Hiilidioksidipäästöjen leikkaaminen ja sen myötä maapallon keskilämpötilan nousun rajoittaminen on ihmiskunnan yhteinen, globaali tavoite. Helsingin Satama on sitoutunut omistajansa Helsingin kaupungin kanssa toteuttamaan Hiilineutraalin Helsingin. 

Hiilineutraali Satama -tavoitteen saavuttaminen edellyttää yhteistyötä kaikkien satamatoimijoiden kanssa.

  • Satama kannustaa satama-alueella palvelevia ja asioivia yrityksiä vähentämään CO2-päästöjään. 
  • Helsingin Satama edistää vähähiilistä meriliikennettä satamissa kannustamalla satamissa vierailevia aluksia vähentämään CO2-päästöjään. 
  • Helsingin Satama tähtää hiilineutraaliuteen omassa toiminnassaan vuoteen 2025 mennessä. 

Hiilineutraali Helsingin Satama -manifesti

Tavoitteet ja toimenpiteet:

Aluspäästöjä vähennetään 25 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

› Maasähkövalmiuksia lisätään laituripaikoille.
› Vaihtoehtoisten polttoaineiden saatavuus mahdollistetaan Helsingin satamissa.
› Aluksille suunnatun ympäristöalennusohjelman kehittämistyötä jatketaan.

Raskaan liikenteen päästöjä vähennetään 60 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

› Kuljetuskaluston satamassa käyttämän aika minimoidaan.
› Vähäpäästöisille autoille tarkoitettuja kannustimia otetaan käyttöön.

Satama-alueiden työkoneiden päästöjä vähennetään 60 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

› Sähköinen työkoneinfrastruktuuri mahdollistetaan.
› Biopolttoaineiden käyttöä kannustetaan. 

Helsingin Satama on hiilineutraali omien päästöjensä osalta vuoteen 2025 mennessä.

› Sataman energiankulutus minimoidaan lämmityksen modernisoinnilla, LED-valaistuksella sekä aurinkovoiman käytön lisäämisellä.
› Tarvittava energia hankitaan hiilivapaista lähteistä.
› Aliurakoitsijoiden hiilijalanjäljen pienenemiseen vaikutetaan hankintojen kautta.

Vähähiiliset satama-alueet

Pyrimme minimoimaan CO2- päästöt satama-alueillamme. Hiilidioksidipäästöjä aiheuttavat alukset, työkoneet, raskas liikenne sekä sataman oma toiminta. 

Maasähköjärjestelmien käyttö vähentää alusten ilmanpäästöjä satamassa sekä laskee melutasoja.

Satamaan ja laivoille rakennetuilla maasähköjärjestelmillä voidaan vähentää laivan satamassaolon aikana aiheutuneita ilmastopäästöjä jopa 50–80 prosentilla, kun laivat saavat laiturissa ollessaan tarvitsemansa sähkön maista, eikä apukoneita tarvitse pitää päällä. Maasähkön käyttö parantaa ilmanlaatua ja vähentää melua sataman lähellä kaupungin keskustassa.

Vähähiilinen meriliikenne satamassa

Helsingin satama-alueelle saapuva ja sieltä lähtevä laivaliikenne aiheuttaa noin 80 % satama-alueen vuosittaisista hiilidioksidin kokonaispäästöistä. Siksi näiden päästöjen vähentäminen on keskeistä Sataman ilmastotavoitteiden kannalta.

Oman toiminnan hiilijalanjälki

Helsingin Satama Oy:n omat hiilidioksidipäästöt edusta vain pientä osaa satama-alueen hiilidioksidipäästöistä, mutta niihin voimme parhaiten vaikuttaa. Tavoitteenamme on vähentää huomattavasti omaa energiankulutustamme ja hankkia jäljelle jäävä kulutettava energia hiilivapaista energianlähteistä.

Pääosa yhtiön energiankulutuksesta syntyy aluevalaistuksesta sekä kiinteistöjen lämmityksestä.

Päästökompensointi on viimeinen vaihtoehto hiilineutraaliuteen pyrkimisessä.