helsingfors Hamns ansvarsfulla verksamhet är att vara en föregångare inom hållbar hamnverksamhet. Målet är högt satt och eftersträvas på ett systematiskt sätt. 

De viktigaste delområdena av Hamnens ansvarsledningsmodell är ekonomiskt och socialt ansvar samt miljöansvar. Dagliga beslut av ledningen beaktas både ur en ekonomisk, samhällelig och etisk synvinkel, med hänsyn till företagets intressenter.

Ekonomiskt och socialt ansvar samt miljöansvar.

Hamnen har ett team för hållbar utveckling som utvecklar och genomför ansvarsfull hamnverksamhet tillsammans med övriga avdelningar, samt ett certifierat verksamhetssystem som uppfyller kraven i standarderna ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.

Helsingfors Hamn rapporterar om uppnåendet av sina mål för hållbar utveckling och ansvarsfullhet som en del av sin årsrapportering.

Ansvarsrapportering

Årsredovisning 2022

Helsingfors Hamn rapporterar om uppnåendet av sina mål för hållbar utveckling och ansvarsfullhet som en del av sin årsrapportering.

Läs Helsingfors Hamns årsredovisning 2022 (på finska)