Västra hamnen förbereds för att ta emot all trafik på Tallinnrutten. En förutsättning för koncentreringshelheten av hamnverksamheterna och första skedet är bygget av hamntunneln mellan Västra hamnen och Västerleden. Tunneln förbättrar avsevärt fordonstrafikens förbindelser till hamnen.

Hamntunneln flyttar Västra hamnens godstrafik och en betydande del av hamnens personbilstrafik i Busholmen och Gräsviken under jord. Den förbättrar luftkvaliteten, minskar trafikbullret och gör det smidigare att röra sig på Busholmen. I och med koncentreringen minskar biltrafiken i Södra hamnen och Skatudden och trafiken i centrumområdet blir smidigare. 

Hamntunneln förbättrar Västra hamnens tillgänglighet

Hamntunneln, som betjänar all trafik i Västra hamnen, förbättrar avsevärt Västra hamnens tillgänglighet. Hamntunneln används i framtiden av all tung trafik i Västra hamnen samt med mest av personbilstrafiken mellan hamnen och Västerleden.

När tunneln är klar använder ungefär hälften av Västra hamnens personbilstrafik hamntunneln så att trafiken flyter smidigt mellan hamnen och Västerleden. Personbilar på väg norrut eller österut kommer sannolikt att använda gatunätet även i framtiden. Gatunätet i Busholmen blir dock lugnare när hamnens långtradartrafik flyttar till tunneln.

Hamntunneln förbättrar avsevärt Västra hamnens tillgänglighet.

Ny terminal och mer fältutrymme

Koncentreringen av Tallinntrafiken främjas också av den nya Västra terminalen 1 (T1), som inkluderar passagerar- och kontorslokaler samt kommersiella tjänster och parkeringsplatser. Målet är att förbättra passagerarupplevelsen och producera tjänster för såväl passagerare, kontorsanvändare som invånare och stadsbor.

Dessutom utvidgas kaj- och fältutrymmet i Västra hamnen. Förändringarna för med sig välbehövligt ytterligare utrymme till hamnområdet, så att trafikens rytm inom hamnområdet bättre kan anpassas efter t.ex. fartygens tidtabeller. 

Hamnverksamheterna effektiviseras också genom automatisering, digitalisering samt miljöpåverkanskontroll. 

Miljökonsekvenserna har bedömts

En miljökonsekvensbedömning (MKB) gjordes för byggandet av hamntunneln och utvidgandet av kajområdet i Västra hamnen. Utvidgandet av hamnen och hamntunneln konstaterades vara genomförbara i miljökonsekvensbedömningen. Bedömningen granskade miljökonsekvenserna av projektets olika alternativ och presenterade metoder för hur man kan lindra de skadliga konsekvenserna.

Enligt den motiverade slutsatsen från Nylands NTM-central, som verkade som bedömningsmyndighet, har alla bedömda projektalternativ vad gäller åtgärderna som ska vidtas på hamnområdet, undersökts i tillräckligt stor utsträckning.

I den fortsatta planeringen producerar Helsingfors Hamn mer detaljerade planer om de saker som betonades i NTM-centralens motiverade slutsats.