Att minska koldioxidutsläppen och därmed begränsa ökningen av jordens medeltemperatur är ett gemensamt globalt mål för mänskligheten. Helsingfors Hamn har tillsammans med sin ägare Helsingfors stad förbundit sig till att förverkliga ett Koldioxidneutralt Helsingfors. 

För att uppnå målet en Koldioxidneutral Hamn krävs samarbete med alla hamnaktörer.

  • Hamnen uppmuntrar företag som betjänar och verkar i hamnområdet att minska sina CO2-utsläpp. 
  • Helsingfors Hamn främjar koldioxidsnål sjötrafik i hamnar genom att uppmuntra fartyg som besöker hamnar att minska sina CO2-utsläpp. 
  • Helsingfors Hamn strävar efter koldioxidneutralitet i sin egen verksamhet senast 2025. 

Manifestet Koldioxidneutral Helsingfors Hamn 

Mål och åtgärder:

Fartygsutsläppen minskas med 25 procent senast 2030.

› Flera landströmberedskap till kajplatser
› Möjliggöra tillgång till alternativa bränslen i Helsingfors hamnar
› Fortsättning av utvecklingen av ett miljörabattprogram för fartygen

Utsläppen från den tunga trafiken minskas med 60 procent senast 2030.

› Minimering av tiden transportfordonen använder i hamnen
› Ibruktagande av incitament för bilar med låga utsläpp

Utsläppen från arbetsmaskinerna i hamnområdena minskas med 60 procent senast 2030.

› Möjliggörande av elektronisk infrastruktur för arbetsmaskinerna
› Uppmuntrande till användningen av biobränslen 

Helsingfors Hamn är koldioxidneutral i egna utsläpp senast 2025.

› Minimering av hamnens energiförbrukning genom att modernisera uppvärmningen, LED-belysning samt öka användningen av solenergi
› Anskaffande av den nödvändiga energin från kolfria källor
› Inverkan på underleverantörers minskning av koldioxidavtrycket genom upphandlingar

Koldioxinsnåla hamnområden

Vi strävar efter att minimera CO2-utsläppen i våra hamnområden. Fartyg, arbetsmaskiner, tung trafik och hamnens egen verksamhet orsakar koldioxidutsläpp. 

Användningen av landelsystem minskar fartygens luftföroreningar i hamnen.

Satamaan ja laivoille rakennetuilla maasähköjärjestelmillä voidaan vähentää laivan satamassaolon aikana aiheutuneita ilmastopäästöjä jopa 50–80 prosentilla, kun laivat saavat laiturissa ollessaan tarvitsemansa sähkön maista, eikä apukoneita tarvitse pitää päällä. Maasähkön käyttö parantaa ilmanlaatua ja vähentää melua sataman lähellä kaupungin keskustassa.

Med landelsystem som byggs i hamnen och på fartyg kan luftföroreningarna från ett fartyg minskas med upp till 50–80 procent under den tid det ligger i hamnen, genom att fartygen får den el de behöver från land när de ligger vid kajen utan att behöva ha igång hjälpmaskiner. Användningen av landel förbättrar luftkvaliteten och minskar bullret nära hamnen i stadens centrum.

Koldioxidsnål sjötrafik i hamnen

Fartygstrafik som anlöper och avgår från Helsingfors hamnområde orsakar cirka 80 procent av hamnområdets totala årliga koldioxidutsläpp. Det är därför viktigt att minska dessa utsläpp för Hamnens klimatmål.

Koldioxidavtrycket från den egna verksamheten

Helsingfors Hamn Ab:s egna koldioxidutsläpp står bara för en liten del av hamnområdets koldioxidutsläpp, men vi kan bäst påverka dem. Vårt mål är att avsevärt minska vår egen energiförbrukning och att skaffa den återstående energin som förbrukas från kolfria energikällor.

Den största delen av bolagets energiförbrukning uppstår av områdets belysning och uppvärmningen av fastigheter. Energiförbrukningen minskas ytterligare bl.a. genom att övergå till LED-belysning.

Utsläppskompensation är det sista alternativet i strävan efter koldioxidneutralitet.