Asiakkaiden oikeuksista

Kun olet asiakkaana Helsingin Satama Oy:n (jatkossa Helsingin Satama) palveluissa tai muutoin asioit kanssamme, keräämme henkilötietojasi siinä määrin kuin se on tarpeellista asian hoitamiseksi. Kaikki tiedot on kerätty eri rekistereihin tietojen käyttötarkoitusten mukaan. Rekistereistä on laadittu tietosuojaselosteet, joita pääset katsomaan Helsingin Sataman pääkonttorissa (Olympiaranta 3, Helsinki). Voimme toimittaa tietosuojaselosteet myös pyynnöstäsi.

Tietosuojaselosteista näet, kuka on rekisterinpitäjä ja kuka on rekisterin yhteyshenkilö. Samoin tietosuojaselosteista näkyy kunkin rekisterin tietojen käsittelyn tarkoitukset ja muuta tarpeellista tietoa, josta sinulla on oikeus tietää.

Henkilötietojen käsittely Helsingin Satamassa perustuu lakiin, sopimukseen, henkilön suostumukseen ja Helsingin Sataman oikeutettuun etuun. Mikäli tiedot on kerätty suostumukseen perustuen, on sinulla oikeus peruuttaa suostumuksesi tietojesi käsittelyyn milloin tahansa.

Sinulla on oikeus tietää, mitä tietoja sinusta kerätään. Pyynnön tietojesi saamiseksi voit tehdä käymällä pääkonttorissamme tai lähettämällä tietopyynnön osoitteella gdpr(at)portofhelsinki.fi. Yksilöi tietopyynnössä yhteytesi Helsingin Satamaan mahdollisimman tarkasti ja varaudu todistamaan henkilöllisyytesi pyynnön yhteydessä.

Jos tietosi ovat mielestäsi väärin, sinulla on oikeus vaatia tietojesi oikaisemista. Vaatimuksen tietojesi oikaisemiseksi voit tehdä käymällä pääkonttorissamme tai lähettämällä oikaisupyynnön osoitteella gdpr(at)portofhelsinki.fi.

Tietosuojaselosteissa kerrotaan kunkin rekisterin osalta, jos tietoja luovutetaan säännönmukaisesti johonkin. Näiden säännönmukaisten luovutusten lisäksi henkilötietoja saadaan lainsäädännössä erikseen määritellyin edellytyksin käyttää tieteellistä tai historiallista tutkimustarkoitusta varten tai tilastollisia tarkoituksia varten. Tällöin tiettyä henkilöä koskevat tiedot eivät ilmene ulkopuolisille.

Tietosuojaa Helsingin Satamassa on tarkemmin kuvattu tietosuojapolitiikassamme ja tietosuojakäytännössämme. Löydät molemmat nettisivuiltamme osoitteesta www.portofhelsinki.fi/tietosuoja

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä Helsingin Satamassa voit kysyä osoitteella gdpr (at) portofhelsinki.fi.
Helsingin Satama noudattaa henkilötietojen käsittelyssä ja arkistoinnissa hyvää tietojenkäsittelytapaa ja kansallista tietoturvaohjeistusta ja hyviä käytänteitä.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet

Tietojen tarkastusoikeus (15. artikla)

Henkilöllä, jonka henkilötietoja kerätään Helsingin Sataman palveluissa, on oikeus saada vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Helsingin Sataman palvelujen käyttäjä voi pyytää jäljennökset omista tiedoistaan. Ohje tietopyyntöön on yllä.

Helsingin Satama toimittaa tiedot ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa 30 päivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Määräaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa enintään kahdella kuukaudella ottaen huomioon pyyntöjen monimutkaisuus ja määrä. Jos määräaikaa jatketaan, Helsingin Satama ilmoittaa tietojen pyytäjälle asiasta kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta sekä viivästymisen syyt.

Jos Helsingin Satama ei toimita tietoja pyynnön perusteella, se ilmoittaa viipymättä ja viimeistään 30 päivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta syyt siihen ja kertoo mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja.

Omat tiedot on oikeus saada maksutta. Jos henkilö kuitenkin pyytää useampia jäljennöksiä, Helsingin Satama voi periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun.

Lisäksi jos omien tietojensa pyytäjän pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti, Helsingin Satama voi

  • periä kohtuullisen maksun ottaen huomioon tietojen tai viestien toimittamisesta tai pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuvat hallinnolliset kustannukset;

    tai
  • kieltäytyä suorittamasta pyydettyä toimea.

Edellä mainituissa tapauksissa Helsingin Sataman on osoitettava pyynnön ilmeinen perusteettomuus tai kohtuuttomuus.

Oikeus tiedon oikaisemiseen (16. artikla)

Henkilöllä, jonka henkilötietoja on kerätty Helsingin Sataman palveluissa, on oikeus vaatia, että Helsingin Satama oikaisee ilman aiheetonta viivytystä häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.

Puutteelliset tiedot hänellä on oikeus saada täydennetyiksi, muun muassa toimittamalla lisäselvitystä. Se, onko tiedoissa puutteellisuuksia, ratkaistaan ottamalla huomioon rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoitus.

Jollei Helsingin Satama hyväksy henkilön vaatimusta tiedon oikaisemisesta, Helsingin Sataman on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty ja kerrottava mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja.

Oikeus tietojen poistamiseen (17. artikla)

Henkilöllä, jonka henkilötietoja on kerätty Helsingin Sataman palveluissa, on oikeus saada Helsingin Satama poistamaan häntä koskevat tiedot tietyissä tapauksissa.

Tätä oikeutta ei kuitenkaan ole, jos muu lainsäädäntö sen estää.
Varmuuskopioista tietoja ei poisteta, koska silloin menetetään varmuuskopioiden eheys.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (18. artikla)

Henkilöllä, jonka henkilötietoja on kerätty Helsingin Sataman palveluissa, on oikeus siihen, että Helsingin Satama rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, kun henkilö esimerkiksi kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittely rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa Helsingin Satama voi varmistaa tietojen paikkansapitävyyden.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (20. artikla)

Jos henkilö on toimittanut rekisterinpitäjälle omia henkilötietojaan, hänellä on oikeus siirtää kyseiset henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Vastustamisoikeus (21. artikla)

Henkilöllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä. Helsingin Satama ei saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos se voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy.

Oikeus tehdä valitus viranomaiselle (77. artikla)

Henkilöllä, jonka henkilötietoja on kerätty Helsingin Sataman palveluissa, on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämä oikeus ei kuitenkaan rajoita muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.