Rivningen av Magasinsterminalen bidrog till positiva miljökonsekvenser

Kaivinkoneet purkavat rakennusta.
Magasinterminalen som ursprungligen planerades som hamnmagasin revs våren 2023. Foto: Marko Nenonen.

Den miljönytta som uppnåddes genom återanvändningen av rivningsmaterialet ur Magasinsterminalen som rivits i Södra hamnen i Helsingfors förra året var större än det koldioxidavtryck som rivningen orsakade.

”Vi undersökte för första gången klimateffekterna av rivningsplatsen och återanvändningen av det avfall som uppstod där, det vill säga vi lät utföra en kalkyl på koldioxidavtrycket från rivningsplatsen, berättar Pekka Haikonen, byggnadschef vid Helsingfors hamn.

”Syftet var att få reda på de arbetssätt som är mer utsläppssnåla än tidigare och som bättre beaktar miljön. I fortsättningen kan vi till exempel ännu noggrannare fästa uppmärksamhet vid koldioxidavtrycket på den utrustning som använts vid rivningen. Samtidigt fick vi även ett riktmärke som vi i framtiden kommer att jämföra motsvarande rivningars koldioxidavtryck med.”

Helsingfors Hamn valde Lotus Demolition Oy till rivare av Magasinterminalen. Allt rivningsavfall sorterades och återvanns i den mån det var möjligt. Bland annat stål och annat metallavfall vidareanvändes, glas användes som råvara för förnyelseglas och ur skadliga ämnena användes rena betongkonstruktioner som material för markarbeten. Förutom av materialhanteringen orsakades koldioxidutsläppen ur rivningen även av bland annat de körda kilometrarna för avfallstransporter och maskinernas bränsleförbrukning.

”Rivningen av Magasinsterminalen var sammantaget ett bra projekt. Metallerna är återanvändningsbara material, vilka revs över 600 ton från terminalen. Fastän rivningen och materialhanteringen beaktas, är mängden koldioxidutsläpp som kan undvikas med en sådan mängd metaller trots allt stor” öppnar Petri Uomala, Head of Marketing vid Lotus Demolition, kalkylen.

Helsingfors Hamn är en viktig byggherre av infrastruktur. En minskning av verksamhetens negativa klimateffekter är viktig för bolaget, även i slutet av infrastrukturens produktionsperiod.

Helsingfors Hamn har tillsammans med sin ägare Helsingfors stad förbundit sig till att förverkliga ett Koldioxidneutralt Helsingfors. Koldioxidneutralitetsprogrammet för Helsingfors Hamn, som publicerades för första gången 2019, är en plan för de ansvarsåtgärder som påverkar miljön i hamnen och innehåller tiotals olika åtgärder som främjar koldioxidneutraliteten. Genomförandet av programmet är en gemensam ansträngning inom hela Helsingfors Hamn.

Vad är koldioxidavtryck? Det beskriver klimatbelastningen av en produkt, verksamhet eller tjänst, det vill säga hur mycket växthusgaser som uppstår under produktens eller verksamhetens produktionsperiod. Stundom syftar man med koldioxidavtryck endast på koldioxidutsläpp i stället för de totala växthusgasutsläppen.

Mer information:
Pekka Haikonen, byggnadschef,
pekka.haikonen(at)portofhelsinki.fi,
tfn +358 50 530 5000