Med hjälp av utvecklingsprogrammet möjliggörs lönsam tillväxt av hamnverksamheten. Det tillgodoser också stadsbornas och hamnkundernas behov. Terminalinvesteringar och byggande av hamninfrastruktur, samt effektivare trafikarrangemang förbättrar passagerarupplevelsen, tjänsterna och rederiernas verksamhetsmiljö, samt öppnar stadsrum som invånarna kan använda. 

Affärsverksamheten för rederierna som trafikerar i centrala Helsingfors hamnar grundar sig på ett ekonomiskt koncept som kombinerar passagerar- och godstrafik på samma fartyg, och garanterar en tät, effektiv, regelbunden och miljövänlig sjöfart mellan Helsingfors, Tallinn och Stockholm.

Utvecklingsprogrammet säkerställer att den nuvarande effektiva och regelbundna passagerar- och godstrafiken är möjlig, och att färjepassagerarna även i framtiden får komma direkt till centrum av Helsingfors.

Nuläge: stark ställning inom både passagerar- och godstrafik

Helsingfors Hamns affärsverksamhet är uppdelad i två affärsverksamhetssegment; passagerar- och godstrafik. Helsingfors Hamn är den största passagerarhamnen i Finland enligt antalet passagerare, och en av de mest trafikerade passagerarhamnarna i Europa för internationell trafik. 

Helsingfors Hamn är också Finlands största allmänna hamn för styckegods och import. Den betjänar framförallt Finlands utrikeshandelstransporter i enheter, det vill säga containrar, långtradare och släpvagnar. En effektiv hamnverksamhet kräver effektiva transportförbindelser.

Helsingfors Hamns marknadsandel är ungefär 80 % av det totala antalet passagerare i Fasta Finlands havshamnar. Intäkterna till området av sjöresenärerna som färdades via hamnen 2017 uppgick till nästan 690 miljoner euro (Helsingfors Hamn Ab, effektforskning 2019).

Volymen av utländsk godstrafik som färdas via Helsingfors Hamn är cirka 14 procent i ton, och för godstrafiken i enheter är den cirka 40 procent av den totala trafiken i Finlands hamnar. Godsets värde är 43–54 miljarder euro, det vill säga 40–50 procent av värdet på alla Finlands sjötransporter.

Fartygsresandet kommer att vara livligt under 2030-talet

Helsingfors Hamn är fortfarande på 2030-talet den mest trafikerade och mångsidiga hamnen för passagerartrafik i Finland. Effekterna av passagerartrafiken syns t.ex. inom tillhandahållandet av turismtjänster, hotell- och restaurangbranschen, lokal- och fjärrtrafiken samt detaljhandeln.

Helsingfors Hamn kommer fortfarande vara den mest trafikerade och mångsidiga hamnen för passagerartrafik i Finland.

Enligt utvecklingsscenariot kommer Skatuddens terminal att betjäna Stockholmtrafiken och Västra hamnen trafiken till Tallinn. Hansaterminalen i Nordsjö hamn betjänar passagerartrafiken till Travemünde i Tyskland.

Utvecklingsprogrammet möjliggör tillväxt och utveckling av Hamnen, särskilt i Västra hamnen, som är den mest betydande hamndelen i centrum. Hamntunneln som ska byggas till Västra hamnen förbättrar hamnens tillgänglighet. Tack vare den blir trafiken i området kring Busholmen och Gräsviken smidigare, mindre störande och hamnens miljöeffekter ovan jord minskar.

En andra passagerarterminal (T1) byggs i Västra hamnen för att betjäna resor till Tallinn. Den nya terminalen tillgodoser behovet av både passagerarlokaler och passagerarupplevelsen, samt verksamhet som i övrigt stöder resor. En ny passagerarterminal byggs också i Skatuddens hamn för att betjäna Stockholmsresenärerna. Den tillgodoser speciellt de operativa behoven hos rederier som har verksamhet samtidigt, och strukturerar på samma gång användningen av hamnområdet. 

Tallinnrutten fungerar som drivkraften bakom tillväxten av passagerartrafiken. Även passagerartrafiken till Stockholm och Travemünde spås fortsätta växa måttligt. Den internationella kryssningstrafiken förutspås också återgå till samma nivå som före coronapandemin under de närmaste åren.

Godstrafiken kommer att fortsätta växa under 2030-talet

Skatuddens hamn och Västra hamnen betjänar långtradar- och trailertrafik på passagerarfartygen, och Nordsjö hamn betjänar främst container-, långtradar- och trailertrafik samt projektlaster.

Nordsjö hamn tar även i framtiden emot den största delen av godstrafikens tillväxt.

Inga större inbördes förändringar förutspås i trafikriktningar och -former under programperioden. Estlands och Tysklands transporter på gummihjul förväntas fortsätta att utvecklas positivt, och Sverigetrafiken förväntas fortsätta vara stabil. En betydande tillväxt förväntas för containertrafiken.