Sataman laajennus ja satamatunneli todettiin ympäristövaikutusten arvioinnissa toteuttamiskelpoisiksi – haittojen lieventäminen jatkosuunnittelun tavoitteena

Satamatunnelin rakentaminen sekä kenttä- ja laiturialueiden laajennus parantavat Länsisataman matkustajakokemusta. (Veikko Somerpuro)

Helsingin Satama Oy:n Länsisataman laajennusta ja satamatunnelia koskeva ympäristövaikutusten arviointi (YVA) on valmistunut. Arviointi käy läpi hankkeen eri vaihtoehtojen ympäristövaikutukset sekä esittää keinoja haitallisten vaikutusten lieventämiseksi. Satamatunnelilla on merkittäviä, kuntarajat ylittäviä vaikutuksia liikennejärjestelmälle ja koko Suomen elinkeinoelämälle.

Länsisataman laajennus ja satamatunneli ovat keskeisiä osia Helsingin Sataman kehittämisohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on mahdollistaa Tallinnan liikenteen keskittäminen Länsisatamaan ja vapauttaa Helsingin Eteläsatamasta alueita kaupungin muuhun maankäyttöön, kuten Arkkitehtuuri ja design -museolle. Satamatunneli mahdollistaa myös toimivammat liikennejärjestelyt parantaen matkustajakokemusta ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.

Arviointiviranomaisena toimineen Uudenmaan ELY-keskuksen perustellun päätelmän mukaan kaikki arvioidut hankevaihtoehdot ovat satama-alueella tapahtuvien toimenpiteiden osalta riittävän laajasti tutkittuja. Arvioinnissa tarkasteltiin satamatunnelille kolmea eri linjausvaihtoehtoa. Tunnelivaihtoehto C:n tuottamat hyödyt on kuitenkin arvioitu myöhemmin heikoiksi ja sen jatkosuunnittelusta on luovuttu. Tunnelilinjauksen osalta jäljellä suunnittelussa ovat vielä tunnelivaihtoehdot A ja D.

Tunnelin linjausvaihtoehdot A ja D kartalla.

Satamatunneli parantaa valmiina elinympäristön laatua säilyttäen kulttuuriympäristön ominaispiirteet

Ympäristövaikutusten arvioinnin mukaan rakentaminen aiheuttaa työmaan aikana haitallisia vaikutuksia ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen, maankäyttöön, ilmastoon ja liikenteeseen. Vaikutusten lieventäminen ratkaistaan osana tunnelin jatkosuunnittelua. Rakentamisen aikaisen liikenteen näkökulmasta toteuttamiskelpoisemmaksi on arvoitu A-tunnelivaihtoehto. ELY-keskus katsoo, että Länsiväylän liikenteen sujuvuuden on oltava suunnittelun lähtökohtana paitsi hankealueella, myös sen ulkopuolella.

Vaihtoehto A:n toteuttaminen vaatii ELY-keskuksen arvion mukaan sen luontovaikutusten lieventämistä. Lieventämistoimenpiteet liittyvät erityisesti alueella eläviin liito-oravaan, mukulakirveliin sekä kirvelilattakoihin. A-tunnelivaihtoehdon toteuttamisen edellytyksenä on kirvelilaittakoin säilymisen turvaaminen sekä muiden haitallisten ympäristövaikutusten tehokas ehkäisy ja lieventäminen. Toimenpiteinä kirvelilattakoin elinolojen turvaamiseen ovat mukulakirvelikasvustojen riittävän laajat siirto-istutukset sekä seuranta niiden onnistumisesta ennen rakentamista. Liito-oravan elinoloihin puuttuminen edellyttää lieventämistoimenpiteitä sekä poikkeuslupaa luonnonsuojelulaista.

Vaihtoehto D:n ympäristövaikutukset ovat ELY-keskuksen arvion mukaan pienemmät. Vaihtoehdon suurimmat haasteet liittyvät Salmisaaressa oleviin Helenin öljyluoliin, sillä tunnelin toteutus edellyttäisi alueen louhintakiellon purkamista. Vaihtoehto edellyttäisi myös öljyluolien käytöstä poistamista ennen tunneleiden rakentamista, sillä luolien käyttö ei voi turvallisuussyistä jatkua rakennusaikana. Polttoaineen varastointikapasiteetin tulee kuitenkin olla alueella koko hankkeen ajan käytössä poikkeustilanteisiin varautumisen takia. Ennen D-tunnelivaihtoehdon rakentamista alueella tulisikin varmistaa korvaava varastoratkaisu kevyelle polttoöljylle sekä tehdä laajat tutkimukset ja suunnitelmat sekä öljyluolien tuuletus, puhdistus ja kallioperän lisälujitus. Ne voitaisiin tehdä vasta luolien tyhjentämisen jälkeen ja toimenpiteet kestäisivät vuosia.

Valmistuttuaan satamatunneli parantaa Jätkäsaaren, Eteläsataman ja Katajanokan ympäristössä elinympäristön laatua. Arvioinnin mukaan kulttuuriympäristön ominaispiirteet säilyvät kaikissa arvioiduissa vaihtoehdoissa.

Jatkosuunnittelussa Helsingin Satama tuottaa tarkemmat suunnitelmat ELY-keskuksen perustellussa päätelmässä esiin nostamista asioista. Näitä ovat muun muassa toimet kirvelilattakoin esiintymän turvaamiseksi. Liikenteen osalta jatkosuunnittelussa kiinnitetään huomiota kävelyn ja pyöräilyn sujuvien ja turvallisten kulkuyhteyksien varmistamiseen sekä rakentamisen aikaisten kiertoteiden minimointiin.

ELY-keskus toteaa perustellussa päätelmässään, että mikäli satamatunneli ei osoittaudu toteuttamiskelpoiseksi, voitaisiin suunnittelussa keskustella myös kaikkien satamatoimintojen keskittämisestä Vuosaareen. Tämä vaihtoehto on sataman kehittämisohjelman eri vaihtoehtojen yhteydessä tutkittu. Vuosaaren satama-alue ei ole laajennettavissa matkustajakäyttöön ja sitä kehitetään tavaraliikenteen lähtökohdista.

Satamatunnelivaihtoehdon valintaa edistetään keväällä 2024

Satamatunnelin linjausvalinnasta saavutetaan päätösvalmius tänä keväänä. Valintaan vaikuttavat aikataulu, kustannukset, riskit, maankäyttöpotentiaalin hyödyntämiseen liittyvät vaikutukset sekä ympäristövaikutusten hyväksyttävyys. Valmis ympäristövaikutusten arviointi mahdollistaa päätöksen tekemisen tunnelilinjauksesta, sillä se muodostaa yhdessä helmikuussa valmistuneen yleissuunnitelman kanssa kattavan selvityskokonaisuuden, jonka pohjalta jatkosuunnitteluun etenevä tunnelilinjaus voidaan valita.

Tavoitteena on, että Helsingin Satama ja Helsingin kaupunki tekevät valinnan tunnelivaihtoehdosta kevään 2024 aikana. Sen jälkeen satamatunnelin asemakaavaehdotus menee Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan hyväksyttäväksi loppuvuonna 2024 ja on kaupunginvaltuustossa päätettävänä vuoden 2025 aikana. Huomionarvoista on, että Länsisataman ja Satamatunnelin toteuttamisen aikataulu vaikuttaa oleellisesti myös Eteläsataman alueen kehittämisaikatauluun.