Vaaralliset aineet

Vaarallisella aineella tarkoitetaan ainetta tai ainetta sisältänyttä tyhjää, puhdistamatonta pakkausta ja kuljetussäiliötä, joka räjähdys-, palo- tai säteilyvaarallisuutensa, myrkyllisyytensä tai muun sellaisen ominaisuuden vuoksi saattaa aiheuttaa vahinkoa ihmiselle, ympäristölle tai omaisuudelle.

Noudatamme vaarallisten aineiden säilytyksessä Valtioneuvoston asetusta vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja tilapäisestä säilytyksestä satama-alueella (21.4.2005/251; 24.2.2011/173; 4.4.2013/249). Vaarallisten aineiden säilytys määräytyy niiden luokituksen mukaan.

Vaarallisten aineiden kuljetuksista tehdään aina ennakkoilmoitus Helsingin Sataman vaarallisten aineiden ilmoitusjärjestelmään.

Kirjaudu vaarallisten aineiden ilmoitusjärjestelmään tästä.

Osasta vaarallisista aineista on tehtävä ennakkokysely, jolla tarkistetaan voiko aineita kuljettaa sataman kautta.

Vaarallisten aineiden luokittelu kuljetustavan mukaan:

Vaarallisten aineiden säilytys satamassa

Osa vaarallisista aineista tulee kuljettaa viipymättä pois satama-alueelta. Muita voidaan säilyttää satama-alueella ja niiden varastoinnista veloitetaan Helsingin Sataman hinnaston mukainen vuorokausimäärään sidottu hinta.

Viipymättä poiskuljetettavat vaaralliset aineet

Matkustajasatamissa (Eteläsatama, Katajanokan satama ja Länsisatama) ei ole sallittua säilyttää vaarallisia aineita sisältäviä lastiyksiköitä vaan yksiköiden jatkokuljetus (tuonti/vienti) on järjestettävä ilman viivettä (max. 4 tuntia).

Vuosaaren satamassa seuraaviin luokkiin kuuluvat, seuraavat vaaralliset aineet ovat kuljetettava viipymättä pois satama-alueelta:

  • IMDG-luokan 1 räjähdystarvikkeet aina, paitsi 1.4S
  • IMDG-luokan 2 palavat (2.1) ja myrkylliset (2.3) kaasut, yli 100 000 kg
  • IMDG-luokan 3 palavat nesteet, pakkausryhmä 1, yli 100 000 kg
  • IMDG-luokan 5.2 orgaaniset peroksidit yli 100 000 kg
  • IMDG-luokan 6.2 tartuntavaaralliset taudit aina
  • IMDG-luokan 7 radioaktiiviset aineet aina, paitsi YK-numerot 2908 - 2911
  • Muissa luokissa ennakkokysely tehdään, mikäli tavaraerä/laivaus yli 200 000 kg

Räjähteiden enimmäismäärä / laivaus

  • Luokat 1.1 ja 1.2 tavaraerän kokonaispaino enintään 20 000 kg
  • Luokka 1.3 tavaraerän kokonaispaino enintään 80 000 kg
  • Luokka 1.4 tavaraerän kokonaispaino enintään 120 000 kg

Asetuksen 251/2005 ehdot turvallisesta säilytyksestä sekä IMDG koodin ehdot aineiden erotteluetäisyyksistä (7.2.1.16 Segregation table) pitää täyttyä. Pidempiaikaisesta säilytyksestä sovitaan aina sataman kanssa erikseen.

Vaarallisten aineiden varastointi kentällä

Kentälle varastoitavat, vaarallisia aineita sisältävät yksiköt, luokitellaan IMDG-koodin, ADR-sopimuksen tai RID-määräysten mukaan.
Va-yksiköt tulee merkitä IMDG-koodin mukaisilla merkinnöillä.
Varastoimisajat ja niiden mukaiset säilytysmaksut löytyvät tarkemmin hinnastosta

Lisätietoa vaarallisten aineiden luokituksista: