1. Yleiset kysymykset

Satamat on perinteisesti perustettu hyville kauppapaikoille. Helsingin kaupunki on aikanaan perustettu satamaksi kilpailemaan Tallinnan kaupungin kanssa.

Helsingin satama ja kasvava pääkaupunkiseutu hyödyttävät toisiaan tuottamalla keskinäisiä synergiaetuja muun muassa logistiikan kuljetusketjuissa. Toimivat merireitit ovat myös tärkeitä Suomen huoltovarmuudelle ja mahdollistavat tavaran ja ihmisten liikkuvuutta. Keskeistä on Helsingin sijainti Suomen väestön, tuotannon ja kulutuksen keskuksessa.

Matkustaja- ja tavaraliikenteen yhdistävä liikennöintimalli takaa Suomelle vilkkaat, kustannustehokkaat ja ympäristöystävälliset yhteydet maailmalle.

Helsingin satamien kautta kulkee suurin osa kaikesta Suomen meritse kulkevasta matkustajaliikenteestä sekä päivittäistavarasta.

Satama tuottaa Helsinkiin matkailutuloja, elinkeinoelämän toimeliaisuutta ja työpaikkoja. Tärkeitä ovat myös hyvät ja säännölliset yhteydet Tallinnaan, Tukholmaan ja muualle Eurooppaan.

Helsingin Satama palvelee pääkaupunkiseudun ja koko Suomen elinkeinoelämää ja hyvinvointia ja sillä on huomattavat positiiviset vaikutukset talouteen ja työllisyyteen.

Helsingin Sataman ja sen kautta kulkevan liikenteen taloudellinen kokonaisvaikutus on Turun Yliopiston Brahea keskuksen vaikuttavuustutkimuksen mukaan yli 4 miljardia euroa vuodessa. (Tiedot ovat vuodelta 2019.)

Helsingin Satama on Suomen suurin ja tärkein satama. Sen osuus Manner-Suomen ja ulkomaiden välisestä merimatkustuksesta on noin 80 % ja osuus Suomen ulkomaankaupan merikuljetusten arvosta lähes puolet.

Helsingin Sataman kautta kuljetetun tavaran arvo on lähes 50 miljardia euroa vuodessa ja Helsingin satamien kautta kulki vuonna 2023 tavaraa yhteensä lähes 14 miljoonaa tonnia. Suurin osa tavarasta on Suomen ulkomaankaupan yksiköityä tavaraliikennettä, eli rekoissa, perävaunuissa ja konteissa kuljetettua rahtia.

Helsingin Sataman kautta kulki vuonna 2023 reilut 9 miljoonaa matkustajaa. Heistä noin 7 miljoonaa matkusti Tallinnaan. Helsinki-Tallinna meriliikenteen yrityksille tuoma liikevaihto on noin 700 miljoonaa euroa vuosittain.

Helsingin Sataman taloudellinen kokonaisvaikutus on Turun Yliopiston Brahea keskuksen vaikuttavuustutkimuksen (2019) mukaan noin 4 miljardia euroa vuodessa ja työllistävä vaikutus Suomelle noin 25 000 henkilötyövuotta.

2. Kehittämisohjelman kysymykset

Helsingin kaupungin tavoitteena on kehittää Eteläsataman aluetta. Helsingin kaupunginvaltuusto päätti helmikuussa 2021 alussa, että Eteläsataman maankäytön suunnittelua jatketaan nk. Keskittämisskenaarion pohjalta, jonka mukaan Eteläsataman aluetta vapautetaan kaupungin muuhun käyttöön.

Länsisataman uudistus ja satamatunnelin rakentaminen ovat tärkeä osa Helsingin kehittämistä sekä liikenteen sujuvoittamista Länsi-Helsingissä ja Helsingin keskustassa.

Helsingin Satamaa, kaupunkiympäristön toimialaa ja kaupunginkansliaa kehotettiin valtuustopäätöksen jälkeen jatkosuunnittelemaan kokonaisuus, joka mahdollistaa kehittämisohjelman toteuttamisen 10 vuoden kuluessa sekä arkkitehtuuri- ja design-museon toteuttamisen Eteläsatamaan. Länsisataman uudistus ja satamatunneli ovat edellytys Helsingin kaupungin tekemän periaatepäätöksen toteutumiselle.

Satama kehittämisohjelman ydin on, että:

 • Tallinnan matkustaja-autolauttaliikenne keskitetään Länsisatamaan.
 • Länsisatamasta Länsiväylälle rakennetaan satamatunneli, joka mahdollistaa Länsisataman toimintojen laajentamisen, satamaliikenteen sujuvan järjestämisen, kehittämisohjelmakokonaisuuden läpiviemisen sekä satama- ja varustamoliiketoiminnan kehittämisen.
 • Matkustaja-autolauttaliikenne loppuu Eteläsatamassa, ja Tukholman matkustaja-autolauttaliikenne keskitetään Katajanokalle.
 • Eteläsatamaan varataan satama-alue kansainväliselle risteily- ja pika-alusliikenteelle.

Helsingin Sataman kehittämisohjelma toteutetaan, jotta:

 • Helsinki säilyttää kärkipaikkansa koko Euroopan vilkkaimpana matkustajasatamana ja Suomen tuonnin ja viennin pääsatamana.
 • Terminaali-investoinnit, moderni satamainfrastruktuuri sekä satamatunnelin myötä toimivammat liikennejärjestelyt parantavat matkustajakokemusta ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.
 • Matkustaja- ja tavaraliikenteen yhdistävä liikennöintimalli takaa Suomelle vilkkaat, kustannustehokkaat ja ympäristöystävälliset yhteydet maailmalle.
 • Keskustan kautta kulkeva matkustajaliikenne säilyy Helsinki-Tallinna kaksoiskaupungin erityisenä vetovoimatekijänä Itämeren metropolien välisessä kilpailussa. 
 • Tavaraliikenne voi kasvaa Vuosaaressa. 

Vuosaaresta menee tällä hetkellä pienimuotoisesti matkustajaliikennettä Viron Muugaan ja Saksan Travemündeen, mutta Vuosaaren satama palvelee ensisijaisesti tavaraliikennettä. Satamatoimintojen siirtämistä kokonaisuutena Vuosaareen on tutkittu huolellisesti ja siirto on todettu epätarkoituksenmukaiseksi niin matkustajaliikenteen, matkustajien liikenneyhteyksien kuin matka-aikojenkin näkökulmista sekä rakentamisen ja sataman käytön aikaisten ympäristövaikutusten kannalta.

Vuosaaren sataman tavaraliikenne tulee tulevaisuudessa kasvamaan ja sataman täytyy varmistaa myös tavaraliikenteen kasvun edellytykset. Sen vuoksi matkustajaliikenteen laajempi siirtäminen Vuosaareen ei ole järkevää. 

Keskustan kautta kulkeva matkustajaliikenne on myös Helsinki-Tallinna kaksoiskaupungin erityinen vetovoimatekijä Itämeren metropolien välisessä kilpailussa. 

Tavoitteena on, että Tukholman liikenne siirtyy Katajanokan satamaan 2030-luvulla sen jälkeen, kun satamatunneli on valmis. Satama ei kokonaan poistu Eteläsatamasta, sillä alueelle jää senkin jälkeen vielä kansainvälistä risteilyliikennettä. Alueelle varataan myös tilaa mahdolliselle pika-alusliikenteelle.

Länsisataman nykyinen T2-terminaali jatkaa Tallinnan liikenteen terminaalina. Sen sijaan nykyinen Länsisataman T1-terminaalirakennus ei ole sijainiltaan mahdollista tarkoituksenmukaisia liikennejärjestelyjä satama-alueella. Lisäksi se ei enää vastaa henkilöliikenteen edellyttämää palvelutasoa. Nykyisen terminaalin tilalle rakennetaan uusi moderni terminaalirakennus, jonka yhteyteen rakennetaan myös muita palveluita.

Lisäksi Katajanokan nykyinen matkustajaterminaali uusitaan laajalla remontilla. Satama rahoittaa kehittämisohjelman itse.

Kehittämisohjelman kustannukset ovat kokonaisuudessaan Helsingin Satama Oy:n oma investointi.

Kehittämisohjelman kustannukset tarkentuvat suunnittelun edetessä, ja satama toteuttaa hankkeet omina investointeinaan.

Sataman tavoitteena on tehdä liiketoiminnan pitkäjänteisen kehittämisen näkökulmasta kannattavat investoinnit.

Eivät kaadu. Kehittämisohjelma ja satamatunneli ovat sataman omia investointeja.

Helsingin Sataman kehittämisohjelma on suunniteltu toteutettavaksi siten, että se voisi valmistua kokonaisuudessaan 2030-luvun loppuun mennessä. Kehittämisohjelma toteutetaan osa kerrallaan, ennalta suunnitellussa järjestyksessä ja siten, että edellinen hanke vaikuttaa aina seuraavaan. Tämän vuoksi aikataulu täsmentyy ohjelman edetessä.

Sataman kehittämisohjelma keskittää Tukholman liikenteen Katajanokalle, jossa matkustajamäärien arvioidaan vähenevän noin neljänneksellä verrattuna koronapandemiaa edeltäneeseen vuoteen 2019. Väheneminen johtuu liikennöidymmän Tallinnan reitin siirtymisestä Länsisatamaan.

Länsisatamassa matkustajien määrän arvioidaan liikenne-ennusteiden mukaan nousevan vuoteen 2040 mennessä lähes 12 miljoonaan. Ennen koronapandemiaa Länsisataman kautta kulki reilut 7 miljoonaa matkustajaa.

Nopeimmillaan Vuosaaren täyttöalueen rakennustyöt käynnistyvät 2020–2030-lukujen vaihteessa. Todennäköisempi toteutus on vaiheittain 2030-luvun aikana.

3. Rakentamiseen liittyvät kysymykset

Helsingin Sataman Länsiprojekti koostuu kolmesta osaprojektista. Tallinnan matkustaja-auto-lauttaliikenteen keskittäminen Länsisatamaan edellyttää alueen kehittämistä kokonaisuutena sekä merkittäviä ajoneuvoliikenteen yhteyksien parantamisia Länsisataman ja Länsiväylän välille.

Projekti 1: Satamatunneli

 • Helsingin Satama Oy:n yksityinen Satamatunneli yhdistää Länsisataman ja Länsiväylän.
 • Tunneli siirtää Länsisataman koko tavaraliikenteen ja suuren osan henkilöautoliikenteestä katuverkostosta maan alle.

Projekti 2: Terminaali T1 Jätkäsaaren Merikeskus

 • Uusi Terminaali T1 korvaa nykyisen terminaalirakennuksen, joka ei palvele nykyaikaisen laivamatkailun tarpeita ja on elinkaarensa päässä.
 • Sijainniltaan nykyinen terminaalirakennus ei mahdollista tarkoituksenmukaisia liikennejärjestelyitä satama-alueella.
 • Uuteen terminaalirakennukseen on mahdollista toteuttaa terminaalitilojen lisäksi myös liike-, toimisto- ja pysäköintitilaa sekä muita palveluita.

Projekti 3: Laituri- ja kenttäjärjestelyt

 • Länsisataman laituri- ja kenttäjärjestelyt järjestellään uudelleen.
 • Länsisatamaan rakennetaan meritäytöillä lisää laiturialuetta ja uusitaan olemassa
  olevia laiturirakenteita.

Laajennuksen jälkeen Länsisatamassa on:

 • 17 hehtaaria pinta-alaa
 • 2 matkustajaterminaalia
 • 4 peräporttipaikkaa
 • Länsisataman ja Länsiväylän yhdistävä satamatunneli 
 • 11 metriä syvä meriväylä

4. Satamatunnelikysymykset

Satamatunneli on Helsingin Satama Oy:n yksityinen liikennetunneli, joka yhdistää Länsisataman ja Länsiväylän. Sen pituus on noin kaksi kilometriä ja se on kaksoistunneli eli kumpikin ajosuunta kulkee omassa tunnelissaan.   

Tunnelin myötä Länsisataman raskas liikenne siirtyy kokonaisuudessaan pois muusta katuverkosta. Jätkäsaaren liikenneruuhkat ja -melu vähenevät ja liikenneturvallisuus paranee. Länsiväylältä pääsee tulevaisuudessa tunnelia pitkin Länsisatamaan myös henkilöautolla.  Satamatunneli vähentää satamaan liittyvää liikennettä keskustassa noin 75 %, koska Tallinnan laivaliikenne siirtyy Katajanokalta pois.   

Kaavoitukseen on valittu linjausvaihtoehto, joka alkaa Länsisatamasta ja nousee maan pinnalle Lapinlahden puiston eteläreunan vierestä yhdistyen siitä Länsiväylään. Päätös valmisteltiin Helsingin Sataman ja Helsingin kaupungin yhteistyönä. Niin kutsuttuun A-vaihtoehtoon päädyttiin erityisesti aikataulu-, kustannus- ja toteutettavuussyistä.   

Seuraavaksi on edessä asemakaavoitusprosessi. Asemakaava tulee Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn syksyllä 2024. Koko Helsingin kaupungin valtuuston päätettäväksi kaavoitus tulee syksyllä 2025.   

 Sataman tavoitteena on saada rakentamislupa vuonna 2028. Tunnelin rakentamisen kokonaiskesto on noin viisi vuotta. Louhinnan kestoksi arvioidaan kolme vuotta.   

Satamatunneli rakennetaan, jotta sataman liikenne Länsiväylän ja Länsisataman välillä saadaan sujuvaksi ja mahdollisimman häiriöttömäksi. Länsisataman saavutettavuus paranee, ja Jätkäsaaressa haitaksi koettu raskas liikenne saadaan siirrettyä pois katuverkosta.   

 Tallinnan liikenne tullaan Helsingin kaupungin päätöksen mukaisesti keskittämään Länsisatamaan. Liikennemäärät tulevat keskittämisen myötä lisääntymään, mikä korostaa tunnelin rakentamisen tärkeyttä. Länsisatama on jo nyt hyvin ruuhkainen.   

 Tallinnan liikenteen keskittäminen Länsisatamaan puolestaan vapauttaa Eteläsataman alueen kaupunkilaisten kannalta mielekkäämpään käyttöön. Satamatunneli vähentää raskasta liikennettä myös Helsingin keskustasta, kun Katajanokalta aiemmin Tallinnaan lähtenyt kumipyöräliikenne siirtyy tunnelin kautta Länsisatamaan. 

Helsingin kaupunki on yhteistyössä Helsingin sataman kanssa tutkinut useita erilaisia katuliikenteen kehittämisvaihtoehtoja. Erilaisia linjausvaihtoehtoja on tutkittu noin 25, mutta muut linjaukset eivät ole osoittautuneet toteuttamiskelpoisiksi.   

 Satamatunneli on paras vaihtoehto turvaamaan satamaliikenteen sujuvuus ja häiriöttömyys. Se takaa myös liikenteen ennakoitavuuden ja mahdollistaa kuljetus- ja matkaketjujen sujuvuuden sataman ja muun liikenneverkon välillä.   

Ei voida. Liikenteen keskittäminen vaatii satamatunnelin, sillä Länsisataman liikenne tulee keskittämisen myötä kasvamaan.  

Ei ole. Satamatunneli on itsenäinen hanke.

Sataman raskas liikenne eli rekat käyttävät jatkossa ainoastaan tunnelia tullessaan Länsisatamaan. Lisäksi suuri osa matkustajaliikenteestä, eli lännen suunnasta kulkevat henkilöautot voivat myös käyttää tunnelia. 

Satamatunneli alkaa Länsisatamasta ja nousee maan pinnalle Lapinlahden puiston eteläreunan ja Ilmarisen talon välistä yhdistyen siitä Länsiväylään. 

Tunneli rakennetaan maan alle, ja suuaukot toteutetaan satamassa alueelle, johon myöhemmin tulee uusi T1-terminaalirakennus. Sillä alueella ei siis ole liikennettä.   

Länsiväylän päässä tunnelin suuaukko sijoittuu väylän viereen eli se ei vaikuta Länsiväylän käyttöön. Väliaikaisten liikennejärjestelyjen kestoksi on alustavasti arvioitu jatkosuunnitteluun valitussa tunnelivaihtoehdossa noin 2,5 vuotta.    

Nykyiset liikennereitit ovat käytössä siihen saakka, kunnes tunneli on valmis. Jatkosuunnittelussa keskeistä on turvata Länsiväylän liikenteen sujuvuus. Lisäksi liikenteen osalta jatkosuunnittelussa kiinnitetään huomiota kävelyn ja pyöräilyn sujuvien ja turvallisten kulkuyhteyksien varmistamiseen sekä rakentamisen aikaisten kiertoteiden minimointiin.   

Tallinnan tunneli on esitetty seudullisissa maankäytön suunnitelmissa, mutta sen eteenpäin viemisestä ei ole virallista kannanottoa. Tallinnan tunnelihanke ei liity Helsingin Sataman toimintaan.  

Satamatunneli liittyy Länsiväylään, eikä sillä ole muuta liikenneyhteyttä Lauttasaareen. Liikenneyhteydet Lauttasaareen sekä Länsiväylän että Ruoholahden kautta säilyvät ennallaan.    

Suurin osa satamaliikenteestä suuntautuu jatkossa tunneliin ja vapauttaa tilaa katuverkosta muulle liikenteelle. Arkiliikenne katuverkossa muuttuu sujuvammaksi satamatunnelin valmistumisen jälkeen.   

 Satamatunneli lisää myös Jätkäsaaren liikenneturvallisuutta ja pienentää liikenteen aiheuttamaa melua sekä ilmanpäästöjä.     

Sataman liikennemäärä on noin 10 % Länsiväylän kokonaisliikennemäärästä, ja sataman rekkaliikenne on noin 2 % Länsiväylän kokonaisliikennemäärästä. Tunneli sujuvoittaa Länsiväylän liikennettä sataman ja Länsiväylän välillä. Tällä hetkellä raskas liikenne länteen käyttää Länsiväylää, joten tunneli helpottaa satamaliikenteestä johtuvia Ruoholahden ruuhkahuippuja.  

Satamatunneli on olennainen osa Länsisataman kehittämistä ja se rahoitetaan kokonaan sataman liikenteestä keräämillä maksuilla. Kaupunginvaltuuston keskittämispäätöksen myötä liikenteen kasvuun varaudutaan Länsisatamassa, jonka kapasiteettia lisätään vastaamaan ennustettua kysyntää.    

Helsingin satamalla on jo käytössä hinnoittelumalli, joka ohjaa rekkaliikennettä hintaohjauksella Vuosaareen ruuhkamaksuin. Lisätietoa hintaohjauksesta sataman uutisesta: https://www.portofhelsinki.fi/tietoa-meista/helsingin-satama/ajankohtaista/helsingin-sataman-rekkaliikenteen-hintaohjaus-toiminut-toivotulla-tavalla/   

Jatkosuunnitteluun valitun tunnelivaihtoehdon kustannusarvio on noin 310 miljoonaa euroa.   

Rakentamisenaikaisia haittoja voidaan verrata Länsimetron rakentamiseen. Rakentamisen aikainen väliaikainen haitta kuten tärinä ja melu ovat mahdollisia, mutta ympäristöhaitat pyritään minimoimaan ja niistä tiedotetaan asukkaita riittävässä määrin etukäteen.

Tunneli kulkee tilanvaraussuunnitelman mukaisessa linjauksessa kymmeniä metrejä merenpinnan alapuolella. Tunnelin rakentamisella ei ole vaikutusta yksityisten kiinteistöjen käyttöön.  

Asiaa selvitetään jatkosuunnittelussa.  

Helsingin Satamalla ja Helsingin kaupungilla oli koossa yleissuunnitelmien ja ympäristövaikutusten arvioinnin myötä kaikki tarvittava tieto tunneliratkaisun tekemiseksi. Mikäli valintaa ei olisi tehty, olisi siitä aiheutunut merkittävää haittaa ja viivettä jatkovalmistelulle.   

Havainnekuva valmiista tunnelivaihtoehdosta A

Näkymä ilmakuva itään ennen muutosta.
Näkymä ilmakuva itään muutoksen jälkeen.

Havainnekuva tunnelivaihtoehdosta A Ilmarisen talon takaa länteen

Näkymä länteen ennen muutosta.
Näkymä länteen muutoksen jälkeen.

Havainnekuva valmiista tunnelivaihtoehdosta A

Näkymä länteen ennen muutosta.
Näkymä länteen muutoksen jälkeen.

Havainnekuva tunnelivaihtoehdosta A Ilmarisen talon takaa pohjoiseen     

Näkymä pohjoiseen ennen muutosta.
Näkymä pohjoiseen muutoksen jälkeen.

Havainnekuva valmiista tunnelivaihtoehdosta A

Näkymä itään ennen muutosta.
Näkymä itään muutoksen jälkeen.
(Kuvat: PES-Arkkitehdit Oy)

Jatkosuunnitteluun valittu tunnelivaihtoehto on liikennevaikutusten näkökulmasta todettu ympäristövaikutusten arvioinnissa kaikista toteuttamiskelpoisimmaksi. Satamatunnelin pohjoisen suuaukon alue on jo tällä hetkellä meluisa, eikä tunneli vaikuta merkittävällä tavalla puiston melutasoon. Melun torjuntatoimiin tunneliaukon välittömässä läheisyydessä kiinnitetään kuitenkin huomiota tunnelin jatkosuunnittelussa.   

A-tunnelivaihtoehdon merkittävimmät ratkaistavat kysymykset kohdistuvat hankkeesta tehdyn ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) mukaan Lapinlahden puiston luonto-, maisema- ja kulttuurihistoriallisiin arvoihin. Kielteiset ympäristövaikutukset kohdistuivat erityisesti liito-oravaan, mukulakirveliin sekä kirvelilattakoihin.  

Helsingin Satama on YVAn jälkeisessä suunnittelutyössään kiinnittänyt erityishuomiota liito-oravan elinympäristön ja kirvelilaittakoin säilymisen turvaamiseen alueella sekä muiden haitallisten ympäristövaikutusten ehkäisyyn ja lieventämiseen.     

 Tunnelilinjauksen alueella on esimerkiksi liito-oravien ydinalueen puustoa, joka voidaan säilyttää. Rakentamistekniikalla voidaan myös suojella hyvälaatuisia mukulakirvelikasvustoja, jotka tarjoavat elinympäristön uhanalaisille kirvelilattakoille. Mukulakirvelin ja kirvelilattakoin elinympäristöä Lapinlahden puistossa parannetaan myös mittavin siirtoistutuksin. Sataman tavoitteena on minimoida puuston kaataminen. 

Tuoreimpien suunnitelmien mukaan puita joudutaan kaatamaan noin 50. Tunnelin jatkosuunnittelussa on löydetty toteutusratkaisuja, joiden perusteella maan päältä avattavaa aluetta on mahdollista pienentää huomattavasti. Näillä alueilla on mahdollista säästää puustoa aiempaa arvioitua enemmän. 

Lapinlahden puistossa on useana vuonna tehty liito-oravan seurantaa, ja alueella on kolme tunnistettua liito-oravan ydinaluetta. Alueista yksi sijoittuu osittain suunnitellun tunnelin linjauksen kohdalle. Tämä alue pystytään säästämään, kun rakennettaessa tunneliin jätetään ohut kalliokatto, joka lyhentää louhittavan avokaukalon pituutta. Sen lisäksi liito-oravan elinympäristöä voidaan suojella: 

 • rakentamistoimien ajoituksella 
 • toteutussuunnittelun edetessä täsmentyvällä puuston säästämisellä 
 • suojapuuston istutuksella sekä 
 • liito-oravan pesäpöntötyksellä 

Helsingin Satama turvaa kirvelilattakoin elinmahdollisuudet Lapinlahden puistossa. Lajin elinvoimaisuus mahdollistetaan lisäämällä sen isäntäkasvi mukulakirveliä muualle Lapinlahden puistoon merkittäviä määriä kylvöin ja täydennysistutuksin.  Mukulakirvelikasvustojen lisäämiseksi on laadittu suunnitelma, joka takaa kirvelilattakoille riittävästi sille sopivia elinympäristöjä, joihin se voi levittäytyä. Lopputulemana kirvelilattakoin elinympäristö Lapinlahden puistossa voi jopa parantua nykyisestä. 

Suunnitelman mukainen istutustyö alkaa jo loppukesällä 2024 mukulakirvelin siementen koealojen valmistelulla ja kylvöllä. Istutussuunnitelma on monivuotinen ja sen toimenpiteiden vaikuttavuutta arvioidaan vuosittain. Tarkoituksena on tehdä seurantaa mukulakirvelikasvustojen tilanteesta sekä siitä, missä kirvelilattakoin toukkia esiintyy.   

Kirvelilattakoi on Suomessa erittäin uhanalainen, noin kaksisenttinen ruskeankirjava perhoslaji, jonka toukka elää mukulakirvelillä. 

Helsingin ortodoksisen hautausmaan kohdalla tunneli kulkee kalliossa hyvin syvällä, eikä sillä ole vaikutusta hautarauhaan.   

5. Terminaalikysymykset

Uusi Jätkäsaaren Merikeskus korvaa Länsisatamassa vanhan T1-terminaalirakennuksen. Vanha terminaali ei enää palvele nykyaikaisen laivamatkailun tarpeita ja on elinkaarensa päässä. Lisäksi vanha terminaalirakennus ei mahdollista sijainniltaan tarkoituksenmukaisia liikennejärjestelyitä satama-alueella.

Uuteen terminaalirakennukseen voidaan toteuttaa terminaalitilojen lisäksi myös liike-, toimisto- ja pysäköintitilaa sekä muita palveluita. Terminaalialueelle on esitetty rakennusoikeutta yhteensä 37 000 kem2 sekä 600 autopaikkaa. Terminaali 1:n konseptisuunnittelu on toteutettu ja hankkeen kaupallinen konseptointi sekä toteutuslaajuuden ja -mallin valinta ovat käynnissä.

Tulevaan Länsisatamaan on tavoitteena rakentaa elämyskeskus, joka voisi terminaalitoimintojen lisäksi sisältää toimistoja, ravintoloita, terasseja merinäköalalla ja kesäsesongin ulkopuolella tapahtumien käyttöön tulevaa tilaa. Konseptisuunnittelu täsmentyy vuoden 2024 aikana.

6. Laituri- ja kenttäaluekysymykset

Satamatunnelin ja uuden terminaalin myötä Länsisataman laituri- ja kenttäalueet järjestellään uudelleen. Muutosten myötä nykyinen aluspaikka LJ3 poistuu käytöstä ja aluspaikojen LJ4 ja LJ5 laiturilinja muuttuu vinoksi verrattuna nykyisiin paikkoihin. Myös aluspaikka LJ6 uusitaan.

Aluspaikat LJ7 ja LJ8 säilyvät nykyisellään, ja niiden jatkeeksi laiturikenttää laajennetaan etelän suuntaan. Muutostyöt tehdään vaiheittain.

Laituri- ja kenttäalueiden muutostöitä tehdään samaan aikaan tunnelin ja terminaalin rakennustöiden kanssa. Satama-alueen työt vaativat paljon vaiheistamista, jotta sataman operatiivinen toiminta voi jatkua häiriöttä koko projektin ajan.

Kunkin yksittäisen laiturin rakennustyöt kestävät noin 1,5–2,5 vuotta, mutta töitä limitetään siten, että laiturit voidaan ottaa käyttöön tunnelin ja terminaalin kanssa samassa aikataulussa. Tärkeää on varmistaa sataman operatiivinen toiminta rakentamisen aikana.

Hietalahden satama-allas kapenee 30 metriä ja vesiväylä Pihlajasaaren ja Länsisataman välillä noin 100 metriä. Väyläjärjestelyt eivät edellytä ruoppauksia ja turvalaitteisiin ei tule muutoksia. Rakentamisen aikana satama-altaassa on työaluksia ja niiden läheisyyteen ei voi veneillä. Kulku Hietalahteen ja sataman eteläkärjen ohi ei esty.

Sedimenttien ruoppaus ja läjitys aiheuttaa veden samentumista ja ravinnekuormitusta, sekä haitta-aineiden leviämistä. Ympäristövaikutusten arvioinnissa vaikutukset vesistöön ja vedenalaiseen luontoon on arvioitu vähäisiksi. Vaikutukset ovat paikallisia ja lyhytaikaisia.

Satama-altaan pohjaeläimistöön kuuluu liejusimpukoita, Marenzelleria-liejuputkimatoja ja harvasukasmatoja. Lajisto on kuormitusta kestävää ja palautuu seurantojen mukaan yhdestä viiteen vuoteen.

Havainnekuvassa näkyvät laiturialueen muutokset Länsiprojektin valmistumisen jälkeen:

7. Liikennekysymykset

Rekkaliikenne Eteläsatamassa ja Katajanokalla vähenee, koska satamatoimintojen keskittämisen seurauksena Tallinnan rekkaliikenne siirtyy Länsisatamaan ja käyttää ainoastaan Länsiväylää reittinä satamaan ja satamasta.

Eteläsataman matkustajalauttaliikenne siirtyy Katajanokalle 2030-luvulla, jolloin raskas liikenne Eteläsatamassa vähenee merkittävästi.

Matkustaja-autolauttaliikenteen siirtämistä Vuosaaren satamaan on selvitetty vuonna 2020 tehdyssä laajassa skenaariotyössä, jossa tarkasteltiin Helsingin satamien toimintojen sijoittumisen vaikutuksia. Rahtiliikenteen siirto Vuosaareen vaatisi mittavia investointeja ja satama-alueen laajentamista herkän Natura-alueen vaikutuspiirissä. Lisäksi laivaliikenteen päästöt lisääntyisivät pidentyneen reitin myötä. Vaihtoehto todettiin sekä liiketaloudellisesti ja kaupungin strategiatavoitteiden kannalta huonoksi.

Samoin rahtiliikenteen eriyttäminen matkustajaliikenteestä muodostaisi kriittisen haasteen toiminnan kannalta. Helsingin satamalla on kuitenkin käytössä hinnoittelumalli, joka ohjaa osan rekkaliikenteestä hintaohjauksella Vuosaareen.

Matkustaja- ja tavaraliikenteen yhdistävä liikennöintimalli takaa Suomelle vilkkaat, kustannustehokkaat ja ympäristöystävälliset yhteydet maailmalle.

Lisätietoja sataman uutisesta, jonka materiaalilinkeistä pääsee myös tutustumaan itse selvitykseen: https://www.portofhelsinki.fi/tietoa-meista/helsingin-satama/ajankohtaista/skenaariotyo-helsingin-satamien-toimintojen-sijoittumisen-vaikutuksista-valmistui/

Katajanokan sataman liikennemäärä vähenee, kun Tallinnan liikenne siirtyy Länsisatamaan. Tukholmaan lähtevien laivojen määrä on pienempi kuin Tallinnaan lähtevien määrä.

Liikenneyhteydet on suunniteltu yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa ja ne on pyritty mitoittamaan siten, että liikenne on mahdollisimman sujuvaa.

Eteläsataman puolella kyllä, kun Helsingin kaupungin keskustan kehittämisohjelma etenee. Länsisataman alueella parkkipaikat lisääntyvät, sillä uuden T1-terminaalin yhteyteen suunnitellaan myös uusia pysäköintitiloja.

Tilan puute satama-alueella ja laivojen kääntöajat eivät mahdollista laivoista purkautuvien ajoneuvojen odottelua satama-alueella. Laivojen autokannet on saatava nopeasti tyhjäksi, jotta ne voidaan myös täyttää kääntöajan puitteissa.