Helsingin Sataman satamajärjestys

I LUKU

Yleiset säännökset

Helsingin Satama Oy:n alueella on noudatettava tätä satamajärjestystä sekä Helsingin Satama Oy:n (jäljempänä Helsingin Satama) turvallisuusmääräyksiä ja ohjeistuksia. Helsingin Sataman vesialueet ovat merkitty liitteenä oleviin karttoihin.

II    LUKU

Helsingin Satamalle tehtävät ilmoitukset

Ilmoitukset aluksesta

Satamaan saapuvasta aluksesta on annettava Helsingin Satamalle ennakkoilmoitus aluksesta vähintään 24 tuntia ennen satamaan tuloa; tai viimeistään silloin kun alus lähtee edellisestä satamasta, jos matkan kesto on alle 24 tuntia; tai jos seuraavaa satamaa ei tiedetä tai se on muuttunut matkan aikana, heti, kun tieto on saatavilla. Ilmoituksen tulee sisältää nimi, ennakoitu saapumisaika ja lähtösatama, lastin määrä ja laatu sekä toivottu satamapaikka. Ennakkoilmoitusta ei tarvitse tehdä aikataulunmukaista liikennettä harjoittavasta aluksesta, ellei Helsingin Satama sitä erikseen vaadi.

Aluksen saapumis- ja lähtöilmoitus on annettava Helsingin Satamalle heti aluksen saapumisen ja lähdön jälkeen, ellei toisin ole sovittu. Ilmoitukseen on sisällytettävä tiedot puretuista ja lastatuista tavaroista, sekä saapuneiden ja lähteneiden matkustajien määristä. Samoin aluksen päällikön tai asiamiehen on annettava kaikki muut tiedot, jotka ovat tarpeen Helsingin Sataman perimien maksujen veloittamiseksi.

Matkustaja-aluksen aikataulusta ja sen muutoksista on ilmoitettava hyvissä ajoin. Liikenne voidaan aloittaa vasta, kun Helsingin Satama on hyväksynyt aikataulun.

Satamassa ja sieltä käsin toimivasta hinaajasta ja muusta vastaavasta kaupalliseen toimintaan käytettävästä aluksesta on ilmoitettava Helsingin Satamalle ennen liikenteen aloittamista. Laituripaikasta tulee sopia Helsingin Sataman kanssa.

Jos alus saapuu yleisvaarallisen tartuntataudin saastuttamalta   paikkakunnalta tai jos aluksessa joku on matkan aikana sairastunut yleisvaaralliseen, tarttuvaksi epäiltyyn tai tuntemattomaan tautiin, on siitä ilmoitettava hyvissä ajoin Helsingin Satamalle ja odotettava tämän ohjeita ennen satamaan saapumista.

Mikäli aluksessa on matkan aikana eläin kuollut tai sairastunut vakavasti, on siitä ilmoitettava Helsingin Satamalle. Tällöin eläimet saa tuoda aluksesta vain kaupungineläinlääkärin tai muun eläintautiviranomaisen luvalla.

Ilmoitusten tekotapa

Ilmoitukset on tehtävä Helsingin Sataman edellyttämän standardin mukaisena sähköisesti välitettynä tietona PortNet tietojärjestelmää hyväksi käyttäen tai muulla erikseen sovitulla tavalla.


III    LUKU

Aluksen saapuminen ja sijoittaminen satamaan

Nopeus on säädettävä sataman vesialueella niin, ettei siitä aiheudu vahinkoa, haittaa tai vaaraa. Nopeusrajoitukset on osoitettu vesiliikennemerkein. Luotsia tarvitsevan aluksen on tehtävä luotsitilaus virallisesta luotsaustoimintaa järjestävästä yrityksestä tai organisaatiosta.

Alus on kiinnitettävä tai ankkuroitava Helsingin Sataman osoittamaan paikkaan, eikä sitä saa ilman tämän suostumusta siirtää. Helsingin Sataman alueella aluksen ohjailuun liittyvää toimintaa, jossa henkilö toimii aluksen päällikön neuvonantajana ja merenkulun asiantuntijana saavat harjoittaa myös Helsingin Sataman tehtävään hyväksymät henkilöt. Aluksen päällikön tulee varmistua aluksen sijoituspaikan kulloisestakin vedensyvyydestä.

Alus on kiinnitettävä laituriin siten, että laiturin ja sillä olevien laitteiden vaurioituminen vältetään. Kiinnitettäessä ja sitä irrotettaessa on tarvittaessa käytettävä hinaaja-apua. Helsingin Satama voi myös määrätä aluksen käyttämään hinaaja-apua.

Kiinnittämisessä ja irrottamisessa on käytettävä Helsingin Sataman hyväksymän yrityksen (satamapalveluasetus) henkilökuntaa, ellei asiasta toisin sovita. Irrotushenkilöstö on tilattava palvelua tarjoavan yrityksen ohjeistuksen mukaisesti.

Niissä laitureissa, joiden perustus ei kestä alusten potkurivirtoja, Helsingin Satama voi kieltää potkurin käytön ja velvoittaa aluksen käyttämään hinaaja-apua. Ankkurin käyttämistä laitureiden vierustoilla on vältettävä. Aluksen sivulla on sen laiturissa ollessa käytettävä riittävästi suojakkeita.

Kulkusillat ja laskuportaat on varustettava kaiteilla ja suojaverkoilla sekä pidettävä valaistuina vuorokauden pimeinä aikoina. Kulkusillat ja laskuportaat on kiinnitettävä siten, ettei niistä aiheudu haittaa tai vahinkoa. Aluksen ulkopuolelle ulottuvat laitteet eivät saa estää laiturin eikä meren puolella tapahtuvaa toimintaa.

Mikäli alus suorittaa laiturissa ollessaan toimenpiteitä, jotka saattavat aiheuttaa vaaraa tai vahinkoa, on siihen saatava Helsingin Sataman lupa.

Alus on Helsingin Sataman määräyksestä tarvittaessa siirrettävä. Aluksessa, jota ei ole riisuttu, pitää olla siirtämiseen tarvittava määrä laivaväkeä. Helsingin Satama voi myöntää tästä poikkeuksen

Riisutun aluksen saa sijoittaa satamaan vain Helsingin Sataman luvalla ja tämän määräämin ehdoin.
Luvatta sijoitetun aluksen omistajan tai haltijan on Helsingin Sataman määräyksestä siirrettävä aluksensa pois.

IV LUKU

Tavaran purkaus, lastaus ja varastointi

Tavaraa purettaessa ja lastattaessa on huolehdittava siitä, ettei laiturirakenteita eikä muita satamalaitteita vahingoiteta. Ajoneuvonosturin saa sijoittaa laiturille vasta, kun on varmistuttu laiturin kestävyydestä ja sijoittamiseen on saatu Helsingin Sataman lupa.

Työkoneet on varustettava varoitusvaloilla, omistajan nimellä tai tunnuksella sekä tunnusnumerolla. Myös muihin ahtausvälineisiin on merkittävä omistajan tunnus. Ahtausvälineitä ja työkoneita ei saa säilyttää laiturialueella.

Vaarallisia aineita purettaessa ja lastattaessa on aluksen päällikön tai tavaranhaltijan Helsingin Sataman niin vaatiessa järjestettävä kustannuksellaan tavaraerälle riittävän tehokas vartiointi ja ryhdyttävä muihin varmuustoimiin. Nestemäisiä polttoaineita säiliöaluksista purettaessa ja lastattaessa on lisäksi noudatettava mitä Helsingin Satama siitä erikseen määrää. Pääsyä purkaus- ja lastausalueelle tulee tarvittaessa rajoittaa kyltein, puomein tai muulla vastaavalla tavalla.

Vaarallisia aineita ja -jätteitä saadaan varastoida vain tähän tarkoitukseen osoitetuissa varastoissa ja kenttäalueilla. Räjähdysaineita ja radioaktiivisia aineita ei saa varastoida ilman Helsingin Sataman lupaa.

Jos aluksen lastissa todetaan olevan tuholaisia, on purkaus keskeytettävä.

Tavaraa, kuljetusvälineitä, pakkaustarvikkeita eikä mitään muutakaan saa sijoittaa siten, että ne haittaavat liikennettä tai pelastus- tai sammutusvälineiden käyttöä.

Tavara, joka vuodon, hajun tai muun syyn takia aiheuttaa haittaa tai vahinkoa, on tavaranhaltijan viipymättä vietävä pois Helsingin Sataman alueelta tai sijoitettava sille varattuun paikkaan. Ellei tavarankäsittelijä siirrä haittaa aiheuttavaa tavaraa, on Helsingin Satamalla oikeus tehdä se tavaranhaltijan kustannuksella.

V LUKU

Erinäisiä ympäristömääräyksiä

Aluksen päällikön on huolehdittava siitä, ettei aluksesta joudu veteen saastuttavia aineita tai jätteitä. Hänen on huolehdittava myös siitä, ettei aluksen toiminnasta aiheudu kohtuutonta haittaa sataman käyttäjille.

Päällikön tai tavarankäsittelijän on ilmoitettava heti Helsingin Satamalle veteen joutuneista saastuttavista aineista ja jätteistä sekä ryhdyttävä toimenpiteisiin niiden poistamiseksi. Vesialueen mataloittaminen on kielletty ilman Helsingin Sataman lupaa.

Tavaran käsittelijän on huolehdittava siitä, että satamaa ei tarpeettomasti liata eikä aiheuteta tarpeetonta melua. Helsingin Satama voi keskeyttää tavaran käsittelyn, mikäli siitä syntyy ympäristöä haittaavaa pölyä tai melua.

Tavaran käsittelijän ja työn teettäjän on huolehdittava siitä, että roskat, jätteet, tavara-alustat ja peitteet viedään niille osoitettuihin paikkoihin ja että likaantuneet paikat puhdistetaan.

                         
Helsingin Sataman alueella toimivien yritysten on toiminnassaan otettava huomioon Helsingin Sataman ympäristölupien määräykset sekä noudatettava niitä erillismääräyksiä, joita Helsingin Satama on lupaehtojen perusteella antanut.

Yritysten on sallittava, että Helsingin Satama suorittaa ympäristölupien edellyttämät tarkastukset Helsingin Sataman alueella olevissa tiloissa, koneissa ja laitteissa.

Yritysten on luovutettava korvauksetta Helsingin Satamalle kaikki sen ympäristölupaehtojen noudattamiseksi tarvitsemat tiedot sekä osallistuttava lupaehtojen edellyttämiin tutkimuksiin, sikäli kuin ne kohdistuvat kyseisen yrityksen toimintaan.


VI    LUKU

Tulipalon ehkäiseminen

Mikäli aluksessa on lastina helposti syttyvää tavaraa, on siitä ilmoitettava selvästi varoitusmerkein. Avotulen teko, kipinöitä synnyttävä korjaustyö ja tupakointi on kielletty tällaisen aluksen ulkotiloissa sekä aluksen läheisyydessä laiturilla ja vesialueella.

Aluksen tulenarkoja aineita sisältäneiden säiliöiden tuulettaminen on ilman Helsingin Sataman ja asianomaisen viranomaisen lupaa kielletty. Säiliöaluksen maadoittamisesta on määrätty erikseen.

Palavien nesteiden satama- ja varastoalueilla on tulen teko ja tupakointi ulkona kielletty. Kielto koskee myös vesialuetta 50 metrin säteellä varastoalueista, laitureista ja aluksista. Tulen teosta Helsingin Sataman alueella on muilta osin säädetty erikseen.

Varastoissa ja kenttäalueilla olevat palotiet, sekä paloposteille,
-kaivoille ja sammutusputkistoille johtavat väylät on aina pidettävä vapaana. Siellä olevat sammutus- ja pelastuskalusto sekä automaattiset palonilmaisu- ja sammutuslaitteet on pidettävä jatkuvasti kunnossa sekä sammuttimet helposti saatavilla.

Helsingin Satamassa olevien alusten miehistöjen on osallistuttava kykynsä mukaan pelastustoimintaan ja alusten siirtämiseen vaaranalaisilta paikoilta viranomaisten antamien määräysten mukaisesti.

VII    LUKU

Ajoneuvo- ja rautatieliikenne

Kaikkien ajoneuvojen on väistettävä junaa, raiteilla liikkuvaa matkustajasiltaa, nosturia sekä muuta raiteilla liikkuvaa kalustoa. Raidealueelle pysäköinti on kielletty. Ajoneuvoa raidealueella purettaessa tai lastattaessa kuljettaja ei saa poistua sen luota.

 Ajoneuvon suurin sallittu nopeus, pysäköintipaikat sekä muut liikenne- järjestelyt on osoitettu liikennemerkein tai muilla opasteilla.

VIII    LUKU

Toimenpiteet vahinkojen ja rikkomusten sattuessa

Jos alus tai vene on ajanut karille tai joutunut veden valtaan, on omistajan tai haltijan ilmoitettava siitä heti Helsingin Satamalle ja poistettava alus tai vene niin pian kuin mahdollista.

Jos uponnut alus tai muu vedessä oleva esine tuottaa vaaraa tai haittaa liikenteelle, on omistajan tai haltijan varustettava se varoitusmerkein.

Jos Helsingin Sataman laituri tai muu laite vahingoittuu satamankäyttäjän toiminnan johdosta, on siitä viipymättä ilmoitettava Helsingin Satamalle. Helsingin Satama järjestää vahinkojen arviointitilaisuuden, johon kutsutaan vahingon aiheuttaja tai hänen asiamiehensä.

Jos alus, vene, tavara tai työkone on sijoitettu luvatta tai muutoin tämän satamajärjestyksen vastaisesti tai liikennettä haittaavalla tavalla eikä päällikkö, kuljettaja, omistaja tai haltija huolehdi sen siirtämisestä, voidaan se siirtää Helsingin Sataman toimesta asianomaisen kustannuksella.

IX    LUKU

Erinäiset määräykset

Helsingin Sataman luvatta ei vesialueelle saa asettaa mitään liikennettä haittaavaa.

Haittaa aiheuttava kalastaminen kulkuväylällä, satama-altaassa, laiturilla, sillalla tai muulta niihin verrattavalta paikalta on kielletty. Uiminen satama-altaissa ja väylillä on kielletty. Väylän avaaminen yleisen kulkuväylän ulkopuolelle on sallittu vain Helsingin Sataman luvalla.

Asiaton oleskelu matkustajaterminaaleissa on kielletty. Helsingin Satama voi poistaa matkustajaterminaaleissa asiattomasti oleskelevat henkilöt.

Asiaton oleskelu on kielletty aitauksella tai kieltotauluilla suljetuksi merkityllä satama-alueella. Tällaiselle satama-alueelle pyrkivän on pyydettäessä esitettävä Helsingin Sataman hyväksymä henkilökortti, kulkulupa tai muuten todistettava henkilöllisyytensä. Helsingin Satama voi poistaa satama-alueella asiattomasti oleskelevat henkilöt.

Satamapalveluasetus

Helsingin Satama Oy myöntää oikeuksia tarjota palveluita Helsingin Satama Oy:n hallinnoimalla satama-alueella Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/352 mukaisesti yrityksille, jotka hakeutuvat hoitamaan seuraavia palveluita;
    
•    Tankkauspalvelut
•    Hinauspalvelut
•    Kiinnitys- ja irrotuspalvelut

X LUKU

Reklamaatiot ja erimielisyydet  

Helsingin Satamalle osoitetut reklamaatiot tai korvausvaatimukset on tehtävä ilman aiheetonta viivästystä. Mikäli reklamaatio tapahtuu myöhemmin kuin 30 päivän kuluessa vahinkotapahtumasta tai siitä kun vahingonkärsijä havaitsi vahinkotapahtuman menettää vahingonkärsijä kanneoikeutensa.

Kanne Helsingin Satamaa vastaan – kanneoikeuden menettämisen uhalla - on nostettava yhden vuoden kuluessa siitä, kun vahinko on tapahtunut tai vahingonkärsijä sai tiedon vahingosta. Kanne Helsingin Satamaa vastaan on nostettava Helsingin käräjäoikeudessa, jolloin sovellettava laki on Suomen laki. Kanteen vanhentumisaika lasketaan siitä, kun kantajalle tulee tieto vahingosta tai muusta kanteen nostamisen perusteesta.

Päivitetty 29.6.2021