Finland är beroende av utrikeshandeln, varav den största delen sker sjövägen. Helsingfors Hamn är en viktig trafikknutpunkt för vårt land i gränsområdet mellan havsmiljön och staden. Ansvaret för en miljömässigt hållbar hamnverksamhet är kärnan i vår dagliga verksamhet.

Vi förbättrar ständigt energieffektiviteten i vår egen verksamhet, men vi har också förbundit oss till att starkt inverka på minskningen av miljökonsekvenserna från hela vår bransch. Vi bär ansvar även för vår verksamhetsmiljö.

Södra hamnen, Västra hamnen och Nordsjö hamn har miljötillstånd som styr verksamheten i enlighet med miljöskyddslagen. Genom tillstånden regleras hamnområdenas buller- och utsläppsnivåer samt avfallshanteringen. Utan miljötillstånd kan hamnen inte bedriva verksamhet och tillståndsvillkoren ska följas av alla som verkar i hamnområdet.

Miljötillstånden sätter en miniminivå för verksamheten, men målen är betydligt högre.

Helsingfors Hamn rapporterar om uppnåendet av sina mål för hållbar utveckling och ansvarsfullhet som en del av sin årsrapportering.

Koldioxidneutralitet som mål

Helsingfors Hamn har tillsammans med sin ägare Helsingfors stad förbundit sig till att förverkliga ett Koldioxidneutralt Helsingfors.

Helsingfors hamns program för koldioxidneutralitet, som publicerades för första gången 2019, är en konkret plan och sammanfattning av hamnens miljöansvarsåtgärder. Den innehåller dussintals olika åtgärder för att främja koldioxidneutralitet, vars målmedvetna genomförande är en gemensam insats av hela Helsingfors hamn.

Läs mer om Helsingfors Hamns strävan efter koldioxidneutralitet här.

Helsingfors Hamn har åtagit sig att följa principerna för hållbar turism. 

Helsingfors Hamn fick Port Environmental Review System (PERS) certifieringen år 2022.

Helsingfors Hamnens hufvudkontoret är en Green Office certifierad av WWF. 

Ansvarsrapportering

Årsredovisning 2022

Helsingfors Hamn rapporterar om uppnåendet av sina mål för hållbar utveckling och ansvarsfullhet som en del av sin årsrapportering.

Läs Helsingfors Hamns årsredovisning 2022 (på finska)