1. Yleiset säännökset

Helsingin Satama Oy (jäljempänä Helsingin Satama) on Helsingin kaupungin alueella sijaitsevien satamien satamanpitäjä ja satamaliiketoimintaa harjoittava osakeyhtiö, jonka hallinnoimilla satama-alueilla on noudatettava tätä satamajärjestystä sekä sen lisäksi Helsingin Sataman kulloinkin antamia ohjeita ja määräyksiä sekä sitä velvoittavia lupamääräyksiä. Helsingin Satama valvoo tämän satamajärjestyksen noudattamista.

Satamajärjestys on voimassa kaikilla Helsingin Sataman satama-alueilla. Helsingin Sataman maa- ja vesialueet ovat merkitty tämän satamajärjestyksen liitteenä oleviin karttoihin. Saapumalla Helsingin Sataman maa- tai vesialueille tai käyttämällä Helsingin Sataman palveluita, kuten mitä tahansa kulkuväyliä, altaita, satamapaikkoja ja laitureita, sitoutuu toimija noudattamaan tätä satamajärjestystä ja muita voimassa olevia lakeja, viranomaislupia, ohjeita ja määräyksiä.
                         
Helsingin Sataman alueella toimivien yritysten on kaikessa toiminnassaan noudatettava Helsingin Sataman voimassa olevien ympäristölupien määräyksiä sekä niitä erillismääräyksiä, joita Helsingin Satama on ympäristölupaehtojen ja viranomaismääräysten perusteella niille antanut. Yritysten on lisäksi sallittava, että Helsingin Satama suorittaa ympäristölupien edellyttämät tarkastukset Helsingin Sataman alueella olevissa tiloissa, koneissa ja laitteissa.

Yritysten on luovutettava korvauksetta Helsingin Satamalle kaikki sitä velvoittavien lupaehtojen noudattamiseksi tarvitsemat tiedot sekä osallistuttava lupaehtojen edellyttämiin tutkimuksiin siltä osin kuin ne kohdistuvat kyseisen yrityksen toimintaan satama-alueella.

Helsingin Satama julkaisee aina kulloinkin voimassa olevat ohjeet ja määräykset sekä hinnaston internetsivuillaan osoitteessa www.portofhelsinki.fi.

2. Helsingin Satamalle tehtävät ilmoitukset

Ilmoitukset aluksesta ja laituripaikat

Satamaan saapuvasta aluksesta on annettava Helsingin Satamalle ennakkoilmoitus vähintään 24 tuntia ennen satamaan tuloa; tai viimeistään välittömästi silloin kun alus lähtee edellisestä satamasta, jos matkan kesto on alle 24 tuntia; tai jos seuraavaa satamaa ei tiedetä tai se on muuttunut matkan aikana, heti, kun tieto on saatavilla.

Ilmoituksen tulee sisältää vähintään aluksen nimi, ennakoitu saapumisaika ja lähtösatama, lastin määrä ja laatu sekä toivottu laituripaikka. 

Aluksen saapumis- ja lähtöilmoitus on annettava Helsingin Satamalle heti aluksen saapumisen ja lähdön jälkeen, ellei toisin ole erikseen sovittu. Ilmoitukseen on sisällytettävä tiedot puretuista ja lastatuista tavaroista, sekä saapuneiden ja lähteneiden matkustajien määristä. Samoin aluksen päällikön tai asiamiehen on annettava kaikki muut tiedot, jotka ovat tarpeen Helsingin Sataman maksujen veloittamiseksi.

Linjaliikenteen matkustaja-aluksen aikataulusta ja sen muutoksista on ilmoitettava hyvissä ajoin. Liikenne voidaan aloittaa vasta, kun Helsingin Satama on hyväksynyt aikataulun ja osoittanut liikennöintiin käytettävän laituripaikan ja terminaalin. Linjaliikenteen matkustaja-alusten aikataulut ja laituripaikat vahvistetaan pääsääntöisesti vuosittain Helsingin Sataman toimesta ja niihin voidaan tarvittaessa tehdä muutoksia Helsingin Sataman toimesta.

Satamassa ja sieltä käsin toimivasta hinaajasta ja muusta vastaavasta kaupalliseen toimintaan käytettävästä aluksesta on ilmoitettava Helsingin Satamalle ja laituripaikasta tulee sopia Helsingin Sataman kanssa ennen liikenteen aloittamista. 

Jos alus saapuu miltä tahansa yleisvaarallisen tartuntataudin saastuttamalta alueelta tai jos aluksessa henkilö tai eläin on matkan aikana sairastunut mihin tahansa yleisvaaralliseen, tarttuvaksi epäiltyyn tai tuntemattomaan tautiin, on siitä ilmoitettava hyvissä ajoin Helsingin Satamalle ja odotettava Helsingin Sataman antamia ohjeita ennen satamaan saapumista. Tällöin eläimet saa tuoda aluksesta vain kaupungineläinlääkärin tai muun eläintautiviranomaisen luvalla ja niiden käsittelyssä on noudatettava tarkoin viranomaismääräyksiä ja Helsingin Sataman antamia ohjeita.

Ilmoitukset lastista, matkustajista ja miehistöstä

Aluksen päällikön tai asiamiehen sekä muun liikenteenharjoittajan on oma-aloitteisesti ilmoitettava Helsingin Satamalle kaikki sellaiset tiedot, jotka ovat tarpeen Helsingin Sataman kantamien maksujen veloittamiseksi sekä sataman alueiden, liikenteen, toimintojen ja siellä liikkuvien ihmisten terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi. Ilmoituksen tulee soveltuvien osin koskea aluksen kuntoa tai sen lastia, matkustajia ja miehistöä.

Ilmoitukset muusta kuin alusliikenteessä kulkevasta tavarasta

Liikenteenharjoittajan ja tavaraa satama-alueella käsittelevän tai varastoivan toimijan on ilmoitettava Helsingin Satamalle kaikki sellaiset tiedot, jotka ovat tarpeen Helsingin Sataman kantamien maksujen veloittamiseksi ja sekä sataman sekä alueiden, liikenteen, toimintojen ja siellä liikkuvien ihmisten terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi. Kenttäohjausta, laskutusta ja toiminnan seurantaa varten tiedonantovelvollisuus koskee myös niitä tavaraeriä, joita ei ole tuotu tai viety aluksilla.

Ilmoitusten tekotapa

Ilmoitukset on tehtävä Helsingin Sataman edellyttämän standardin mukaisena sähköisesti välitettynä tietona kansallista alusliikennetietojärjestelmää (PortNet tai vastaavaa) hyväksi käyttäen tai muulla erikseen sovitulla tavalla. Maaliikenteeseen ja porttitoimintoihin liittyvät ilmoitukset tehdään erikseen Helsingin Sataman kanssa sovitulla tavalla sähköisesti hyödyntäen ensisijaisesti SmartPort -standardoitua viestinvälitystapaa.

3. Aluksen saapuminen ja sijoittaminen satamaan

Aluksen nopeus on säädettävä sataman vesialueella niin, ettei siitä aiheudu vahinkoa, haittaa tai vaaraa. Nopeusrajoitukset on osoitettu vesiliikennemerkein. Luotsia tarvitsevan aluksen on tehtävä luotsitilaus virallisesta luotsaustoimintaa järjestävästä yrityksestä tai organisaatiosta.

Alus on kiinnitettävä tai ankkuroitava Helsingin Sataman osoittamaan paikkaan, eikä sitä saa ilman tämän suostumusta siirtää. Helsingin Sataman alueella aluksen ohjailuun liittyvää toimintaa, jossa henkilö toimii aluksen päällikön neuvonantajana ja merenkulun asiantuntijana, saavat harjoittaa myös Helsingin Sataman tehtävään hyväksymät henkilöt.

Aluksen päällikön tulee varmistua aluksen sijoituspaikan kulloisestakin vedensyvyydestä.
Alus on kiinnitettävä laituriin siten, että laiturin ja sillä olevien laitteiden vaurioituminen vältetään. Kiinnitettäessä ja sitä irrotettaessa on tarvittaessa käytettävä hinaaja-apua. Helsingin Satama voi myös määrätä aluksen käyttämään hinaaja-apua ja/tai luotsia.

Kiinnittämisessä ja irrottamisessa köysin tai vaijerein on käytettävä Helsingin Sataman voimassa olevan satamapalveluasetuksen mukaisesti hyväksymää satamapalveluja tarjoavaa yritystä. Alukset kiinnittävien ja irrottavien toimijoiden yhteystiedot ilmoitetaan satamayhtiön verkkosivuilla. Aluksen itse kiinnittäminen ja irrottaminen on sallittu vain Helsingin Sataman erikseen antamalla luvalla ja ehdoilla. Helsingin Satama Oy voi harkintansa mukaan poikkeustilanteessa tuottaa väliaikaisesti alusten kiinnittämis- ja irrottamispalvelua. 

Helsingin Satama voi tarvittaessa rakenteita suojatakseen kieltää tai rajoittaa alusten käyttöä kuten esimerkiksi potkurin käyttöä ja velvoittaa aluksen käyttämään hinaaja-apua. Ankkurin käyttäminen laitureiden vierustoilla kielletty ilman sataman lupaa pois lukien hätätilanteet. Aluksen sivulla on sen laiturissa ollessa käytettävä riittävästi suojakkeita.

Kulkusillat ja laskuportaat on varustettava kaiteilla ja suojaverkoilla sekä pidettävä valaistuina vuorokauden pimeinä aikoina. Kulkusillat ja laskuportaat on kiinnitettävä siten, ettei niistä aiheudu haittaa, vahinkoa tai vaaraa satamarakenteille tai niillä liikkuville ihmisille, koneille tai kalustolle. Aluksen ulkopuolelle ulottuvat laitteet eivät saa estää laiturin eikä meren puolella tapahtuvaa toimintaa.

Mikäli alus suorittaa laiturissa ollessaan toimenpiteitä, jotka saattavat aiheuttaa haittaa, vaaraa tai vahinkoa, on siihen saatava etukäteen Helsingin Sataman lupa.

Alus on Helsingin Sataman määräyksestä tarvittaessa siirrettävä Helsingin Sataman osoittamaan paikkaan. Aluksessa, jota ei ole riisuttu, pitää olla siirtämiseen tarvittava määrä laivaväkeä. Helsingin Satama voi myöntää tästä poikkeuksen.
Riisutun aluksen saa sijoittaa satamaan vain Helsingin Sataman luvalla ja tämän määräämin ehdoin.

Luvatta sijoitetun aluksen omistajan tai haltijan on Helsingin Sataman määräyksestä siirrettävä aluksensa pois ja korvattava luvattomasta sijoittamisesta mahdollisesti Helsingin Satamalle tai kolmannelle aiheutunut vahinko.

Aluksen tulee kytkeytyä maasähköjärjestelmään ja ottaa vastaan maasähköä, mikäli aluspaikassa on tarjolla maasähköä ja alus kykenee sitä vastaanottamaan.

4. Purkaus, lastaus ja varastointi satamassa

Tavaraa koskevat määräykset

Tavaraa purettaessa ja lastattaessa on huolehdittava siitä, ettei laiturirakenteita eikä muita satamarakenteita tai laitteita vahingoiteta. Ajoneuvonosturin saa sijoittaa laiturille vasta, kun on varmistuttu laiturin kestävyydestä ja sijoittamiseen on saatu Helsingin Sataman lupa.

Tavaroita tai lastiyksiköitä ei saa varastoida eikä purkaus- eikä lastaustyön yhteydessä sijoittaa laiturinostureiden tielle, laitureille, liikenneväylille tai niiden ympärille tarvittaville suojavyöhykkeille, käytäville, varastosuojien oven eteen, palopostien päälle, hengenpelastuslaitteiden tai sähkökeskusten eteen eikä muuallekaan, missä ne ovat tai voivat olla esteenä näiden käytölle tai liikenteelle.

Työkoneet on varustettava varoitusvaloilla, omistajan nimellä tai tunnuksella sekä tunnusnumerolla. Myös muihin ahtausvälineisiin on merkittävä omistajan tunnus. Ahtausvälineitä ja työkoneita ei saa säilyttää laiturialueella.

Nestemäisiä polttoaineita säiliöaluksista purettaessa ja lastattaessa on lisäksi noudatettava mitä Helsingin Satama siitä erikseen määrää. Pääsyä purkaus- ja lastausalueelle tulee tarvittaessa rajoittaa kyltein, puomein tai muulla vastaavalla tavalla.

Jos aluksen lastissa todetaan olevan tuholaisia tai niiksi luokiteltavia eliöitä tai eläimiä, on purkaus välittömästi keskeytettävä. Aluksen päällikkö on velvollinen ilmoittamaan asiasta Helsingin Satamalle ja odotettava tämän ohjeita ennen purkauksen jatkamista.

Tavaraa, kuljetusvälineitä, pakkaustarvikkeita eikä mitään muutakaan kalustoa tai tavaraa saa sijoittaa siten, että ne haittaavat tai voivat haitata liikennettä tai pelastus- tai sammutusvälineiden käyttöä. Varastointi on sallittua vain siihen erikseen osoitetuilla alueilla, vain tilapäisesti ja ainoastaan alukseen lastausta tai satamasta maitse pois vientiä odottavalle lastille ja kuljetusyksiköille. Kaikesta yli 60 vrk ylittävästä varastoinnista on sovittava erikseen Helsingin Sataman kanssa 

Tavara, joka vuodon, hajun tai muun syyn takia aiheuttaa tai voi aiheuttaa haittaa tai vahinkoa Helsingin Satamalle tai muille satamaa käyttäville, on tavaranhaltijan viipymättä vietävä pois Helsingin Sataman alueelta tai sijoitettava sille Helsingin Sataman osoittamaan paikkaan. Ellei tavarankäsittelijä siirrä haittaa aiheuttavaa tavaraa, on Helsingin Satamalla oikeus tehdä se tavaranhaltijan kustannuksella.

Vaaralliset aineet 

Räjähdysaineita, radioaktiivisia aineita ja muita vaarallisiksi luokiteltuja aineita ei saa tuoda, kuljettaa tai varastoida Helsingin Sataman alueilla ilman, että se on sallittu laissa tai asetuksessa ja siihen on myönnetty niiden perusteella lupa, eikä ilman Helsingin Sataman erillistä ja etukäteen antamaa lupaa. Vaarallisiksi luokitelluista aineista on tehtävä satamayhtiölle ennakkoilmoitus 24 tuntia ennen tavaraerän tuomista satama-alueelle, ellei toisin ole sovittu. 

Vaarallisiksi luokitelluilla aineilla tarkoitetaan kansainvälisen vaarallisten aineiden merikuljetusmääräysten (IMDG-koodin), vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) ja vaarallisten aineiden kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevien määräysten (RID) mukaisia aineita. Räjähdysaineiden, radioaktiivisten aineiden ja muiden vaarallisiksi luokiteltujen aineiden kuljettamisen, tilapäisen säilyttämisen ja muun käsittelyn edellytyksenä on lisäksi kaikkien niihin soveltuvien lakien ja määräysten ehdoton noudattaminen.

Vaarallisia aineita purettaessa ja lastattaessa on aluksen päällikön tai tavaranhaltijan Helsingin Sataman niin ohjeistaessa järjestettävä kustannuksellaan tavaraerälle riittävän tehokas vartiointi ja ryhdyttävä muihin tarvittaviin turvallisuus- ja varmuustoimiin. Tavarankäsittelystä vastaavan yrityksen on varmistettava, etteivät asiaankuulumattomat henkilöt pääse purkaus- ja lastausalueelle.

Vaarallisten aineiden purkamisen ja lastaamisen edellytyksenä on, että ne on irtotavaraa lukuun ottamatta merkitty vaarallisten aineiden kuljetusmääräysten mukaisin merkinnöin ja että ne on pakattu niiden mukaisesti. Vaarallisia aineita ja jätteitä saadaan säilyttää vain tähän tarkoitukseen hyväksytyissä ja osoitetuissa varastoissa ja kenttäalueilla. 

Mikäli vaarallista tavaraa ei ole merkitty eikä pakattu siten kuin edellä on sanottu, voi satamayhtiö kieltää purkauksen laivasta tai tavaran tuomisen maitse satama-alueelle lastausta varten taikka ryhtyä muihin turvallisuustoimiin.

Matkustajien ja ajoneuvojen purkaus ja lastaus

Helsingin Satama tarjoaa matkustajien ja ajoneuvojen lastaukseen tarvittavat ramppi- ja siltarakenteet varustamoiden käyttöön purkausta ja lastausta varten, ellei erikseen ole toisin sovittu. Helsingin Satama vastaa siitä, että sen osoittamat ja toimittamat rakenteet ja laitteet ovat määräysten mukaiset ja turvallisesti käytettävissä. Varustamo on velvollinen toimittamaan Satamalle tarvittavat tiedot aluksista ramppi- ja siltarakenteiden toteuttamista ja käyttämistä varten hyvissä ajoin ennen suunniteltua liikenteen aloittamista.

Varustamo vastaa varsinaisesta matkustajien ja ajoneuvojen purkamisesta ja lastaamisesta sekä tämän lastaus- ja purkutoiminnan turvallisuudesta sekä kaikille alueella työskenteleville että matkustajille. Varustamo on velvollinen käyttämään satamarakenteita ja -laitteita huolellisesti ja turvallisesti, huolehtimaan kaikkien rakenteiden ja turvalaitteiden kuten turvaverkkojen asianmukaisesta kiinnittymisestä, sekä varmistumaan lastauksen ja purkamisen turvallisuudesta ennen niiden aloittamista. 

Mikäli varustamo tai aluksen päällikkö havaitsee sataman rakenteissa puutteita, he ovat velvolliset saattamaan huomiot viivytyksettä Helsingin Sataman tietoon, jotta Helsingin Satama voi ryhtyä puutteiden korjaamiseen, sekä viipymättä rajoittamaan ja vähentämään puutteista mahdollisesti aiheutuvaa vaaraa.

5. Satama-alueen turvallisuus

Satamassa toimivien yritysten on noudatettava Helsingin Sataman antamia ohjeita ja turvallisuusmääräyksiä.

Sataman suljetulla alueella työskentely ja liikkuminen edellyttää lupaa. Luvan voi myöntää Satama tai Sataman siihen valtuuttama taho.

Satama-alueen rataverkolla operointi edellyttää Helsingin Satama Oy:n lupaa ja rataverkolla operoidaan sataman ohjeiden mukaisesti.

Sataman alueella toimivien yritysten on nimettävä yhteyshenkilö turva-asioiden hoitamista varten. Pitkäaikaisia toiminta- ja vuokrasopimuksia omaavilla yrityksillä on velvollisuus liittyä sataman ylläpitämään kulunvalvontajärjestelmään Helsingin Sataman sitä edellyttäessä.

Aluksen on ilmoitettava miehistön ja muun henkilöliikenteen tiedot Satamalle tai sen määrittämälle taholle kulunvalvontaa varten. Sataman alueella liikuttaessa on pyydettäessä esitettävä kuvallinen henkilökortti tai muu henkilötodistus.

Satama-alueella liikennöinnissä noudatetaan soveltuvaa lainsäädäntöä kuten tieliikennelain ja vesiliikennelain säännöksiä ja periaatteita. Ajoneuvon suurin sallittu nopeus, etuajo-oikeudet, pysäköintipaikat sekä muut liikennejärjestelyt, kuten rautatiekiskojen sallitut ylityspaikat on osoitettu liikenteenohjauslaittein ja -merkinnöin. 

Kaikkien ajoneuvojen on noudatettava satamanpitäjän turvaohjeita.

Ajoneuvojen ja työkoneiden on käytettävä vilkkuvia varoitusvaloja liikkuessaan sataman yhteisillä työskentely- ja laiturialueilla.

Pysäköimisestä satama-alueilla määrätään pysäköintimerkein ja pysäköinti on sallittu ainoastaan näillä alueilla. Ohjeiden vastaisen pysäköinnin tapauksessa on auton omistaja tai haltija korvausvelvollinen vahingon sattuessa.

Kaikkien ajoneuvojen on väistettävä junaa, raiteilla liikkuvaa matkustajasiltaa, nosturia sekä muuta raiteilla liikkuvaa kalustoa. Raidealueelle pysäköinti on ehdottomasti kielletty. Ajoneuvoa raidealueella purettaessa tai lastattaessa kuljettaja ei saa poistua sen luota.

Sataman alueella on käytettävä CE-merkittyä näkyvää (EN 471) huomiovaatetusta. Terminaalialueiden turvavaatetuksen määrittelystä vastaa kukin terminaalioperaattori. 
Jalankulkijoiden ja kevyen liikenteen on alueella liikkuessaan käytettävä sille varattuja ja merkittyjä kulkureittejä.

Helsingin Sataman satama-alueen suljetulle alueelle pyrkivän on pyydettäessä esitettävä satamayhtiön hyväksymä henkilökortti, kulkulupa, tai vierailuoikeuteen tarvittavat tiedot on oltava kulunvalvontajärjestelmässä. Valvontaviranomaisten on pyydettäessä esitettävä virallinen henkilökortti. Valokuvaus ja videointi on sallittu suljetulla alueella vain Helsingin Sataman luvalla. 

Helsingin Satama ilmoittaa kaikki epäillyt mahdolliset rikokset tai niiden yritykset asianomaisten viranomaisen käsiteltäväksi.

Tämän satamajärjestyksen liitteenä olevalla kartalla on määritelty satama-alueen pysyvät turvatoimialueet, joilla on liikkumis- ja oleskelurajoituksia. Niiden lisäksi satama-alueella voi olla myös tilapäisiä turvatoimialueita. Liikkumis- ja oleskelukielto samoin kuin sen rikkomisesta aiheutuvat seuraukset on ilmaistu satama-alueen rajalle sijoitetuin ilmoitustauluin. Tällaiselle satama-alueelle pyrkivän on pyydettäessä esitettävä Helsingin Sataman hyväksymä henkilökortti, kulkulupa tai muuten todistettava henkilöllisyytensä. Helsingin Satama voi poistaa satama-alueella asiattomasti oleskelevat henkilöt.

Kaikenlainen satamatoimintaan kuulumaton liikkuminen suljetulla satama-alueella, turvatoimialueilla ja laitureiden läheisyydessä on kielletty sekä vedessä että maalla.

Helsingin Satamalla on oikeus peruuttaa henkilön kulkulupa alueelle määräajaksi, mikäli henkilö jättää noudattamatta aluetta koskevia liikkumismääräyksiä ja ohjeita sekä muusta perustellusta syystä. Satama-alueella asiattomasti tai päihtyneenä oleskelevat henkilöt voidaan poistaa satama-alueelta tarvittaessa viranomaisten tai järjestyksenvalvojien avulla. 

Jokainen on velvollinen antamaan Helsingin Satamalle ne tiedot, joilla voi olla vaikutusta sataman turvallisuudelle ja ISPS-säännöstön tarkoittamalle satama- ja merenkulun turvallisuudelle. 

6. Ympäristömääräykset

Kaikkien satamassa toimivien ja asioivien on noudatettava kulloinkin voimassa olevia Helsingin Sataman antamia ympäristöohjeita ja jätehuolto-ohjeistusta. 

Jokainen on velvollinen välttämään ja minimoimaan oman toimintansa aiheuttamia ympäristövaikutuksia satama-alueella. Satama-alueella havaituista ympäristöpäästöistä ja -vahingoista on välittömästi ilmoitettava Helsingin Satamalle, jotta voidaan ryhtyä tarpeellisiin pelastustoimenpiteisiin. 

Aluksen päällikön on huolehdittava aluksen ympäristöturvallisuudesta siten, ettei aluksesta tai sen lastaus- tai purkamistoiminnan seurauksena joudu ympäristöön lastia tai mitään muuta tavaraa, ympäristöä saastuttavia tai sille vahingollisia aineita tai muita päästöjä eikä jätteitä. Tämä koskee myös alusten huolto- ja kunnossapitotöitä laiturissaoloaikana. Hänen on huolehdittava myös siitä, ettei aluksesta tai sen toiminnasta aiheudu kohtuutonta haittaa muille sataman käyttäjille tai Helsingin Satamalle.

Päällikön tai tavarankäsittelijän on ilmoitettava heti Helsingin Satamalle veteen joutuneista lasteista tai muusta tavarasta, ympäristölle mahdollisesti haitallisista aineista, päästöistä ja jätteistä sekä ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin niiden poistamiseksi viipymättä. 

Vesialueen mataloittaminen on kielletty ilman Helsingin Sataman lupaa. Mikäli sataman vesialue mataloituu onnettomuuden tai muun syyn seurauksena, tulee siitä ilmoittaa välittömästi Helsingin Satamalle ja merenkulkuviranomaisille. Tarvittaessa satama-alueen haraus ja syväyksen palautus suoritetaan vahingontekijän kustannuksella.

Tavaran käsittelijän on huolehdittava siitä, että satamaa ja satama-aluetta ei tarpeettomasti liata eikä aiheuteta tarpeetonta melua. Helsingin Satama voi keskeyttää tavaran käsittelyn, mikäli siitä syntyy ympäristöä haittaavaa pölyä, melua tai muita haitallisia ympäristövaikutuksia.

Tavaran käsittelijän ja työn teettäjän on huolehdittava siitä, että roskat, jätteet, tavara-alustat ja peitteet viedään niille Helsingin Sataman osoittamiin paikkoihin ja että mahdollisesti likaantuneet paikat puhdistetaan. Helsingin Satama on oikeutettu puhdistamaan kehotuksesta huolimatta puhdistamatta jääneet alueet tavaranhaltijan kustannuksella.

7. Pelastustoimet ja tulipalon ehkäiseminen

Sataman suljetuilla aluilla toimivien yritysten on nimettävä turvallisuusasioiden hoitamista varten yhteyshenkilö ja osallistuttava alueen pelastussuunnitelmien valmisteluun, tarvittavien laitteiden hankintaan ja harjoituksiin oman toimintansa riskien suhteutetulla osuudella. 

Satama-alueella olevissa varastoissa ja varastokentillä olevat merkityt palotiet sekä paloposteihin, palokaivoihin ja sammutusputkistoille johtavat väylät on aina pidettävä vapaana ja esteettömästi liikennöitävissä. Sammutus- ja pelastuskalusto sekä automaattinen palonilmaisu- ja pelastuskalusto sekä automaattiset palonilmaisu- ja sammutuslaitteet on pidettävä jatkuvasti kunnossa ja alkusammuttimet helposti saatavissa.

Tulenteko on kielletty satama-alueella. 

Mikäli aluksessa on lastina helposti syttyvää tavaraa, on siitä ilmoitettava selvästi varoitusmerkein. Avotulen teko, kipinöitä synnyttävä korjaustyö ja tupakointi on kielletty tällaisen aluksen ulkotiloissa sekä aluksen läheisyydessä laiturilla ja vesialueella.

Aluksen tulenarkoja aineita sisältäneiden säiliöiden tuulettaminen on ilman Helsingin Sataman ja asianomaisen viranomaisen lupaa kielletty. 

Tulitöitä satamassa saa tehdä ainoastaan siihen varustelluissa tulityöpaikoissa tai Helsingin Sataman myöntämällä luvalla. Aluksen päällikkö vastaa tulitöistä aluksessa.

Satamassa olevien alusten miehistöjen on osallistuttava kykynsä mukaan pelastustoimintaan ja alusten siirtämiseen vaaranalaisilta paikoilta viranomaisten antamien määräysten mukaisesti ja Helsingin Sataman antamien ohjeiden mukaan.

8. Tankkaaminen (bunkraus)

Bunkrausta suorittavalla yrityksellä tulee olla Helsingin Sataman myöntämä lupa palvelun tarjoamiseen. Luvan myöntämisen edellytyksenä yrityksen tulee täyttää Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/352 perusteella asetetut vaatimukset.
Ehdot palveluntarjoajille on julkaistu Helsingin Sataman www-sivuilla.

STS bunkraamisesta on ilmoitettava Helsingin Satamalle 24 tuntia ennen aloittamista. Aluksen päällikön on noudatettava Helsingin sataman ohjeistuksia ja tarvittavia kansainvälisiä säädöksiä, turvallisuus- ja ympäristönsuojelumääräyksiä, jotka koskevat STS bunkrausta.

Säiliöautosta bunkratessa on ilmoitettava satamalle hyvissä ajoin ennen bunkrauksen aloittamista. Kuljettajan on noudatettava sataman ohjeistuksia ja muita tarvittavia turvallisuus- ja ympäristönsuojelumääräyksiä, jotka koskevat bunkrausta.
Sataman ohjeistukset on julkaistu Helsingin Sataman www-sivuilla.

LNG (nesteytetty maakaasu) bunkraamista varten tarvitaan Helsingin sataman, varustamon ja palveluntuottajan yhdessä toteuttama riskikartoitus.  

9. Toimenpiteet vahinkojen ja rikkomusten sattuessa

Jos alus tai vene on ajanut Helsingin Sataman alueella karille tai joutunut veden valtaan, on omistajan tai haltijan ilmoitettava siitä heti Helsingin Satamalle ja poistettava alus tai vene niin pian kuin mahdollista.

Jos uponnut alus tai muu vedessä oleva esine tuottaa vaaraa tai haittaa liikenteelle, on omistajan tai haltijan varustettava se asianmukaisin ja selkeästi näkyvin varoitusmerkein. Mikäli näin ei menetellä, Helsingin Satama huolehtii sen merkitsemisestä omistajan tai haltijan kustannuksella.

Jos Helsingin Sataman laituri, rakenne tai muu laite vahingoittuu satamankäyttäjän toiminnan johdosta, on siitä viipymättä ilmoitettava Helsingin Satamalle. Helsingin Satama järjestää vahinkojen arviointitilaisuuden, johon kutsutaan vahingon aiheuttaja tai hänen asiamiehensä. Siinä tapauksessa, että vahingon aiheuttaja ei osallistu vahinkojen arviointitilaisuuteen, vahingon aiheuttajan katsotaan hyväksyneen satamanpitäjän arvion vahingon suuruudesta. 

Jos alus, vene, tavara tai työkone on sijoitettu luvatta tai muutoin tämän satamajärjestyksen vastaisesti tai liikennettä haittaavalla tavalla eikä päällikkö, kuljettaja, omistaja tai haltija huolehdi sen siirtämisestä, voidaan se siirtää Helsingin Sataman toimesta asianomaisen kustannuksella. Helsingin Sataman haltuun otettujen sellaisten alusten, veneiden ja tavaran suhteen, joiden omistaja on tuntematon tai joille ei kolmen kuukauden kuluessa ilmaannu omistajaa, menetellään niin kuin löytötavarasta on säädetty.

Vahingonaiheuttaja vastaa kaikista aiheuttamistaan vahingoista kuten Helsingin Sataman rakenteiden tai muiden vahingoittuneiden laitteiden korjauskustannuksista. Vahingon aiheuttaja vastaa myös välillisesti kolmansille osapuolille aiheuttamistaan henkilö-, esine- ja taloudellisista vahingoista  soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. 

Satamajärjestyksen rikkomiseen syyllistynyt on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon siten kuin laissa on säädetty. Tämän satamajärjestyksen määräysten rikkomisen vuoksi Helsingin Satama voi lisäksi evätä rikkojalta pääsyn satama-alueelle. 

Lain tai asetuksen rikkomisesta seuraa lainsäädännön siitä määräämä rangaistus.

10. Muut määräykset

Helsingin Sataman luvatta ei vesialueelle saa asettaa mitään liikennettä haittaavaa.
Haittaa aiheuttava kalastaminen kulkuväylällä, satama-altaassa, laiturilla, sillalla tai muulta niihin verrattavalta paikalta on kielletty. Uiminen satama-altaissa ja väylillä on kielletty.

Vapaa-ajan viettoon käytettävän veneen tai aluksen saa kiinnittää vain erikseen niille varatuille tai Helsingin Sataman niille osoittamille paikoille. 

Vapaa-ajan viettoon käytettävien veneiden ja vesiliikennevälineiden on vältettävä tarpeetonta liikkumista satama-alueella ja aina siirryttävä syrjään kauppa-alusten tieltä.

Väylän avaaminen jääpeitteeseen yleisen kulkuväylän ulkopuolelle on sallittu vain Helsingin Sataman luvalla.

Asiaton oleskelu matkustajaterminaaleissa on kielletty. Helsingin Satama voi poistaa matkustajaterminaaleissa asiattomasti oleskelevat henkilöt.

Helsingin Sataman hallinnoimalla alueella järjestettäviin kilpailuihin tai yleisötapahtumiin tarvitaan aina Helsingin Sataman lupa.

Helsingin Satama Oy myöntää lupia tarjota palveluita Helsingin Satama Oy:n hallinnoimalla satama-alueella Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/352 mukaisesti yrityksille, jotka hakeutuvat hoitamaan seuraavia palveluita;
    
•    Tankkauspalvelut
•    Hinauspalvelut
•    Kiinnitys- ja irrotuspalvelut

Lupien hakeminen on ohjeistettu erikseen Helsingin Sataman internetsivuilla.

11. Korvausvaatimukset ja vastuurajaus 

Helsingin Satamalle osoitetut reklamaatiot tai korvausvaatimukset on tehtävä ilman aiheetonta viivästystä. Mikäli reklamaatio tapahtuu myöhemmin kuin 30 päivän kuluessa vahinkotapahtumasta tai siitä kun vahingonkärsijä havaitsi vahinkotapahtuman menettää vahingonkärsijä kanneoikeutensa.

Kanne Helsingin Satamaa vastaan on kanneoikeuden menettämisen uhalla nostettava yhden vuoden kuluessa siitä, kun vahinko on tapahtunut tai vahingonkärsijä sai tiedon vahingosta tai hänen olisi pitänyt saada siitä tietää. Kanne Helsingin Satamaa vastaan on nostettava Helsingin käräjäoikeudessa, ja sovellettava laki on Suomen laki. 

Helsingin Satama ei ole vastuussa sitä kulloinkin koskevien lakien, viranomaismääräysten tai -lupien ehtojen tai muiden lakisääteisten velvollisuuksien noudattamisesta mahdollisesti aiheutuvista rajoituksista tai kustannuksista.

12. Täydentävät tekniset ohjeet ja satamajärjestyksen liitteet

Kulloinkin voimassa olevat satamajärjestystä täydentävät tekniset ohjeet ja liitteet julkaistaan sataman internetsivustolla osoitteessa www.portofhelsinki.fi.

Vuosaaren sataman vesialueet

Matkustajasatamien vesialueet

Tämä satamajärjestys on vahvistettu Helsingin Satama Oy:n päätöksellä. 
Satamajärjestys on voimassa toistaiseksi ja astui voimaan 7.2.2023.