Miljöaspekterna styr genomförandet av investeringarna i utvecklingsprogrammet och områdesanvändningen. 

Helsingfors Hamns inverkan på miljön är nära relaterad till vilka typer av fartyg och fordon som trafikerar i hamnen, och hur effektiv verksamheten och trafikförbindelserna är.

Helsingfors hamn strävar mot koldioxidineutralitet

Helsingfors Hamn har förbundit sig till att förverkliga ett Koldioxidneutralt Helsingfors senast 2025. 

Målet med Koldioxidneutral Hamn programmet är att nolla hamnens egna utsläpp. Samtidigt stöder Hamnen sina kunder och samarbetspartner med verksamheten så att utsläppen från fartygen och den tunga trafiken minskar. Även utsläppen från arbetsmaskinerna i hamnområdena minskas avsevärt.

Bekanta dig närmare med Hamnens manifest Koldioxidneutral Hamn.

Helsingfors samtliga hamndelar har gällande miljötillstånd i enlighet med miljöskyddslagen. Genom dem regleras bl.a. hamnverksamhetens buller- och utsläppsnivåer samt avfallshanteringen.

Bättre lösningar genom kontroll av inverkan på miljön

Fartygs- och fordonstekniken utvecklas och bl.a. nya energiformer tas i bruk. Under utvecklingsprogramperioden förväntas att förnyade fartygstekniker utvecklas och blir allt miljövänligare, samtidigt som trafikeringskonceptet bibehålls med bästa möjliga service för kunder och näringsliv.

Miljöaspekterna styr genomförandet av investeringarna i utvecklingsprogrammet och områdesanvändningen, och miljökonsekvensberäkningar upprättas i investeringsprojekten. 

Miljökonsekvensbedömning (MKB) görs för byggandet av hamntunneln och utvidgandet av kajområdet i Västra hamnen. Med hjälp av med MKB-förfarandet strävar man till att kontrollera de negativa miljöeffekterna av projekten. När miljökonsekvenserna bedöms i samband med planeringen kan framtida lösningar påverkas.

Läs mer om Västra hamnens MKB.