Alusliikennepalvelu VTS

Alukset, joiden pituus on 24 metriä tai enemmän, ovat velvollisia osallistumaan VTS (Vessel Traffic Service) alusliikennepalveluun, joka parantaa merenkulun tehokkuutta sekä ennaltaehkäisee onnettomuuksia.
MASTER’S GUIDE  

VÄYLÄKORTTI
 

Tankkaus

Bunkrausaluksesta tai säiliöautosta tankattavan aluksen päällikön tulee varmistaa että

 • tankkausletku on riittävän pitkä, hyvässä kunnossa ja tarkastettu
 • tankkausletkun liitännöissä on hyvät tiivisteet ja että kaikki pultit on kiinnitetty asianmukaisesti
 • aluksen ja säiliöauton/bunkrausaluksen välillä tieto kulkee tehokkaasti
 • aluksen kannella tarkkaillaan bunkraustapahtumaa aktiivisesti
 • pumppauksen nopeudesta on sovittu
 • tankkaamisen lopettamistavoista mahdollisessa hätätilanteessa on sovittu
 • ajoneuvon kuskin tai muuten tankkauksesta vastaavan henkilön on pysyttävä säiliöauton lähellä koko tankkauksen ajan
 • aluksella on sammutuskalusto valmiina käyttöön
 • että aluksen ja bunkrausaluksen/säiliöauton valumisreiät ovat suljetut tai sinetöidyt
 • avotulta koskevia määräyksiä noudatetaan
 • vuotoaltaat ovat paikallaan
 • imeytysmateriaalia on välittömästi käytettävissä
 • bunkrausta osoittava punainen lippu tai valo on paikallaan

Öljyvuodon sattuessa:

 • tankkaus lopetetaan välittömästi
 • ryhdytään välittömiin toimiin vuodon lopettamiseksi tai hillitsemiseksi
 • tehdään ilmoitus Helsinki VTS:lle (VHF 71) ja sovitaan jatkotoimenpiteistä (Oil spill response)
 • raportoidaan tapahtumasta Satamamestarille

Tulityöt ja tupakointi ovat kiellettyjä laiturialueella tankkauksen aikana.

Nesteytetyn maakaasun (LNG) tankkaus

Oheinen käsikirja määrittelee minimivaatimukset varustamoille ja LNG toimittajille Helsingin Sataman alueella.

Varotoimet tulipalon varalta

 • Jos aluksen rahti on helposti syttyvää, aluksen on käytettävä tästä selkeitä merkintöjä.
 • Avotuli, tulityöt ja tupakointi on kiellettyä aluksen kannella sekä aluksen läheisillä laituri- ja vesialueilla.
 • Aluksen helposti syttyvää materiaalia sisältävien tankkien tuuletus on kielletty ilman satamaviranomaisen erillistä lupaa.
 • Bunkrausaluksen maadoitukselle on erilliset ohjeet.
 • Avotulen teko ja tupakointi ovat kiellettyjä varasto- sekä satama-alueella, jolla käsitellään helposti syttyvä nesteitä. Kielto koskee myös 50 metrin matkalta vesialuetta varastosta, laiturista ja aluksesta. 

Tupakointi

Helposti syttyvää nestettä kuljettavalla aluksella saa tupakoida ainoastaan kapteenin tupakoinnille osoittamalla alueella.

 • Tupakointikieltokyltit pitää olla näkyvällä paikalla aluksessa, lähellä laivasiltaa.

Alusten kiinnitys ja irrotus

 • Aluksia ei saa kiinnittää laitureihin, irrottaa niistä tai siirtää ilman Helsingin Sataman lupaa
 • Alus voidaan kiinnittää toisen aluksen kylkeen vain Helsingin Sataman suostumuksella
 • Helposti syttyviä nesteitä kuljettavalla aluksella tulee olla kaksi köyttä/vaijeria aluksen keulassa ja ahterissa ulkona ja valmiina käyttöön.

Laivasillat

 • Alusten laivasilloilla sekä portaissa/tikkaissa tulee olla kaiteet ja suojaverkot sekä pimeään aikaan valaistus.
 • Laivasillat tulee kiinnittää vahinkoa aiheuttamatta.
 • Aluksen partaan yli yltävät varusteet eivät saa hankaloittaa toimintaa laiturialueella tai aluksen sivulla meren puolella.

Pelastusharjoitukset

Pelastusveneet voidaan laskea veteen Helsinki VTS:n luvalla (VHF 71). Myös harjoituksen loppumisesta on ilmoitettava VTS:lle.

Työturvallisuus

Helsingin Satama edellyttää satamaa käyttävien yritysten noudattavan Helsingin Sataman työturvallisuusvaatimuksia.

 • Kaikkien sataman alueella työskentelevien henkilöiden tulee käyttää CE-hyväksyttyä huomioväristä työasua tai turvaliiviä
 • Satama-alueiden nopeusrajoitus on 30 km/h.
 • Turvatoimialueella kuljetaan merkittyjä reittejä pitkin. Kävely tai pyöräily on kielletty Vuosaaren sataman suljetulla satama-alueella.

Sukeltaminen

Sukeltaminen ja vedenalainen työskentely on satama-alueella mahdollista vain Helsinki VTS:n luvalla.

Tulityöt

Tulityölupaa ei edellytetä, jos työ tehdään vakituisella tulityöpaikalla, missä on varauduttu tulityöhön standardien vaatimalla tavalla.

Tulitöiksi luetaan mm. katto- ja vedeneristystöiden tulityöt, kipinöintiä aiheuttava hitsaus, poltto-, kaari-, ja laikkaleikkaus sekä metallien hionta. Tulitöiksi luetaan myös työt, joissa käytetään kaasupoltinta, muuta avoliekkiä, kuumailmapuhallinta tai muuta näihin verrattavaa voimakasta lämpösäteilyä tuottavaa työvälinettä.

Jos tulitöitä tehdään palovaarallisten materiaalien läheisyydessä, ne lasketaan vaaralliseksi työksi tulipalovaaran takia.

Korjaustyöt

 • Satamassa olevien alusten on oltava milloin tahansa, lyhyellä varotusajalla, valmiita siirtymään toiseen paikkaan omin voimin.
 • Aluksessa, jota ei ole riisuttu, pitää olla siirtämiseen tarvittava määrä miehistöä.
 • Jos aluksella tehdään niin suuria korjaustoimenpiteitä, että se saattaa estää aluksen siirtämistä, töistä on tehtävä Helsingin Satamalle ilmoitus.

Alkoholi ja huumeet

Helsingin Sataman toimintaohjeiden mukaisesti satama-alueella ei tule oleilla tai tehdä työtä alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena.