Vi förnyar Hamnen

Helsingfors Hamn tar ett av de största utvecklingsstegen i sin historia, när Tallinntrafiken koncentreras till Västra hamnen och Stockholmstrafiken till Skatudden. Genomförandet av utvecklingsprogrammet kommer att ta cirka tio år.

Helsingfors Hamn verkar med en princip om kontinuerlig utveckling, och flera mindre och större projekt pågår hela tiden. Under det här årtusendet har Hamnen haft två stora projekt: Nordsjö hamn som blev klar 2008 och byggandet av dess infrastruktur, samt projektet Västra terminalen 2 som inkluderade bl.a. byggandet den nya Västra terminalen 2 och områdets trafikplanering.

Det tredje stora projektet är koncentreringen av hamnverksamheterna i enlighet med stadsfullmäktiges principbeslut i februari 2021, och stadsstyrelsens beslut i januari 2022 om att genomföra planen i enlighet med det s.k. koncentreringsscenariot.

Genom att koncentrera Tallinns passagerar- och bilfärjetrafik till Västra hamnen och Stockholmstrafiken till Skatudden möjliggörs en lönsam tillväxt i hamnverksamheten. Samtidigt frigörs utrymme i Södra hamnen för stadens utvecklingsprojekt.

I Nordsjö hamn kan man även i framtiden utveckla särskilt godstrafikens behov, bl.a. genom att göra användningen av området mer effektiv och öka fältkapaciteten.

Hamnen skapar livskraft

Havet förenar och Helsingfors Hamn är porten till Finland och världen. Helsingfors är landets befolkningscentrum, centrum för servicenäring och förvaltning, och en betydande del av hela landets gods- och persontrafik passerar genom dess hamn.

En levande hamn som är verksam i stadens kärna och samarbetar med staden, är ett livsvillkor för hela Finland och en viktig attraktionsfaktor i konkurrensen mellan metropolerna i Östersjöregionen.

Med hjälp av utvecklingsprogrammet behåller Helsingfors sin ledande position som en av de mest trafikerade passagerarhamnarna i hela Europa och Finlands främsta import- och exporthamn.

De livligt trafikerade fartygsförbindelserna är en betydande del av en fungerande och livskraftig huvudstad. Detta har vi alla nytta av.

Konkurrenskraftig hamnverksamhet

Hamntrafiken förväntas fortsätta sin tillväxt inom både passagerar- och godstrafikens sektor. År 2019 passerade 11,6 miljoner passagerare och 12,2 miljoner ton godstrafik genom Helsingfors hamn.

Med hjälp av utvecklingsprogrammet möjliggörs lönsam tillväxt av hamnverksamheten. Med programmet vill man också möta kundernas behov. Terminalinvesteringarna och byggandet av modern hamninfrastruktur, samt effektivare trafikarrangemang förbättrar passagerarupplevelsen, tjänsterna och rederiernas verksamhetsmiljö.

Mot en trivsammare stad

Hamnens förnyelserna förbättrar Helsingfors livskraft och trivsel. Genom att bygga hamntunneln från Busholmen till Västerleden minskas biltrafiken i centrum, förbättras stadsrummets trivsel samt möjliggörs genomförandet av utvecklingsprogrammet i dess helhet.

Resenärerna ger liv åt stadslivet, för med sig kunder till företagen och arbetsplatser till folket. På samma sätt är en fungerande godstrafik en garanti för att folkets vardag ska fungera smidigt och för tillgången till daglig- och konsumtionsvaror. En kostnadseffektiv och ostörd färd av Finlands export och näringslivets transporter ut i världen säkerställer framgången för vår lilla nation.