Helsingin Sataman kehittämisohjelman tavoitteena on, että Tallinnan liikenne keskitetään Länsisatamaan ja Tukholman liikenne keskitetään Katajanokalle. Muutokset varmistavat Helsingin Satamalle ja sen asiakkaille kasvumahdollisuudet tuleviksi vuosikymmeniksi. Samalla Helsingin kaupungille avautuu mahdollisuuksia kehittää Eteläsataman aluetta osana elävää kaupunkitilaa. 

Laivaliikenteen siirtyminen Helsingin Sataman Kehittämisohjelmassa.

Satamatoimintojen keskittäminen ja siihen liittyvät järjestelyt ovat Helsingin kaupungin ja Helsingin Sataman yhteinen hanke. Hanke mahdollistaa nykyisen tehokkaan ja säännöllisen matkustaja- ja tavaraliikenteen ja laivamatkustajat saavat jatkossakin tulla suoraan Helsingin keskustaan. Toisaalta Eteläsataman muutokset tulevat laajentamaan kaikille avointa kaupunkialuetta Helsingin ydinkeskustassa.

Matkustaja- ja tavaraliikenteen yhdistävä liikennöintimalli takaa Suomelle vilkkaat, kustannustehokkaat ja ympäristöystävälliset yhteydet maailmalle.

Nykyisin Tallinnan matkustajaliikenne lähtee kahdesta eri satamasta eli Katajanokalta ja Länsisatamasta. Tukholman liikenne lähtee puolestaan sekä Eteläsatamasta että Katajanokalta. Kehittämisohjelmassa Tallinnan liikenne keskitetään Länsisatamaan ja Tukholman liikenne Katajanokalle. Samalla satama-alue Eteläsatamassa pienenee ja mahdollistaa kaupungin muut kehittämishankkeet alueella. Kehittämisohjelma sisältää myös suunnitelman satamatunnelista Länsisataman ja Länsiväylän välillä. 

Kehittämisohjelman tavoitteena on kasvun mahdollistaminen

Kehittämisohjelma luo alueenkäytölliset ja liikenteelliset edellytykset satamatoimintojen uudelleenjärjestelyille. Samalla ohjelma esittää niiden toteuttamiseen vaadittavat investoinnit ja aikataulun. Ympäristönäkökulmat sekä sataman kestävän kehityksen tavoitteet ohjaavat kehittämisohjelman investointien toteuttamista ja alueiden käyttöä. 

Eri satamanosissa toteutettavat uudistukset muodostavat laajan kokonaisuuden, jossa uudistukset yhdessä satamanosassa vaikuttavat järjestelyihin muissa satamanosissa. Tämän vuoksi kokonaisuutta ei ole mahdollista pilkkoa erillisiin osiin.

Kehittämisohjelmalla tavoitellaan sataman ja sen asiakkaiden liiketoiminnan kasvua sekä toimintaedellytysten turvaamista Helsingin keskustassa ja Vuosaaressa. 

Helsingin ja Tallinnan välinen yhteys on elinvoima- ja kilpailukykytekijä Suomen elinkeinoelämälle. 

Suurimmat investoinnit Länsisatamassa

Kehittämisohjelmassa Tallinnan liikenne hoidetaan kokonaisuudessaan Länsisatamasta eli jatkossa siellä tulee toimimaan kolme Helsingin ja Tallinnan välisen liikenteen laivavarustamoa.

Satamainfrastruktuurin parantamisen osalta suurin osahanke on satamatunneli, joka tähtää Länsisataman liikenteen sujuvoittamiseen ja liikenteen häiriöttömyyteen. Satamatunnelin avulla Jätkäsaaren autoliikennettä ohjataan katutasosta maan alle. 
Tunnelin toteutuminen on yksi tärkeimmistä kehittämisohjelman onnistumisen edellytyksistä. 

Jotta koko Tallinnan liikenne voidaan keskittää Länsisatamaan, myös Länsiterminaali 1 (T1) uusitaan. Samalla sataman laiturialuetta laajennetaan jonkin verran merelle ja uudistetaan Länsisataman pohjoisosan laiturirakenne.  

Lue lisää kehittämisohjelmasta Länsisatamassa.

Tukholman liikenne keskitetään Katajanokalle

Nykyinen laivaliikenne Tukholmaan siirtyy Eteläsatamasta Katajanokan puolelle. Eteläsatamaan tulee jäämään kuitenkin kansainvälistä risteilyliikennettä sekä mahdollisuus pika-alusliikenteelle.

Katajanokan satamassa uusitaan myös terminaali, jotta koko Helsingin ja Tukholman välinen laivaliikenne voidaan hoitaa siellä sujuvasti. 

Satamatoimintojen keskittämisen seurauksena Katajanokan satamatoimintaan liittyvät liikennemäärät pienenevät merkittävästi, kun Tallinnan suunnan ajoneuvoliikenne siirtyy Länsisatamaan.

Lue lisää kehittämisohjelmasta Eteläsatamassa. 
Lue lisää kehittämisohjelmasta Katajanokan satamassa.

Vuosaaressa lisätään rahtiliikenteen kenttätilaa

Sataman kehittämisohjelman tärkeä tavoite on mahdollistaa myös tavaraliikenteen kasvu Vuosaaren satamassa, jonka sijainti Suomen kasvukeskittymässä on logistisesti erinomainen. Vuosaaren satamaa kehitetään erityisesti tavaraliikenteen tarpeisiin lisäämällä sen kenttäaluetta. 

Vuosaaren satama on jatkossakin Suomen ulkomaankaupan pääsatama. Sen kautta kuljetetaan tavaraa niin konteissa kuin kumipyörillä. 

Lue lisää Vuosaaren sataman kehittämisestä 

Kehittämisohjelman avulla Helsinki säilyttää kärkipaikkansa Euroopan vilkkaimpana matkustajasatamana sekä Suomen tuonnin ja viennin pääsatamana. 

Logo: EU:n osittain rahoittama hanke.