Helsingfors Hamns verksamhet är ekonomiskt hållbar och skapar nationellt och regionalt välbefinnande. En stabil ekonomi säkerställer kontinuiteten i verksamheten och är grunden för den ansvarsfulla verksamheten. Vi tar hand om vår affärsverksamhets lönsamhet, konkurrenskraft och effektivitet. Vi strävar efter ett bra resultat, på ett ansvarsfullt sätt.

Som ett företag ägt helt och hållet av Helsingfors stad betalar vi våra skatter till Helsingfors och betalar dividender och hyror till vår ägare varje år.

Se nyckeltalen för Helsingfors Hamns ekonomi här.

Ansvarsrapportering

Årsredovisning 2022

Helsingfors Hamn rapporterar om uppnåendet av sina mål för hållbar utveckling och ansvarsfullhet som en del av sin årsrapportering.

Läs Helsingfors Hamns årsredovisning 2022 (på finska)

Inflytelserik Hamn

Helsingfors hamnverksamhet har betydande positiva effekter på den regionala ekonomin och Finland som helhet. Helsingin Hamn strävar efter att stärka dessa effekter genom egen verksamhet.

Helsingfors hamn är ett viktigt logistiknav för affärslivet i Helsingforsregionen, vilket har betydande positiva effekter på både den regionala ekonomin och sysselsättningen.

  • Hamnens totala ekonomiska påverkan är 4,1 miljarder euro per år, och
  • sysselsättningseffekten av maritima och hamnrelaterade jobb är 25 100 årsverken. *

Huvudstadens hamnverksamhet är också betydelsefull för Finlands välfärd som helhet. Utöver regionala effekter sträcker sig effekterna av gods- och passagerartrafiken genom Helsingfors hamnar praktiskt taget hela landet.

Helsingfors hamn är landets största hamn både sett till styckegods och passagerartrafik: Helsingfors andel av passagerartrafiken mellan Finlands fastland och andra länder är cirka 80 procent, och Helsingfors Hamns andel av styckegodstrafiken är cirka hälften av styckegodstrafiken. tonnage av alla finska hamnar. *

*Information om Helsingfors Hamns konsekvensutredning utförd av Åbo universitets Brahea Center. Ingen konsekvensstudie har genomförts under pandemiåren.