För att nå målen om hållbar utveckling krävs samarbete med kunder, underleverantörer och övriga intressenter. För vår del vill vi ta hela hamnbranschen framåt och med de medel vi använder uppmuntra våra samarbetspartner att minska sina egna miljökonsekvenser.

Hållbara investeringar

Helsingfors Hamn är en betydande byggherre och upprätthållare av infrastruktur. Genom att minska koldioxidutsläppen under byggande och byggnadsbruk minskar vi markant de negativa klimatkonsekvenserna som hamnverksamheten orsakar.

Syftet är att Hamnen i framtiden ska kunna bedöma den så kallade koldioxidtoppen, det vill säga de klimatskador som orsakas av utsläpp från brytning, transport och byggande av material som krävs för nybyggnation. Bedömningen av koldioxidtoppar inverkar väsentligt på Hamnens framtida investeringsbeslut.

Ansvarsfull upphandling

Helsingfors Hamn främjar affärsverksamhet som stöder hållbar utveckling i samarbetet med sina kunder och underleverantörer. Upphandlingsprocessen utvecklas så att det är lättare att ta hänsyn till miljökriterierna och det koldioxidavtryck som upphandlingen orsakar.

Dessutom samarbetar Helsingfors Hamn med sina avtalspartner för att deras verksamhet ska utvecklas i en mer ansvarsfull riktning.

Ansvarsrapportering

Årsredovisning 2022

Helsingfors Hamn rapporterar om uppnåendet av sina mål för hållbar utveckling och ansvarsfullhet som en del av sin årsrapportering.

Läs Helsingfors Hamns årsredovisning 2022 (på finska)